บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ เครื่องดนตรีไทย

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องดนตรีไทย 泰国乐器

รูปภาพ
鳄鱼琴   È yú qín   จะเข้ ----------- 竹萧    Zhú xiāo  ขลุ่ย ------- 竹排箫    Zhú pái xiāo โหวด --------- 三弦胡   /   梭散塞    Sān xián hú / Suō sàn sāi  ซอสามสาย ---------- 大围锣  Dà wéi luó   ฆ้องวงใหญ่ -------------- 小围锣  Xiǎo wéi luó   ฆ้องวงเล็ก -------------- 孟式围锣  Mèng shì wéi luó  ฆ้องมอญ ------------ 木琴 / 竹排琴   M ù qín /  Zhú pái qín  ระนาดเอก -------- 箱型竹琴  Xiāng xíng zhú qín  ระนาดทุ้ม   -------- 第一铁排琴  Dì yī tiě pái qín    ระนาดเอกเหล็ก   --------- 第二铁排琴 Dì èr tiě pái qín ระนาดทุ้มเหล็ก   --------- 塔喷鼓  /  塔朋鼓   Tǎ pēn gǔ / Tǎ péng gǔ  กลอง ตะโพน --------------- 孟族塔喷鼓  /  孟族桶装卧鼓 Mèng zú tǎ pēn gǔ / Mèng zú tǒng zhuāng wò gǔ   ตะโพนมอญ --------------- 通鼓  Tōng gǔ  โทน -------- 手鼓  Shǒu   gǔ   รำมะนา --------- 围鼓  Wéi gǔ   เปิงมาง หรือเปิงมาง คอก --------- 清  /  小钹  Qīng / Xiǎo bó   ฉิ่ง ------------