บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2020

ประโยคภาษาจีน สุขภาพ การดูแลสุขภาพ

รูปภาพ
คุณสบายดีไหม Are you well? 你身体好吗? Nǐ shēn tǐ hǎo ma? ฉันสุขภาพดีมาก I’m very healthy. 我很健康。 Wǒ hěn jiàn kāng. ฉันมั่นใจในสุขภาพของตัวเอง I’m confident of my health. 我对自己的健康充满信心。 Wǒ duì zì jǐ de jiàn kāng chōng mǎn xìn xīn. หมู่นี้ฉันรู้สึกว่าร่างกายของฉันอ่อนแอลง I feel my strength declining these days. 现在我总感觉我的体力在不断的衰退。 Xiàn zài wǒ zǒng gǎn jué wǒ de tǐ lì zài bù duàn de shuāi tuì ฉันเริ่มแก่แล้ว I’m getting old. 我老了。 Wǒ lǎo le. ฉันหายใจไม่ทันเวลาเดินขึ้นบันได I get out of breath when I go up stairs. 我上楼梯时上气不接下气。 Wǒ shàng lóu tī shí shàng qì bù jiē xià qì. คุณทำอะไรเพื่อสุขภาพตัวเองบ้างหรือเปล่า Are you doing anything for your health? 你为你的健康做了什么吗? Nǐ wèi nǐ de jiàn kāng zuò le shén me ma? ฉันวิ่งจ๊อกกิ้งทุกเช้า I jog every morning. 我每天早晨慢跑。 Wǒ měi tiān zǎo chén màn pǎo. ฉันพยายามเดินให้มากเท่าที่จะทำได้ I try to walk as much as I can. 我尽量多走路。 Wǒ jìn liàng  duō zǒu lù. ฉัน