บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ มือและนิ้วต่างๆ

ชื่อเรียกมือและนิ้วต่างๆในภาษาจีน

รูปภาพ
คำศัพท์ภาษาจีน คำอ่านพินอิน คำแปลภาษาไทย 手 Shǒu มือ 手掌 Shǒu zhǎng ฝ่ามือ 手指甲 Shǒu zhǐ jiǎ เล็บมือ 手纹 Shǒu wén เส้นลายมือ 右手 Yòu shǒu มือขวา 左手   Zuǒ shǒu มือซ้าย 手指 Shǒu zhǐ นิ้วมือ 拇指 Mǔ zhǐ นิ้วหัวแม่มือ 食指 Shí zhǐ นิ้วชี้ 中指 Zhōng zhǐ นิ้วกลาง 无名指 Wú míng zhǐ นิ้วนาง 小指 Xiǎo zhǐ นิ้วก้อย 指尖   Zhǐ jiān ปลายนิ้ว