แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ตรุษจีน แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ตรุษจีน แสดงบทความทั้งหมด

ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

 


春节

Chūn jié

เทศกาลตรุษจีน

The Spring Festival / Chinese New Year春节即农历新年。

Chūn jié jí nóng lì xīn nián.

ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิทินสุริยคติหรือปฏิทินจันทรคติ(ปฏิทินจีน)

The Spring Festival is the lunar New Year.

 


春节快到了。

Chūn jié kuài dào le.

วันตรุษจีนใกล้เข้ามาแล้ว

The Spring Festival is drawing near.

 


春节即将来临。

Chūn jié jí jiāng lái lín.

วันตรุษจีนกำลังจะมาถึง

The Spring Festival is just around the corner.

 


春节是传统的中国节日。

Chūn jié shì chuán tǒng de zhōng guó jié rì.

เทศกาลตรุษจีนเป็นวันหยุดตามประเพณีของจีน

The Spring Festival is a traditional Chinese holiday. 

 


今天是中国的新年,春节。

Jīn tiān shì zhōng guó de xīn nián, chūn jié.

วันนี้เป็นวันปีใหม่ของจีน ตรุษจีน

Today is Chinese New Year, the Spring Festival. 

 

不同时期春节的时间也不一样。

tóng shí qī chūn jié de shí jiān yě bù yī yàng.

ช่วงของตรุษจีนจะแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา

During the Spring Festival in different time is not the same. 

 


中国人的新年到来的时候就是春节。

Zhōng guó rén de xīn nián dào lái de shí hòu jiù shì chūn jié.

วันปีใหม่ของคนจีนที่จะมาถึงก็คือวันตรุษจีน

The Spring Festival comes with the Chinese New year. 

 


春节是大的节日。

Chūn jié shì dà de jié rì.

วันตรุษจีนเป็นวันหยุดยาว

The Spring Festival is a big holidays. 

 


如你所知,春节是我们中国最重要的节日。

Rú nǐ suǒ zhī, chūn jié shì wǒ men zhōng guó zuì zhòng yào de jié rì.

ก็ตามที่คุณรู้ เทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีน

As you know, the Spring Festival is the most important holiday for us Chinese. 

 


大家都知道春节是中国人一年中最热闹最盛大的传统节日。

jiā dōu zhī dào chūn jié shì zhōng guó rén yī nián zhōng zuì rè nào zuì sheng dà de chuán tǒng jié rì.

ทุกคนรู้ดีว่าเทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลที่มีชีวิตชีวาที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดของปีสำหรับชาวจีน

The Spring Festival is the most important and the biggest traditional festival in China. 

 


春节对于每个人来说都是值得庆祝的日子!

Chūn jié duì yú měi gè rén lái shuō dōu shì zhí dé qìng zhù de rì zi!

เทศกาลตรุษจีนสำหรับทุกคนแล้วเป็นวันที่ควรค่าแก่การเฉลิมฉลอง

The Spring Festival is for everyone to celebrate the day! 

 


春节出去旅行的人越来越多了。

Chūn jié chū qù lǚ xíng de rén yuè lái yuè duō le.

ผู้คนจำนวนมากเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนมากขึ้นเรื่อยๆ

More and more people go out travelling during the Spring Festival. 

 


春节期间全家人都会聚子一起。

Chūn jié qī jiān quán jiā rén dōu huì jù zi yī qǐ.

สมาชิกทุกคนในครอบครัวมักจะมารวมตัวกันในช่วงวันตรุษจีน

The whole family will get together at Spring Festival.

 


在春节,人们喜欢和家人在一起。

Zài chūn jié, rén men xǐ huān hé jiā rén zài yī qǐ.

วันตรุษจีน ผู้คนมักชอบที่จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัว

On Chinese New Year, people like to spend time to their families.

 


传统上,人们在春节前打扫房子。

Chuán tǒng shàng, rén men zài chūn jié qián dǎ sǎo fáng zi.

ตามประเพณีแล้ว ผู้คนจะทำความสะอาดบ้านก่อนวันตรุษจีน

Traditionally, people clean the house before the Spring Festival.春节期间城里到处张灯结彩。

Chūn jié qī jiān chéng lǐ dào chù zhāng dēng jié cǎi.

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทั่วทั้งเมืองจะตกแต่งด้วยโคมไฟและของประดับตกแต่งหลากหลายสีสัน

Decorations are hanging up everywhere in the city on Spring Festival.

