บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2022

ประโยคภาษาจีน ใจคับแคบ จิตใจคับแคบ

รูปภาพ
  ใจคับแคบ จิตใจคับแคบ    Narrow-minded ; Petty 小心眼儿;心胸狭窄;小气 Xiǎo xīn yǎnr ; Xīn xiōng xiá zhǎi ; Xiǎo qì   ตัวอย่างประโยค อย่ามาพูดไร้สาระอยู่เลย เขาไม่ใช่คนที่จะมีจิตใจคับแคบ  Don't be ridiculous, he's not that kind of petty person.  别瞎说了,他根本不是那种小心眼儿的人。 Bié xiā shuō le, tā gēn běn bù shì nà zhǒng xiǎo xīn yǎnr de rén. คุณนี่ก็ช่างจิตใจคับแคบเสียจริง กับอีแค่เรื่องเล็กๆแบบนี้ก็ยังจะโกรธอีก  You are a bit too touchy to get angry about such a small thing. 你也太小心眼儿了,为这点儿事还生气。 Nǐ yě tài xiǎo xīn yǎnr le, wèi zhè diǎnr shì hái shēng qì. แต่เขาไม่ควรที่จะมีจิตใจที่คับแคบเหมือนพ่อของเธอ  But he could never be as narrow-minded as your father.  但是他不应该是和你爸爸一样小心眼。 Dàn shì tā bù y ī ng gāi shì hé nǐ bà ba y í yàng xiǎo xīn yǎn. เขาเป็นคนใจแคบ ไม่ผ่อนปรนให้ใครหรอก  He is narrow-minded and intolerant.  他心胸狭窄,容不下人。 Tā xīn xiōng xiá zhǎi, róng b ú xià rén. ฉันไม่ใช่คนใจแคบแบบนั้น  I'm not that kind of narrow-minded person.  我不是那种心胸狭窄的人。

ประโยคภาษาจีน อย่าถือโทษโกรธเคือง ไม่ต้องมาจองเวรจองกรรม อย่ามาเจ้าคิดเจ้าแค้น

รูปภาพ
  แค้นเคือง ; ขุ่นเคือง ; มีความแค้นเคืองในใจ ; ผูกพยาบาท ; อาฆาตมาดร้าย ; เจ้าคิดเจ้าแค้น Bear a grudge 怀恨 Huái hèn   ตัวอย่างประโยค อย่าถือโทษโกรธเคืองฉันเลยนะ   Don’t hold it against me. 别对我怀恨在心。 Bié duì wǒ huái hèn zài xīn. ฉันมักจะรู้สึกว่าเธอมีความขุ่นเคืองในใจกับฉัน  I’ve always felt that she bears a grudge against me. 我总觉得她对我怀恨在心。 Wǒ zǒng jué dé tā duì wǒ huái hèn zài xīn. หมอนี่เจ้าคิดเจ้าแค้น  This guy has to bear a grudge. 这家伙要怀恨在心。 Zhè jiā huo yào huái hèn zài xīn. ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาก็แค้นเคืองฉัน  He's borne me a grudge ever since that day.  从那一天起他便对我怀恨在心。 Cóng nà y ì tiān qǐ tā biàn duì wǒ huái hèn zài xīn. เธอมักจะถือโทษโกรธเคืองฉัน She's always had it in for me.  她一直对我怀恨在心。 Tā yī zhí duì wǒ huái hèn zài xīn. ไม่ต้องจองเวรจองกรรม ; อย่ามาเจ้าคิดเจ้าแค้น  No need to hold a grudge. 不必怀恨在心。;不要怀恨在心。 B ú bì huái hèn zài xīn. ; B ú yào huái hèn zài xīn.   🍀🍀🍀🍀🍀

