บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2019

ประโยคภาษาจีน ช้อปปิ้งเลือกสินค้า

รูปภาพ
สวัสดีค่ะ มีอะไรให้ช่วยไหมคะ Hello, May I help you? 您好,您有什么需要帮忙吗? Nín hǎo, nín yǒushénme xūyào bāngmáng ma? ฉันแค่ดูเฉยๆค่ะ I’m just looking. /I’m just browsing. 我只是随便看看。 Wǒ zhǐshì suíbiàn kàn kan. ฉันก็แค่ดูเฉยๆค่ะ I’d like to just look around. 我只是看看而已。 Wǒ zhǐshì kàn kàn éryǐ. ฉันขอเดินดูรอบๆได้ไหม May I look around the store? 我可以在店里到处走走吗 ?  Wǒ kěyǐ zài diàn lǐ dàochù zǒu zǒu ma? คุณกำลังหาอะไรอยู่หรือคะ What are you looking for?   请问您在找什么 ? Qǐngwèn nín zài zhǎo shénme? ฉันกำลังหากระเป๋าอยู่ค่ะ I’m looking for a bag. 我在找一个包。 Wǒ zài zhǎo y í gè bāo. ฉันต้องการหากระเป๋าสีดำขนาดกลาง I want a midsize black bag. 我想要一个中型的黑色包。 Wǒ xiǎng yào y í gè zhōngxíng de hēisè bāo. นี่สำหรับผู้หญิงหรือเปล่าคะ Is this for ladies? 这是给女士的吗? Zhè shì gěi nǚshì de ma? นี่สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายคะ Is this for ladies or for men?  这是女用还是男用的呢? Zhè shì nǚ yòng háishì nán yòng de ne? ฉันขอดูแหว

ประโยคภาษาจีน ช้อปปิ้งกัน

รูปภาพ
ไปช้อปปิ้งกันเถอะ Let’s go shopping. 我们去购物吧。 / 我们去买东西吧。 Wǒmen qù gòuwù ba. / Wǒmen qù mǎi dōngxī ba. ฉันจะไปช้อปปิ้งบ่ายนี้ I'll do the shopping this afternoon.  今天下午我会去买东西。 Jīntiān xiàwǔ wǒ huì qù mǎi dōngxi. ไปเดินดูของเล่นๆกันเถอะ Let’s go window-shopping. 我们去逛街吧。 Wǒmen qù guàngjiē ba. เรื่องที่คุณอยากจะทำก็มีแต่ไปช้อปปิ้ง All you ever want to do is go shopping!  你想做的事就只是去购物 ! Nǐ xiǎng zuò de shì jiù zhǐshì qù gòuwù! คุณไปช้อปปิ้งกับฉันได้ไหม Can you go shopping with me?  你能不能和我去购物? Nǐ néng bùnéng hé wǒ qù gòuwù? คุณอยากไปช้อปปิ้งกับฉันไหม Do you want to go shopping with me?  你愿意和我去买东西吗? Nǐ yuànyì hé wǒ qù mǎi dōngxi ma? เช้านี้คุณไปช้อปปิ้งหรือยัง Did you go shopping this morning?  你今早去逛商店了吗? Nǐ jīn zǎo qù guàng shāngdiànle ma? ฉันไปช้อปปิ้งกับเขา He and I go shopping together.  我和他一块去买东西。 Wǒ hé tā y í kuài qù mǎi dōngxi. ฉันอยากดูกระเป๋า I want to see some bags. 我想看看包。 Wǒ xiǎng

ประโยคภาษาจีน คิดเงินด้วยค่ะ 结算账单

รูปภาพ
รูปภาพจาก pixabay.com คิดเงินด้วยค่ะ Check, Please/May I have the bill, please. 请结账! / 请把账单给我。 Qǐng jiézhàng! / Qǐng bǎ zhàngdān gěi wǒ. ฉันจ่ายเงินตรงนี้ได้ไหมคะ Can I pay here? 我可以在这儿付钱吗? Wǒ kěyǐ zài zhèr fù qián ma? ฉันต้องจ่ายเงินที่ไหนคะ Where should I pay? 请问我该在哪付钱? Qǐngwèn wǒ gāi zài nǎ fù qián? บิลเดียวหรือแยกบิลคะ One bill or separate bills? 请问一起算还是分开算? Qǐngwèn y ì qǐ suàn háishì fēnkāi suàn? รายการนี้ค่าอะไรคะ What is this charge for? 这是什么费用? Zhè shì shénme fèiyòng? ฉันว่าใบเสร็จนี้มีรายการผิดนะคะ I think there’s a mistake in the bill. 我想账单有错误。 Wǒ xiǎng zhàngdān yǒu cuòwù. รวมค่าบริการไว้หรือยังคะ Is a service charge included? 包括服务费了吗? Bāokuò fúwù fèile ma? ภาษี 7% และค่าบริการ 10% ได้เพิ่มเข้าไปในบิลนี้ ไว้แล้วนะคะ A 7% tax and a 10% service charge have been added to your bill. 10% 的税和 10% 的服务费已经加在您的账单上了。 10% de shuì hé 10% de fúwù fèi yǐjīng jiā zài nín de zhàngd