บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2023

ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

รูปภาพ
  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิทินสุริยคติหรือปฏิทินจันทรคติ(ปฏิทินจีน) The Spring Festival is the lunar New Year.   春节快到了。 Chūn jié kuài dào le. วันตรุษจีนใกล้เข้ามาแล้ว The Spring Festival is drawing near.   春节即将来临。 Chūn jié jí jiāng lái lín. วันตรุษจีนกำลังจะมาถึง The Spring Festival is just around the corner.   春节是传统的中国节日。 Chūn jié shì chuán tǒng de zhōng guó jié rì. เทศกาลตรุษจีนเป็นวันหยุดตามประเพณีของจีน The Spring Festival is a traditional Chinese holiday.    今天是中国的新年,春节。 Jīn tiān shì zhōng guó de xīn nián, chūn jié. วันนี้เป็นวันปีใหม่ของจีน ตรุษจีน Today is Chinese New Year, the Spring Festival.    不同时期春节的时间也不一样。 Bù tóng shí qī chūn jié de shí jiān yě bù yī yàng. ช่วงของตรุษจีนจะแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา During the Spring Festival in different time is not the same.    中国人的新年到来的时候就是春节。 Zhōng guó rén de xīn nián dào lái de shí hòu jiù shì chūn jié. วั