เรอ ภาษาจีนพูดว่าอย่างไร

รูปภาพ
       เรอ จะเกิดขึ้นหลังจากที่เรากินอิ่ม แล้วเรอออกมา บทความนี้เรามาดูคำศัพท์ที่หมายถึง การเรอ   เรอ Burp 打嗝; 饱嗝;打饱嗝 Dǎ gé; Bǎo gé ; Dǎ bǎo gé   ตัวอย่างประโยค ที่มีคำว่า เรอ การเรอในที่สาธารณะถือว่าเป็นการไม่สุภาพ  It is rude to burp loudly in public. 在公共场所大声打嗝是很失礼的。 Zài gōng gòng chǎng suǒ dà shēng dǎ gé shì hěn shī lǐ de. เขาเรอเสียงดัง  He burped loudly. 他大声地打嗝。 Tā dà shēng de dǎ gé. ขณะอยู่ที่โต๊ะรับประทานอาหารไม่ควรเรอ   You shouldn't burp at the table. 在餐桌上不该打饱嗝儿。 Zài cān zhuō shàng bù gāi dǎ bǎo gér. โอโห้ คุณเรอออกมาเสียงดังเลยอ่ะ  Ah oh, you had a big burp. 哎呦,你打了一个大饱嗝。 Āi yōu, nǐ dǎ le yī gè dà bǎo gé. ทารกเรอออกมา ทำให้อ้วกเอานมออกมาใส่บนไหล่ของเขา The baby gave a contented burp and dribbled milk onto his shoulder. 婴孩打了个饱嗝,把牛奶吐在他的肩上。 Yīng hái dǎ le gè bǎo gé, bǎ niú nǎi tǔ zài tā de jiān shàng.  🌻🌻🌻🌻🌻🌻

สะอึก ภาษาจีนพูดว่าอย่างไร

รูปภาพ
         อาการสะอึก อาการที่ใครเป็นแล้วก็อดที่จะรำคาญตัวเองไม่ได้ บทความนี้เรามาดูคำศัพท์ที่หมายถึง การสะอึก สะอึก   Hiccup   打嗝 Dǎ gé ตัวอย่างประโยค ที่มีคำว่า สะอึก อาการสะอึกแบบต่อเนื่อง สะอึกไม่หยุด  A series of hiccups 接连打嗝。 Jiē lián dǎ gé. ฉันกินเร็วเกินไป สุดท้ายก็สะอึกไม่หยุด  I ate too quickly and got hiccups. 我吃得太快,结果不断地打嗝。 Wǒ chī dé tài kuài, jié guǒ b ú duàn de dǎ gé. ฉันกินเร็วไป จนสะอึกตลอด  I ate too fast and had the hiccups. 我吃太快而一直打嗝。 Wǒ chī tài kuài ér yī zhí dǎ gé. ฉันสะอึกไม่หยุด  I've got the hiccups. 我不断地打嗝。 Wǒ bù duàn de dǎ gé. ฉันสะอึก   have hiccups. 我打嗝了。 Wǒ dǎ gé le. เขาสะอึกไม่หยุด  He had the hiccups.  他接连打嗝。 Tā jiē lián dǎ gé. เขาสะอึกมานานแค่ไหนแล้ว  How long did he hiccup?  他打嗝打了多久? Tā dǎ gé dǎ le duō jiǔ?  🌸🌸🌸🌸🌸🌸

หาว ภาษาจีนพูดว่าอย่างไร

รูปภาพ
  หาว   Yawn 打哈欠 Dǎ hā qian   ตัวอย่างประโยค ที่มีคำว่า หาว   เมื่อกี้คุณหาวเหรอ   Were you yawning? 你刚才是在打哈欠吗? Nǐ gāng cái shì zài dǎ hā qian ma? ตอนนี้คุณกำลังหาวอยู่หรือเปล่า  And are you yawning right now? 还有你现在在打哈欠吗? Hái yǒu nǐ xiàn zài zài dǎ hā qian ma?  ฉันยังหาวอยู่เลย  I'm still drowsy. I'm still yawning.  我还打哈欠呢。 Wǒ hái dǎ hā qian ne.    ฉันเอาแต่หาวนอน คงเหนื่อยแน่ๆ   I can’t stop yawning – I must be tired. 我一个劲儿打哈欠— 肯定是累了。 Wǒ y í ge jìnr dǎ hā qian— kěn dìng shì lèi le.   เธอกลั้นหาว  She managed to stifle a yawn.  她忍住了呵欠。 Tā rěn zhù le hē qian.   เขาหาวเสียงดัง  He gave an ostentatious yawn.  他张扬地打了个哈欠。  Tā zhāng yáng de dǎ le gè hā qian. เธอง่วงนอนจนหาวออกมา  She yawned sleepy. 她困得打着哈欠。 Tā kùn dé dǎ zhe hā qian.   เขาแกล้งทำเป็นหาว  He faked a yawn.  他装着打了一个呵欠。 Tā zhuāng zhe dǎ le y í gè hē qian.   เธอพยายามเป็นอย่างมากที่จะไม่หาว   จนน้ำตาไหลออกมา  Her eyes watered as she tried t

