แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เครื่องดนตรีไทย แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เครื่องดนตรีไทย แสดงบทความทั้งหมด

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องดนตรีไทย 泰国乐器鳄鱼琴  
È yú qín  
จะเข้

-----------

竹萧   
Zhú xiāo 
ขลุ่ย

-------

竹排箫   
Zhú pái xiāo
โหวด

---------三弦胡  /  梭散塞  
Sān xián hú / Suō sàn sāi 
ซอสามสาย


----------

大围锣 
Dà wéi luó  
ฆ้องวงใหญ่--------------
小围锣 
Xiǎo wéi luó  
ฆ้องวงเล็ก


--------------


孟式围锣 
Mèng shì wéi luó 
ฆ้องมอญ

------------

木琴 /竹排琴 
Mù qín / Zhú pái qín 
ระนาดเอก


--------

箱型竹琴 
Xiāng xíng zhú qín 
ระนาดทุ้ม 

--------

第一铁排琴 
Dì yī tiě pái qín  
ระนาดเอกเหล็ก 

---------


第二铁排琴
Dì èr tiě pái qín
ระนาดทุ้มเหล็ก 

---------


塔喷鼓 塔朋鼓 
Tǎ pēn gǔ / Tǎ péng gǔ 
กลองตะโพน


---------------


孟族塔喷鼓 孟族桶装卧鼓
Mèng zú tǎ pēn gǔ / Mèng zú tǒng zhuāng wò gǔ 
ตะโพนมอญ


---------------
通鼓 
Tōng gǔ 
โทน

--------手鼓 
Shǒu gǔ  
รำมะนา

---------


围鼓 
Wéi gǔ 
เปิงมาง หรือเปิงมาง คอก

---------

清 小钹 
Qīng / Xiǎo bó 
ฉิ่ง

------------

镲 铜钹 
Chǎ / Tóng bó 
ฉาบ

-------------------


二胡 都旺胡  
Èr hú  /  Dōu wàng hú 
ซอด้วง

-------------

乌胡  
Wū hú 
ซออู้


-----------


四弦胡 四弦琴 
Sì xián hú / Sì xián qín 
กระจับปี่


---------
唢呐 
Suǒ nà  
ปี่มอญ


------


竹制拍板
Zhú zhì pāi bǎn 
กรับ
-----

💦💦💦

学中文 每天50句中文

  Love me, love my dog. 爱屋及鸟。 à i wū jí niǎo. Knowledge is power.  知识就是力量。 zhīshì jiùshì lìliàng. A man is never too old to learn.  活到老,...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม