ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาเพ่งพินิศที่ใบหน้าของฉัน 

He was staring at me.

他凝视着我。

Tā níng shì zhe wǒ.

*凝视 

Níng shì  

เพ่งพินิศ ;

จ้องมองอย่างใจจดใจจ่อ

 

เขาจ้องมองมาที่ดวงตาของฉัน

His eyes blazed intently into mine.

他凝视着我的眼睛。

Tā níng shì zhe wǒ de yǎn jīng.

 

เขาคิดว่าฉันตั้งใจทำให้เขาลำบากใจ

He thought I was trying to embarrass him.

他以为我故意为难他。

Tā yǐ wéi wǒ gù yì wéi nán tā.

 

ฉันมาหาคุณโดยเฉพาะเลย

I came here specially to see you.

我特地来看你。

Wǒ tè dì lái kàn nǐ. 

*特地 

Tè dì 

มีความหมายแสดงว่ามุ่งเรื่องนั้นเฉพาะ;

โดยเฉพาะ ;

เป็นพิเศษ

 

พิสูจน์ให้เขาดูว่าฉันเชื่อเขา 

Prove to him that I believe him.

向他证明我相信他。

Xiàng tā zhèng míng wǒ xiāng xìn tā.

 

สถานการณ์ที่เป็นจริงก็คือพวกเขาไปที่นั่นเพื่อหาเงิน

The fact is, they're there to make money. 

真实的情况是,他们去那儿是为了赚钱。

Zhēn shí de qíng kuàng shì, tā men qù nàr shì wèi le zhuàn qián. 

 

การแต่งงานของพวกเขาเป็นเพียงความจอมปลอมและไม่เป็นความจริง  

Their marriage was an illusion and a deceit. 

他们的婚姻是虚假的,不真实的。

Tāmen de hūn yīn shì xū jiǎ de, bù zhēn shí de. 

*虚假 

jiǎ 

ลวงตา; 

ปลอม;

เก๊ ;

จอมปลอม

 

ทุกสิ่งที่ฉันได้ยินเกี่ยวกับเขาทั้งหมดเป็นความจริง

Everything I had heard about him was true. 

我听说的关于他的一切都是真实的。

Wǒ tīng shuō de guān yú tā de yí qiè dōu shì zhēn shí de. 

 

ฉันไม่กล้าเปิดประตู เกรงว่าเขาจะยังตามฉันอยู่

I was afraid to open the door lest he should follow me.  

我不敢开门,唯恐他还跟着我。

Wǒ bù gǎn kāi mén, wéi kǒng tā hái gēn zhe wǒ.

*唯恐

Wéi kǒng  

กลัวแต่จะ….

 

ฉันอกสั่นขวัญแขวน กลัวแต่จะตกงาน

I live in permanent fear of losing my job.

我一直提心吊胆,唯恐失去工作。

Wǒ yì zhí tí xīn diào dǎn, wéi kǒng shī qù gōng zuò.

 

เขาทำงานอย่างขยันขันแข็ง เพราะเขากลัวว่าจะตามหลังคน

อื่น

He is working hard for fear that he should fall behind others.他努力工作,唯恐落在别人后面。

Tā nǔ lì gōng zuò, wéi kǒng luò zài bié rén hòu miàn. 

 

 

 💘💘💘💘💘

 


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节