ประโยคภาษาจีน

รูปภาพ
  阎王爷。 Yán wáng yé. ท่านพญายม 没吃过瘾! Méi chī guò yǐn! ยังกินไม่หนำใจเลย 死到临头还想着吃。 Sǐ dào lín tóu hái xiǎng zhe chī. ความตายมาอยู่ตรงหน้าแล้วยังคิดถึงเรื่องกินอยู่ได้ 我们不能放过一个坏人,也不能冤枉一个好人。 Wǒ men bù néng fàng guò yī gè huài rén, yě bù néng yuān wǎng yī gè hǎo rén. พวกเราจะไม่ยอมปล่อยให้คนชั่วลอยนวล แต่ก็จะไม่ปรักปรำคนดี 吵吵半天,全都是废话。 Chāo chao bàn tiān, quán dōu shì fèi huà. พูดพร่ำอยู่ตั้งนาน สุดท้ายก็ไร้สาระทั้งนั้น 在世界上没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨。 Zài shì jiè shàng méi yǒu wú yuán wú gù de ài, yě méi yǒu wú yuán wú gù de hèn. โลกนี้ไม่มีความรักที่ไม่มีเหตุผลและก็ไม่มีความเกลียดที่ไม่มีเหตุผล พวกเราอย่าแอบนินทาคนอื่นลับหลังได้ไหม 咱们不背地里谈论人,行吗? Zán men b ú  bèi dì lǐ tán lùn rén, xíng ma? ทำไมคุณถึงไม่ห้ามฉันล่ะ 你怎么不拦着我呀。 Nǐ zěn me bù lán zhe wǒ ya. ฉันห้ามได้ไหมล่ะ 我拦得住吗? Wǒ lán dé zhù ma? อย่าเอาชีวิตไปล้อเล่นเลย 可不取拿自己的小命开玩笑。 Kě bù qǔ ná zì jǐ de xiǎo mìng kāi wán xiào. พวกคุณคิดว่า ฉันอายุขนาดนี้แล้วแก่มาเปล่าๆอย่างนั้นนะเหรอ 你们以为我老汉这么一大把岁数都活在狗身上了? Nǐ men y