 


他今年回家过年。

Tā jīn nián huí jiā guò nián.

ปีนี้เขากลับบ้านไปเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

He'll be home for the Spring Festival. 

 


过年时我拿了很多压岁钱。

Guò nián shí wǒ ná le hěn duō yā suì qián.

ฉันได้รับเงินอั่งเปาเยอะมากมายในช่วงเทศกาลตรุษจีน

I got so much lucky money during the spring festival. 

 

 

春节人们准备什么特殊食物?

Chūn jié rén men zhǔn bèi shén me tè shū shí wù?

ผู้คนเตรียมอาหารพิเศษอะไรบ้างในช่วงเทศกาลตรุษจีน

What special foods do people prepare during the Spring Festival?


🎇🎇🎇


**คำศัพท์และประโยคภาษาจีนที่เกี่ยวข้องในเทศกาลตุรษจีน


คำศัพท์ภาษาจีน เทศกาลตรุษจีน 👇👇👇

https://www.diarybyonnie.com/2019/02/blog-post.htmlคำอวยพรในช่วงเทศกาล👇👇👇

https://www.diarybyonnie.com/2018/12/blog-post_23.htmlศัพท์วันตรุษจีน 春节

รูปภาพจาก pixabay.com春节
Chūn jié  
ตรุษจีน หรือ วันปีใหม่จีน  
Spring Festival农历
Nóng lì 
ปฏิทินจีน หรือ ปฏิทินระบบจันทรคติ 
Traditional Chinese calendar / 
Lunar Calendar新年
Xīn nián 
ปีใหม่ 
New Year岁首
Suì shǒu 
ต้นปี 
The beginning of a year过年
Guò nián  
เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน 
Celebrate the Spring Festival除旧布新
Chú jiù xīn  
นำสิ่งเก่าออกไปนำสิ่งใหม่เข้ามา
Get rid of the old to make way for the new拜神祭祖
Bài shén jì zǔ 
กราบไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
Ancestor worship剪纸
Jiǎn zhǐ 
ศิลปะการตัดกระดาษแบบจีน 
Paper - cuts买年货
Mǎi nián huò 
ซื้อของไหว้ 
Special purchases for the Spring Festival /
Do spring Festival shopping拜年
Bài nián 
เยี่ยมเพื่อคารวะสวัสดีปีใหม่ 
Pay a New Year Call
对联  /  春联  /   春贴
Duì lián/ Chūn lián/ Chūn tiē 
กลอนตุ้ยเหลียน หรือ กลอนคู่ 8 (ที่เป็นกระดาษสีแดงที่เขียนบทกลอนหรือคำอวยพรปีใหม่โดยจะมีเป็นคู่ๆ) 
The Spring Festival couplets贴年红  /  贴春联
Tiē nián hóng  /  Tiē chūn lián 
ติดกลอนตุ้ยเหลียน  หรือ กลอนคู่ 8 (ที่เป็นกระดาษสีแดงที่เขียนบทกลอนหรือคำอวยพรปีใหม่โดยจะมีเป็นคู่ๆ)
Paste the New Year coupletsFú 
ความสุข 
Happiness

**(การที่คนจีนเอาคำว่า  福  ติดกลับหัว ก็เพราะว่าการกลับหัวของคำว่า  คือ 福倒了 Fú dào le ซึ่ง  Dào  ตัวนี้จะแปลว่า กลับหัวกลับหาง; ด้านกลับ; กลับกัน  จะออกเสียงคล้ายกับคำว่า 到 Dào ที่แปลว่า มาถึง ดังนั้น 福倒了Fú dào le = 福到了Fú dào le  ที่แปลว่า ความสุขได้มาถึงแล้ว) 


