ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


โทรทัศน์อยู่ใกล้หน้าต่าง 

The television is near the window.

电视机在窗户旁边。

 Diàn shì jī zài chuāng hù  páng biān.

 

เธอเป็นเพื่อนสนิทของฉัน 

She is a near friend of mine.

她是我的一位密友。

Tā shì wǒ de yí wèi mì yǒu.

* 密友 

Mì yǒu 

เพื่อนที่สนิท; 

เพื่อนที่ใกล้ชิด

 


ลุงของฉันเป็นญาติที่ฉันสนิทที่สุดในสายเลือดของฉัน 

My uncle is my nearest relative.

我叔叔是我血缘最近的亲戚。

Wǒ shū shu shì wǒ xuè yuán zuì jìn de qīn qī.

*血缘 

Xuè yuán 

สายเลือด

 

นี่เป็นวิธีการเดียวเท่านั้นที่พอจะสามารถทำได้ 

This is the only way to do it.

这是唯一可行的办法。

Zhè shì wéi yī kě xíng de bàn fǎ.

*可行 

Kě xíng 

ใช้การได้;

 ทำได้

นำไปปฏิบัติได้

 

เดิมทีฉันเองก็ไม่รู้หรอก  แต่พอมาถึงที่นี่จึงรู้ว่ามีเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้น

I didn't know that. I only heard about it here.

我本来不知道,到这里才听说有这么回事。

Wǒ běn lái bù zhī dào, dào zhè lǐ cái tīng shuō yǒu zhè me huí shì.

 

คุณต้องกวาดพื้น 

You must sweep the floor.

你必须扫地。

Nǐ bì xū sǎo dì.

 

ฉันชอบอยู่ในที่โล่ง 

I like to stay in the open air.

我喜欢在户外呆着。

Wǒ xǐ huān zài hù wài dāi zhe.

 

นี่คือความฝันที่ลมๆแล้งๆ

It’s an empty dream.

这是个不现实的梦想。

Zhè shì gè bú xiàn shí de mèng xiǎng.

 

กระเป๋าเงินของเธอว่างเปล่า 

Her purse is empty.

她的钱包是空的。

Tā de qián bāo shì kōng de.

 

เธอมองเขาด้วยสายตาอันว่างเปล่า 

She look at him with empty eyes.

他木然地看着他。

 Tā mù rán de kàn zhe tā.

*木然 

Mù rán 

ซึม ;

ซึมกระทือ;

ไม่มีความรู้สึก

 

เขาพูดทั้งหมดนี้ออกมาด้วยเสียงที่แข็งๆทื่อๆ 

He said all this in an empty voice.

他用一种呆板的声调说了这一切。

Tā yòng yì zhǒng dāi bǎn de shēng diào shuō le zhè yí qiè.

*呆板 

Dāi bǎn 

ทื่อๆ; 

แข็งกระด้าง; 

ไม่ปราดเปรียว; 

ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ; 

ไร้ซึ่งความรู้สึก

 

 

 

💦💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节