ประโยคภาษาจีน ดวงดี ดวงไม่ดี ดวงขึ้น เสี่ยงดวง

รูปภาพ
  ดวงดี (ชะตากรรม วาสนา เคราะห์ดี โชค โชคดี) 好运 Hǎo yùn ตัวอย่างประโยค ดวงดี ที่น่าเศร้าก็คือ ความโชคดีเช่นนี้มีน้อยมาก 遗憾的是,这样的好运太少了。 Yí hàn de shì, zhè yàng de hǎo yùn tài shǎo le. อธิษฐานขอให้โชคดี! อธิษฐานขอให้ดวงดี! 祈求好运吧! Qíqiú hǎo yùn ba! คนฉลาดสามารถที่จะเปลี่ยนโอกาสเป็นความโชคดี 一个聪明人能把机会变成好运。 Y í gè cōng míng rén néng bǎ jī huì biàn chéng hǎo yùn.   👇👇👇 ดวงไม่ดี;ซวย (โชคร้าย) 时运不佳 ;倒霉 Shí yùn bù jiā; Dǎo méi ตัวอย่างประโยค ดวงไม่ดี 时运不佳 แต่ว่าดวงไม่ดี ก็เลยไม่พบอะไรเลย 但时运不佳,竟毫无发现。 Dàn shí yùn bù jiā, jìng háo wú fā xiàn. น่าเสียดายที่เขาดูเหมือนจะดวงไม่ดี(โชคไม่ดี) 可惜他似乎时运不佳。 Kě xí tā sì hū shí yùn bù jiā. 倒霉 ช่างเป็นวันที่โชคร้ายจริงๆ ; ช่างเป็นวันที่ดวงไม่ดีจริงๆ ; ช่างเป็นวันซวยจริงๆ 这一天真倒霉! Zhè yī tiān zhēn dǎo méi! วันนี้เป็นที่ฉันโชคร้ายสุดๆ ; วันนี้เป็นวันที่ฉันดวงไม่ดีสุด   ; วันนี้เป็นวันที่ซวยสุดๆ 我今天倒霉透了。 Wǒ jīn tiān dǎo méi tòu le.  👇👇👇 ดวงขึ้น 交好运;走运 Jiāo hǎo yùn;

ประโยคภาษาจีน ดวงแข็ง

รูปภาพ
  命硬 ;命大 Mìng yìng; Mìng dà ดวงแข็ง (เป็นคนตายยาก สิบล้อชนก็ไม่ตาย) ประโยคภาษาจีน ดวงแข็ง ฉันดวงแข็ง 我命硬。;我命大。 Wǒ mìng yìng.; Wǒ mìng dà. ดวงแข็งจังนะ 你命真硬! Nǐ mìng zhēn yìng! ไอ้คนเลวคนนี้ดวงแข็งยิ่งกว่าแมวซะอีก 这个浑蛋比猫还命硬。 Zhè ge hún dàn bǐ māo hái mìng yìng. คุณหลอกฉัน แช่งให้ฉันมีเรื่องอย่างนั้นเหรอ ยังดีที่ฉันดวงแข็งนะ 你耍我?咒我有事?好在我命硬。 Nǐ shuǎ wǒ? Zhòu wǒ yǒu shì? Hǎo zài wǒ mìng yìng. เขาดวงแข็งมากที่มีชีวิตรอดกลับมาได้ 他命真硬,还能活着回来。 Tā mìng zhēn yìng, hái néng huó zhe huí lái. 💢💢💢💢

ประโยคภาษาจีน ได้คืบจะเอาศอก 得寸进尺

รูปภาพ
  得寸进尺 Dé cùn jìn chǐ ได้คืบจะเอาศอก  ( โลภ ;  ไม่รู้จักพอ ) Give him an inch, and he’ll take a mile. ( ให้หนึ่งนิ้ว ก็จะเอาหนึ่งไมล์ ) ตัวอย่างประโยค ได้คืบจะเอาศอก ฉันไม่อยากได้คืบจะเอาศอก I don't want to push our luck. 我不想得寸进尺。 Wǒ bù xiǎng dé cùn jìn chǐ.    ทางที่ดีคุณอย่าได้คืบจะเอาศอก   You’d better don’t push your luck. 你最好别得寸进尺。 Nǐ zuì hǎo bié dé cùn jìn chǐ.   ตอนนี้พวกเขากำลังได้คืบจะเอาศอก Now they're countering with even more demands. 现在他们又在得寸进尺。 Xiàn zài tā men yòu zài dé cùn jìn chǐ.    สำหรับคนที่ได้คืบจะเอาศอกอย่างคุณ มันเหมาะสมมากๆเลยนะ   For people always wanting more, like you pushed your luck. 对你这种得寸进尺的人在合适不过。 Duì nǐ zhè zhǒng dé cùn jìn chǐ de rén zài hé shì bú guò.   พวกเราอย่าได้คืบจะเอาศอกเลย Let's not push out luck. 我们别得寸进尺了。 Wǒ men bié dé cùn jìn chǐ le. 💕💕💕💕