吃团圆饭
Chī tuán yuán fàn  
กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัว 
For reunion meal 饺子 
Jiǎo zi 
เกี๊ยว  
Dumpling吃饺子
Chī jiǎo zi 
กินเกี๊ยว 
Eat dumpings年夜饭
Nián yè fàn 
อาหารค่ำส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   
Take / Have New Year's Eve family dinner守岁
Shǒu suì 
การโต้รุ่งในคืนสิ้นปีจีน 
Staying-up红包
Hóng bāo  
อั่งเปา; ซองแดง  
Red packets发红包
Fā hóng bāo 
แจกอั่งเปา ;แจกซองแดง 
Hand out red envelopes恭喜发财 、红包拿来!
Gōng xǐ fā cái, hóng bāo ná lái!  
ขออวยพรให้ร่ำรวย  หยิบอั่งเปามาได้เลย(อวยพรเสร็จแล้วก็ให้คนที่เราอวยพรหยิบซองอั่งเปาให้เราได้เลย)
Wish you a fortune! Give me a red packet!灯笼
Dēng lóng 
โคมไฟ 
Lantern爆竹  /   鞭炮
Bào zhú  / Biān pào
ประทัด 
Firecrackers点爆竹    /    放鞭炮
Diǎn bào zhú  /  Fàng biān pào 
จุดประทัด 
Set off firecrackers烟花
Yān huā 
พลุไฟ ;ดอกไม้ไฟ 
Fireworks舞狮
Wǔ shī  
การเชิดสิงโต 
Lion dance舞龙
Wǔ lóng 
การเชิดมังกร 
Dragon  dance 龙灯舞
Lóng dēng wǔ 
การเชิดมังกรไฟ 
Dragon lantern dance 除夕
Chú xī 
วันส่งท้ายปีเก่าจีน 
Chinese New Year's Eve除夜
Chú yè 
คืนวันส่งท้ายปีเก่าจีน 
Chinese  New Year's Eve春晚  /  春节联欢晚会
Chūn wǎn  /  Chūn jié lián huān wǎn huì 
รายการทีวีของช่อง CCTV ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เรียกสั้นๆว่า ชุนหว่าน
CCTV Spring Festival Gala show看春节晚会
Kàn chūn jié wǎn huì  
ดูรายการทีวีชุนหว่าน  
Watch Spring Festival Gala on TV辞旧岁,迎新年
Cí jiù suì, yíng xīn nián
ลาปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
Goodbye Old Year, Hello New Year
💦💦💦💦คำอวยพรในทุกเทศกาล ปีใหม่


     ใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่ในอีกไม่กี่วันแล้วค่ะ แอดมินเลยนำเอาคำอวยพรที่ได้ยินและได้ใช้มาฝากกันค่ะ
รูปภาพจาก pixabay.com
คำอวยพรในวันปีใหม่ ภาษาจีน จะพูดว่า 新年祝福语 Xīn nián zhù fú yǔ  新年 Xīn nián  แปลว่า ปีใหม่ และ คำอวยพร  ภาษาจีนจะพูดว่า 祝福语 Zhù fú yǔ รูปภาพจาก pixabay.comก่อนที่เราจะกล่าวคำอวยพร ให้เราใช้คำว่า  
祝你新年 Zhù nǐ xīn nián แล้วตามด้วยคำอวยพร ดังนี้ค่ะ


快乐 
Kuài lè 
สุขสันต์ มีความสุข家庭幸福 
Jiā tíng xìng  
ครอบครัวสุขสันต์合家欢乐 
jiā huān lè 
มีความสุขกันทั้งครอบครัว时时吉祥 
Shí shí jí xiáng 
มีความสุขทุกเมื่อเชื่อวัน幸福平安
 Xìng fú píng ān 
อยู่เย็นเป็นสุข幸福无限
Xìng fú wú xiàn 
มีความสุขแบบไม่จำกัด มีความสุขแบบไม่สิ้นสุด永远开心
Yǒng yuǎn kāi xīn  
เบิกบานใจตลอดไป好运年年
Hǎo yùn nián nián 
โชคดีในทุกๆปี笑口常开
Xiào kǒu cháng kāi 
มีรอยยิ้มอยู่เสมอ一切如意
Yí qiè rú  
สมปรารถนาในทุกสิ่ง事事顺利
Shì shì shùn  
ทุกเรื่องราบรื่น生活步步高
Shēng huó bù gāo 
ชีวิตดียิ่งๆขึ้นไป百业兴旺
Bǎi yè xīng wàng 
การงานรุ่งโรจน์事业发达
Shì yè fā  
กิจการเฟื่องฟู学习进步
Xué xí jìn  
การเรียนก้าวหน้า工作顺利
Gōng zuò shùn  
การงานราบรื่น工资涨不停
Gōng zī zhǎng bù tíng  
เงินเดือนขึ้นไม่หยุด
💦💦💦💦

学中文 每天50句中文

  Love me, love my dog. 爱屋及鸟。 à i wū jí niǎo. Knowledge is power.  知识就是力量。 zhīshì jiùshì lìliàng. A man is never too old to learn.  活到老,...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม