บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2023

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้การขนส่งและบรรจุหีบห่อ 关于运输和包装常用词语 Part2.

รูปภาพ
直运 Zhí yùn จัดส่งโดยตรง Straight freight 转运 Zhuǎn yùn การจัดส่งโดยการถ่ายลำ (การขนถ่ายสิ่งของจากยานพาหนะหนึ่งที่ขนเข้ามาในประเทศ แล้วเปลี่ยนไปอีกพาหนะที่ขนออกไปนอกประเทศ) Transshipment 航程表 Háng chéng biǎo ตารางการบิน Shipping schedule 运费价目表 Yùn fèi jià mù biǎo ตารางราคาขนส่ง Freight catalogue 透明塑料 Tòu míng sù liào พลาสติกใส Transparent plastic 硬质泡沫塑料 Yìng zhì pào mò sù liào โฟมแข็ง Rigid foam plastic 尼龙带 Ní lóng dài สายไนล่อน Nylon straps 胶带 Jiāo dài เทปกาว Adhesive tape 封口 Fēng kǒu ปิดผนึก Seal 衬垫 Chèn diàn ที่บุรอง Liner 塑料薄膜 Sù liào bó mó ฟิล์มพลาสติก Plastic films 加固 Jiā gù เพิ่มความแข็งแรง Reinforce 毛重 Máo zhòng น้ำหนักสุทธิรวม (น้ำหนักของสินค้า + น้ำหนักของบรรจุภัณฑ์) Gross weight 净重 Jìng zhòng น้ำหนักของสินค้า Net weight 警告标志 Jǐng gào biāo zhì ป้ายเตือน Warning mark 洗熨标志 Xǐ yùn biāo zhì ป้ายเตือนการซักรีด Ironing mark 总量 Zǒng liàng

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้การขนส่งและบรรจุหีบห่อ 关于运输和包装常用词语 Part1.

รูปภาพ
  运输 Yùn shū การขนส่ง Transportation, Ship 运输量 Yùn shū liàng ปริมาณการขนส่ง Freight volume 空中运输 Kōng zhōng yùn shū การขนส่งทางอากาศ Air-freight 海上运输 Hǎi shàng yùn shū การขนส่งทางทะเล Sea-freight 合包运输 Hé bāo yùn shū การขนส่งที่มีเจ้าของสินค้าจำนวนหลายราย และมี ความประสงค์ที่จะส่งออกสินค้าไปในเส้นทาง เดียวกัน Chartered freight 运输公司 Yùn shū gōng sī บริษัทขนส่ง Shipping company 包装 Bāo zhuāng        บรรจุภัณฑ์ บรรจุหีบห่อ สิ่งที่จะบรรจุหีบห่อ Pack; Packing 包装费用 Bāo zhuāng fèi yòng ค่าใช้จ่ายในการบรรจุหีบห่อ Packing expense 包装材料 Bāo zhuāng cái liào วัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ Packing material 内包装 Nèi bāo zhuāng สิ่งที่ห่อไว้ด้านในของบรรจุภัณฑ์ Inner wrapper 外包装 Wài bāo zhuāng สิ่งที่ห่อไว้ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์ Over wrapping 商谈 Shāng tán การเจรจาหารือด้วยวาจา , เจรจาหารือด้วยวาจา , ปรึกษาหารือ Negotiate, Talk 改换 Gǎi huàn เปลี่ยน , เปลี่ยนใหม่ Change 袋子 Dài zi ถุง , กระสอ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้สำหรับเวลาในการส่งมอบสินค้าและสถานที่ 关于交货时间和地点的常用词语 Part4.

รูปภาพ
  装卸时间 Zhuāng xiè shí jiān เวลาในการขนส่ง Shipping time 装运通知 Zhuāng yùn tōng zhī แจ้งการจัดส่งสินค้า Shipping advice 承运人 Chéng yùn rén ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถไฟ Transportation Provider  承运工具 Chéng yùn gōng jù สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้ให้บริการขนส่งสินค้า Carrying facility 发货人 Fā huò rén ผู้ส่งสินค้า Consignor 托运人 Tuō yùn rén   คนหรือบริษัทที่จัดส่งสินค้า Shipper 收货人 Shōu huò rén ผู้รับสินค้า(ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า) Cargo receiver 泊位 Bó wèi ท่าเทียบเรือ Berth 滞期费 Zhì q ī fèi  ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้นำตู้คอนเทนเนอร์ออกจากท่าเรือตามเวลาที่กำหนด Demurrage charge 滞留费 Zhì liú fèi ค่าเสียเวลาที่คืนตู้คอนเทนเนอร์ให้กับสายเรือไม่ได้ตามเวลาที่กำหนด Detention Charge   💗💗💗💗

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้สำหรับเวลาในการส่งมอบสินค้าและสถานที่ 关于交货时间和地点的常用词语 Part3.

