แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เรียนศัพท์จากข่าว แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เรียนศัพท์จากข่าว แสดงบทความทั้งหมด

เรียนศัพท์จากข่าว กินหมูดิบ เสี่ยง ไข้หูดับ

รูปภาพจาก pixabay.com泰国公共卫生部 
Tài guó gōng gòng wèi shēng bù 
กระทรวงสาธารณสุขในเมืองไทย 
Ministry of Public Health of Thailand疾病控制中心
Jí bìng kòng zhì zhōng xīn 
ศูนย์ควบคุมโรค
Disease control Centre吃生猪肉
Chī shēng zhū ròu 
การกินเนื้อหมูดิบ 
Eating Raw Meat感染
Gǎn rǎn 
การติดเชื้อ 
Infection猪链球菌
Zhū liàn qiú jùn 
ไข้หูดับ หรือ โรคติดเชื้อสเตรปโตคอกคัส ซูอิส 
Streptococcus suis疾病
bìng  
โรค 
Disease患者
Huàn zhě 
ผู้ป่วย 
Patient病例
Bìng  
ตัวอย่างของโรค 
Case (of illness)症状
Zhèng zhuàng  
อาการ 
Symptom高热
Gāo  
มีไข้สูง 
Intense heat不舒服
Bú shū fu
อึดอัด ไม่สบาย 
Uncomfortable; Unwell呕吐
Ǒu  
อาเจียน 
Vomit重者
Zhòng zhě 
ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง 
Severe脑膜炎
Nǎo mó yán 
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือเยื่อหุ้มสมอง (และไขสันหลัง) 
Meningitis精神沉郁
Jīng shén chén yù 
ซึมเศร้า 
Depressed spirit嗜睡
Shì shuì 
อาการง่วงนอน 
Sleepiness呼吸困难
Hū xī kùn nán 
หายใจลำบาก ;  หายใจไม่ออก 
Difficulty breathing扁桃体
Biǎn táo tǐ 
ต่อมทอนซิล 
Tonsil鼻腔
Bí qiāng 
โพรงจมูก  
Nasal cavity呼吸道
Hū xī dào 
ทางเดินหายใจ
Respiratory tract休克 
Xiū kè 
ช็อก Shock昏迷
Hūn mí 
เป็นลม ;สลบไม่ได้สติ
Stupor ; Coma永久性耳聋
Yǒng jiǔ xìng ěr lóng 
หูหนวกถาวร 
Permanent deafness消毒
Xiāo dú 
การฆ่าเชื้อโรค
Disinfection死亡
Sǐ wáng 
เสียชีวิต ; ตาย
Death


💦💦💦💦💦💦💦💦💦เรียนศัพท์จากข่าว ภาษีผู้ค้าออนไลน์


รูปภาพจาก pixabay.com泰国政府
Tài guó zhèng fǔ 
รัฐบาลไทย


发布
Fā bù 
ประกาศ(คำสั่ง); แถลง(ข่าว)


税收法修正案
Shuì shōu fǎ xiū zhèng àn 
การแก้ไขกฎหมายภาษี

法案
Fǎ àn 
ญัตติ (ที่สเนอ)


电商税
Diàn shāng shuì  
ภาษีออนไลน์


收法
Shōu fǎ 
กฎหมาย


正式
Zhèng shì 
เป็นทางการ


生效
Shēng xiào 
มีผลบังคับใช้


执行
Zhí xíng  
ดำเนิน ;ดำเนินการ; ปฏิบัติการ


符合
hé 
สอดคล้องกับ


电子支付系统
Diàn zǐ zhī fù xì tǒng  
ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์


基础
chǔ 
ขั้นพื้นฐาน


设施
Shè shī 
สิ่งอำนวยความสะดวก


发展
zhǎn 
พัฒนา


战略
Zhàn lüè 
กลยุทธ์ ;ยุทธศาสตร์


计划
Jì huà  
แผนการ ;โครงการ


电商人群
Diàn shāng rénqún 
กลุ่มผู้ค้าออนไลน์


缴纳
Jiǎo   
ชำระ


税收
Shuì shōu 
การจัดเก็บภาษี

税制
Shuì zhì 
ระบบภาษี; ระบบจัดเก็บภาษี


提供
gōng  
เสนอ; เสนอให้


电商业经营者
Diàn shāng yè jīng yíng zhě 
ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์


递交
jiāo  
ยื่นให้; ส่งให้


税务局
Shuì wù jú 
กรมสรรพากร


依法
 
ตามกฎหมาย


纳税
Nà shuì 
ชำระภาษี; จ่ายภาษี


罚款
kuǎn  
ปรับเงิน; เงินค่าปรับ


罚金
jīn  
ปรับเงิน ;เงินค่าปรับ


官员
Guān yuán 
ข้าราชการ


泄露
Xiè lòu 
เผย; เปิดเผย


纳税人
shuì rén 
ผู้เสียภาษีอากร


违者
Wéi zhě 
ผู้ที่กระทำผิด


重罚
Zhòng fá  
ปรับหนัก


打压
 
ปราบปราม; ควบคุม


灰色商业
Huī sè shāng  
ธุรกิจสีเทา(ธุรกิจที่ผิดกฎหมาย)


集团
tuán 
หมู่คณะ ;คณะ

_____

เรียนศัพท์จากข่าว เสือดำ 黑豹รูปภาพจาก pixabay.com

泰国亿万富翁
Tài guó yì wàn fù wēng 
มหาเศรษฐีชาวไทย


受审 
Shòu shěn 
ได้รับการสอบสวน


审处
Shěn chǔ 
พิจารณาตัดสินลงโทษ


审判
Shěn pàn  
พิจารณาและตัดสินคดี


Liè 
ล่าสัตว์


Shā 
ฆ่า


猎枪
Liè qiāng 
ปืนล่าสัตว์


剥皮
Bāo   
ถลกหนัง ลอกหนัง


黑豹
Hēi bào 
เสือดำ


野生动物保护
Yě shēng dòng wù bǎo hù 
สัตว์ป่าคุ้มครอง 


珍稀动物
Zhēn xī dòng wù 
สัตว์หายาก


偷猎黑豹
Tōu liè hēi bào 
ลักลอบล่าเสือดำ


死体
Sǐ tǐ 
ซาก(ร่างของศพ)


初审法院
Chū shěn fǎ yuàn 
ศาลชั้นต้น  

上诉法院
Shàng sù fǎ yuàn 
ศาลอุทธรณ์ 


最高法院
Zuì gāo fǎ yuàn 
ศาลฎีกา


判决
Pàn jué 
คำพิพากษา


犯者
Fàn zhě 
ผู้ต้องหา 


被告人
Bèi gào rén 
จำเลย 


原告
Yuán gào 
โจทก์ 


关押/ 监禁
Guān yā/ Jiān  jìn 
กักขัง จำคุก 


徒刑
xíng 
โทษจำคุก


保释 
Bǎo shì 
(นักโทษรับการ) ประกันตัว 学中文 每天50句中文

  Love me, love my dog. 爱屋及鸟。 à i wū jí niǎo. Knowledge is power.  知识就是力量。 zhīshì jiùshì lìliàng. A man is never too old to learn.  活到老,...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม