บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2021

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ฉันอยากออกไปท่องโลกกว้าง  I want to see the world. 我要去见见世面。 Wǒ yào qù jiàn jiàn shì miàn.   เมื่อมองแวบแรกก็รู้ว่าคุณเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่ไม่เคยผ่านโลกมามาก  I know at first sight you're a naive little girl.  一看就知道你是个没见过世面的小姑娘。 Yī kàn jiù zhī dào nǐ shì gè méi jiàn guò shì miàn de xiǎo gū niáng.   เธอเป็นคนที่ผ่านโลกมาไม่มาก  She is innocent in the world.  她是没见过世面的人。 Tā shì méi jiàn guò shì miàn de rén.   ความฝันที่สวยงาม A pleasant dream. 一个美好的梦。 Y í gè měi hǎo de mèng.   ฉันท้อง I’m pregnant. 我怀孕了。 Wǒ huái yùn le.   พี่สาวฉันท้อง  My sister's expecting a baby.  我姐姐怀孕了。 Wǒ jiě jiě huái yùn le.    เธอไม่สามารถตั้งครรภ์ได้  She is unable to conceive. 她不能怀孕。 Tā bù néng huái yùn.    อย่าหัวเราะ ฉันจริงจังนะ  Don't laugh! I’m serious. 别笑!我是认真的。 Bié xiào! Wǒ shì rèn zhēn de.    ถ้าพรุ่งนี้ฝนตกเราจะไม่ไปทะเล  If it rains tomorrow, we won’t go to the seaside. 如果明天下雨,我们就不去海边。 Rú guǒ míng tiā

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ปัญหาของเธอทำให้ฉันงุนงง   I was flummoxed by her question.  她的问题把我弄糊涂了。 Tā de wèn tí bǎ wǒ nòng hú tu le.    เธอเริ่มสับสนแล้ว  She was becoming confused. 她开始糊涂了。 Tā kāi shǐ hú tu le.   อย่าไปเร่งเขา มิฉะนั้นเขาจะสับสน  Don't rush him or he'll become confused. 不要催他,不然他会犯糊涂的。 B ú yào cuī tā, bù rán tā huì fàn hú tu de.    ฉันเหนื่อยมาก  I’m exhausted. 我累坏了。 Wǒ lèi huài le.   อย่าทำให้เขาเหนื่อยนักเลย  Don't exhaust him.  不要把他累坏了。 B ú yào bǎ tā lèi huài le.   เป็นวันที่ยุ่งและฉันเหนื่อยมาก It's been a heavy day and I'm tired.  忙了一天,我累坏了。 Máng le y ì tiān, wǒ lèi huài le.   มันเหนื่อยจนทำให้พวกเขานอนไม่หลับทั้งคืน    It's so tired that they are unsleeping all night.  他们整整一夜没睡觉,累坏了。 Tā men zhěng zhěng yī yè méi shuì jiào, lèi huài le.    คุณมักจะพูดแบบนั้นเสมอ แต่พวกเราไม่เคยชนะอะไรเลย  You always say that, but we never win anything!  你老是那样说,但是我们从来没赢过! Nǐ lǎo shì nà yàng shuō, dàn shì

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  คุณสนใจที่จะไปดูไหม Are you interested to take a look at them?  有没有兴趣去看一下呢?  Yǒu méi yǒu xìng qù qù kàn yí   xià ne?   คุณกำลังกลัวอะไรอยู่เหรอ What are you scared about?  你在害怕什么啊? Nǐ zài hài pà shén me a?   ฉันป่วย  I’m sick. 我病了。 Wǒ bìng le.   เขาป่วยจริงหรือว่าแกล้งป่วยอะ Is he really sick or is he just shamming?  他真病了,还是装的? Tā zhēn bìng le, hái shì zhuāng de?    ฉันง่วง  I’m sleepy. 我困了。 Wǒ kùn le.   เขารู้สึกง่วงนอนแล้ว He had begun to feel sleepy. 他已觉得困了。 Tā yǐ jué de kùn le.  คุณง่วงก็ไปนอนซะ  Go to bed if you feel sleepy. 你困了就睡吧。 Nǐ kùn le jiù shuì ba.   คำพูดของเขาทำให้ฉันรำคาญ His words annoyed me.  他的话惹恼了我。 Tā de huà rě nǎo le wǒ.   ฉันเครียด  I’m stressed. 我压力很大。 Wǒ yā lì hěn dà.   ฉันสงสัย  I’m curious. 我很好奇。 Wǒ hěn hào qí.   คุณสนใจไหม   Are you interested? 你感兴趣吗? Nǐ gǎn xìng qù ma?   ฉันสับสน  I’m confused. 我很糊涂。 Wǒ hěn hú tu.   ช่วยพูดให้ช้าลงหน่อย คุณทำให้ฉันสับสนไปหม

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ทำไมคุณถึงเอาความโกรธมาลงที่ฉัน  Why are you mad at me for?  你为什么冲我发火? Nǐ wèi shén me chōng wǒ fā huǒ?   สุดสัปดาห์นี้คุณยุ่งไหม  Are you busy this weekend?  这周末你忙吗? Zhè zhōu mò nǐ máng ma?   ฉันลดความอ้วนอยู่   I’m on a diet. 我正在节食。 Wǒ zhèng zài jié shí.   เธอมักจะลดน้ำหนัก  She's always on a diet. 她经常节食。 Tā jīng cháng jié shí.   เธอกำลังลดน้ำหนักอย่างเคร่งครัด  She's on a very strict diet. 她正严格节食。 Tā zhèng yán gé jié shí.    ช่วงนี้คุณกำลังลดน้ำหนักอยู่เหรอ คุณผอมลงมากเลย Have you been on a diet? You've lost a lot of weight.  你最近在节食吗?你瘦了好多。 Nǐ zuì jìn zài jié shí ma? Nǐ shòu le hǎo duō.   คุณว่างไหมคืนนี้ Are you free tonight? 你今晚有空吗? Nǐ jīn wǎn yǒu kòng ma?   คุณยุ่งอยู่หรือเปล่า Are you busy? 你忙吗? Nǐ máng ma?   ลูกชายคนเล็กของเธอเป็นเด็กสอนยากสอนเย็น  That young boy of hers is quite a handful.  她的小儿子是一个很难管教的孩子。 Tā de xiǎo ér zi shì y í gè hěn nán guǎn jiào de hái zi.   ฉันเป็นคนเอ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ฉันรอคอยที่จะได้พบคุณ  I’m looking forward to seeing you. 我很期待见到你。 Wǒ hěn  q ī   dài jiàn dào nǐ.   วันแล้ววันเล่าฉันก็ไม่รู้เลยว่าควรจะคาดหวังกับอะไร   I never know what to expect from one day to the next.  一天又一天我不知道该期待什么。 Yī tiān yòu yī tiān wǒ bù zhī dào gāi  q ī   dài shén me.  นี่คือโอกาสที่ฉันรอคอยมาตลอด This is just the opportunity I've been waiting for.  这正是我一直在期待的机会。 Zhè zhèng shì wǒ y ì zhí zài  q ī   dài de jī huì.    สิ่งที่พวกเราจะทำได้ในตอนนี้คือ รอและก็หวัง All we can do now is wait and hope.  我们现在所能做的就是等候和期待。 Wǒ men xiàn zài suǒ néng zuò de jiù shì děng hòu hé qí dài.   ฉันทำให้คุณรู้สึกเบื่อแล้วใช่ไหม Are you tired of me yet?  我让你感到厌倦了吗? Wǒ ràng nǐ gǎn dào yàn juàn le ma?   ฉันตั้งใจฟังอยู่   I’m all ears. 我在全神贯注地听。 / 我洗耳恭听。 Wǒ zài quán shén guàn zhù de tīng./Wǒ xǐ ěr gōng tīng.   ฉันตั้งฟังอยู่ แต่ว่า พูดให้มันสั้นๆหน่อย I'm listening. But make it brief.  我在洗耳恭听。不过,说简短些。 Wǒ zài xǐ ěrgōng tīng