รูปภาพ
  码头 Mǎ tóu ท่าเรือ Pier , Dock 码头设备 Mǎ tóu shè bèi สิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือ Dock facility 装卸速度 Zhuāng xiè sù dù ความเร็วในการขนถ่าย Shipping rate 装运港 Zhuāng yùn gǎng ท่าเรือขนส่งสินค้า , พอร์ตขนส่งสินค้า   Port of shipment 装运地 ( 港 ) Zhuāng yùn dì (gǎng) ท่าเรือขนส่ง Shipping port 卸货地 ( 港 ) Xiè huò dì (gǎng) เมืองท่าปลายทาง , เมืองท่าที่ขนถ่ายสินค้าลงจากเรือ Discharging port 装卸地 ( 港 ) Zhuāng xiè de (gǎng) เมืองท่าต้นทางที่ส่งออก Loading port 选择港 Xuǎn zé gang เมืองท่าตัวเลือก , เมืองท่าเสริม Optional ports 停靠港 Tíng kào gang ท่าเรือแวะพัก Port of call 🌴🌴🌴🌴

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้สำหรับเวลาในการส่งมอบสินค้าและสถานที่ 关于交货时间和地点的常用词语Part2.

รูปภาพ
  分批交货 Fēn pī jiāo huò จัดส่งสินค้าเป็นงวดๆ Delivery of goods by installment 延期交货 Yán q ī jiāo huò เลื่อนเวลาส่งมอบสินค้า Back order 提前交货 Tí qián jiāo huò จัดส่งก่อนเวลา Advance delivery 装运 Zhuāng yùn ลำเลียงสินค้า , การขนส่ง Shipment, Load and transport 定期装运 Dìng q ī zhuāng yùn จัดส่งตามกำหนดเวลา Timed shipment 近期装运 Jìn q ī zhuāng yùn ใกล้ถึงเวลาการจัดส่ง Near shipment 不定期装运 Bù dìng q ī zhuāng yùn การจัดส่งที่ไม่ได้กำหนดเวลา Indefinite shipment 立即装运 Lì jí zhuāng yùn การจัดส่งแบบทันที Immediate shipment 即期装运 Jí q ī zhuāng yùn การจัดส่งที่รวดเร็ว Prompt delivery 尽速装运 Jǐn sù zhuāng yùn การจัดส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ Shipment as soon as possible 交货条件 Jiāo huò tiáo jiàn เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า Delivery terms 🍀🍀🍀🍀

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้สำหรับเวลาในการส่งมอบสินค้าและสถานที่ 关于交货时间和地点的常用词语 Part1.

รูปภาพ
  交货 Jiāo huò ส่งมอบสินค้า Consignment 地点 Dì diǎn สถานที่ Place 合格 Hé gé มีคุณภาพ , ได้มาตรฐาน Qualified, up to the standard 罚款 Fá kuǎn ค่าปรับ Impose a fine 分发 Fēn fā จัดส่ง , จัดจ่าย , แจกจ่าย , แบ่งปัน Distribute 耽搁 Dān gē ล่าช้า , ดีเลย์ Delay 提货 Tí huò รับสินค้า Pick up goods 提货单 Tí huò dān ใบตราส่งสินค้า(   ใบขนของซึ่งบริษัทขนส่งหรือบริษัทเดินเรือออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า) Bill of landing 提单 Tí dān ใบตราส่งสินค้า(   ใบขนของซึ่งบริษัทขนส่งหรือบริษัทเดินเรือออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า) Bill of landing 批发 Pī fā ขายส่ง Wholesale 零售 Líng shòu ขายปลีก Retail 生产力 Shēng chǎn lì กำลังการผลิต Productivity 知识产权 Zhī shì chǎn quán ทรัพย์สินทางปัญญา Intellectual property 💕💕💕

คำศัพท์ที่ใช้ในการต่อรองราคาและการจ่ายเงิน 关于议价与支付的常用词语

รูปภาพ
  支付 ชำระเงิน , จ่ายเงิน Pay 议价 Yì jià การต่อรองราคา Negotiate a price 询价 Xún jià สอบถามราคา Inquire 报价 Bào jià เสนอราคา Offer, quote 开价 Kāi jià เสนอราคา Offer, Quote 报价单 Bào jià dān ใบเสนอราคา Quotation of prices 合理 Hé lǐ มีเหตุผล Reasonable 令人满意 Lìng rén mǎn yì ทำให้พอใจ , ทำให้พออกพอใจ Satisfying, Satisfactory 最高限价 Zuì gāo xiàn jià วงเงินสูงสุด Maximum limit, Top 价格浮动 Jià gé fú dòng ความผันผวนของราคา Price fluctuation 差价 Chā jià ความแตกต่างทางด้านราคา Price differential 还盘 Hái pán การต่อรองข้อเสนอพิเศษ (ซึ่งเกิดจากผู้ซื้อไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขต่างๆจึงได้ทำการเสนอเงื่อนไขใหม่หรือข้อจำกัดอย่างอื่นแก่ฝั่งผู้ขาย) Counter-offer 接受报价 Jiē shòu bào jià ยอมรับข้อเสนอทางด้านราคา Accept the offer 修订报价 Xiū dìng bào jià แก้ไขใบเสนอราคา Revise the offer 取消报价 Qǔ xiāo bào jià ยกเลิกใบเสนอราคา Cancel the offer 存款账户 Cún kuǎn zhàng hù บัญชีเงินฝาก Passbook