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  คุณว่างไหมคืนนี้  Are you free tonight? 你今晚有空吗? Nǐ jīn wǎn yǒu kòng ma?   คุณสนใจไหม   Are you interested? 你感兴趣吗? Nǐ gǎn xìng qù ma?   คุณยุ่งอยู่หรือเปล่า   Are you busy? 你忙吗? Nǐ máng ma?   คุณใกล้จะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วใช่ไหม  Are you nearly ready?  你快准备好了吗?  Nǐ kuài zhǔn bèi hǎo le ma?   คุณมีความสุขกับชีวิตไหม  Are you happy with your life?  你生活幸福吗? Nǐ shēng huó xìng fú ma?   ตอนนี้คุณอยู่ที่บ้านหรือเปล่า Are you at home now?  你现在在家吗? Nǐ xiàn zài zài jiā ma?   คุณกำลังแอบวางแผนอะไรอยู่  What mischief are you up to?  你在捣什么鬼? Nǐ zài dǎo shén me guǐ?   ถ้าคุณยังโสด แล้วคุณกลัวคืนอันยาวนานไหม If you are single, are you afraid of the lonely long night?  如果你是单身,你会害怕孤单的长夜吗? Rú guǒ nǐ shì dān shēn, nǐ huì hài pà gū dān de cháng yè ma?    ที่บ้านคุณมีโทรศัพท์หรือเปล่า Are you on the telephone at home?  你家有没有电话? Nǐ jiā yǒu méi yǒu diàn huà?    คุณอยู่ที่บ้านไม่มีความสุขเหรอ Are you so unhappy at home?  你在

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ทำไมคุณถึงหงุดหงิด  Why are you upset? 你为什么不高兴? / 你干嘛这么难过? Nǐ wèi shén me bù gāo xìng? /Nǐ gàn ma zhè me nán guò?   คุณกำลังจะไปไหน  Where are you going? 你要去哪里? Nǐ yào qù nǎ lǐ?   คุณกำลังรอใครอยู่เหรอ  Who are you waiting for? 你在等谁? Nǐ zài děng shéi?   คุณจะไปตอนไหน   When are you leaving? 你什么时候走? / 你什么时候动身? Nǐ shén me shí hòu zǒu? / Nǐ shén me shí hòu dòng shēn?   นาฬิกาคุณเดินตรงไหม Do you have the correct time?  你的表走得准吗?  Nǐ de biǎo zǒu de zhǔn ma?   งั้นฉันจะถามคุณ คุณรักฉันไหม  By the way, do you love me?  那我问你,你爱我吗? Nà wǒ wèn nǐ, nǐ ài wǒ ma?    คุณเชื่อจริงๆเหรอว่าฉันจะเชื่อคุณ Do you really expect me to believe you?  你真以为我会相信你吗? Nǐ zhēn yǐ wéi wǒ huì xiāng xìn nǐ ma?    คุณเข้าใจความหมายทั้งหมดนั้นเหรอ  What do you make of it all?  你明白那都是什么意思吗? Nǐ míng bái nà dōu shì shén me yì si ma?   คุณไม่จำเป็นต้องไปตอนนี้หรอกใช่ไหม You don't need to leave yet, do you?  你不必现在就走吧? Nǐ b ú bì xiàn zài jiù zǒu ba

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  คุณมีความสุขไหม   Are you happy? 你高兴吗? / 你快乐吗? Nǐ gāo xìng ma? /Nǐ kuài lè ma?   คุณอยู่ที่บ้านหรือเปล่า    Are you at home? 你在家吗? Nǐ zài jiā ma?   งั้นคืนนี้คุณจะทำอะไร  So what are you up to tonight?  那你今晚准备干些什么呢?  Nà nǐ jīn wǎn zhǔn bèi gàn xiē shén me ne?   คุณทำงานอยู่หรือเปล่า    Are you working? 你在工作吗? Nǐ zài gōng zuò ma?   คุณร้องไห้ทำไม   Why are you crying? 你为什么要哭呢? / 你干嘛哭? Nǐ wèi shém me yào kū ne? /Nǐ gàn ma kū?   คุณอยู่คนเดียวหรือเปล่า   Are you alone? 你一个人吗? Nǐ yí gè rén ma?   ทำไมคุณถึงอยู่คนเดียวตลอดเลย Then why are you always alone?  那为何你总是一个人?  Nà wèi hé nǐ zǒng shì y í gè rén?   ก็คือคุณอยู่ที่นี่คนเดียวหรือว่าอะไรยังไง So are you here alone or what?  这么说你是一个人在这里还是什么? Zhè me shuō nǐ shì y í gè rén zài zhè lǐ hái shì shén me?   ทำไมถึงมีคุณคนเดียวอะ  What are you doing alone here?  怎么就你一个人啊? Zěn me jiù nǐ y í gè rén a?    คุณอยู่คนเดียวมาตลอดเลยเหรอ  Are you all alone too?  你一直一个人