คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องดนตรีไทย 泰国乐器鳄鱼琴  
È yú qín  
จะเข้

-----------

竹萧   
Zhú xiāo 
ขลุ่ย

-------

竹排箫   
Zhú pái xiāo
โหวด

---------三弦胡  /  梭散塞  
Sān xián hú / Suō sàn sāi 
ซอสามสาย


----------

大围锣 
Dà wéi luó  
ฆ้องวงใหญ่--------------
小围锣 
Xiǎo wéi luó  
ฆ้องวงเล็ก


--------------


孟式围锣 
Mèng shì wéi luó 
ฆ้องมอญ

------------

木琴 /竹排琴 
Mù qín / Zhú pái qín 
ระนาดเอก


--------

箱型竹琴 
Xiāng xíng zhú qín 
ระนาดทุ้ม 

--------

第一铁排琴 
Dì yī tiě pái qín  
ระนาดเอกเหล็ก 

---------


第二铁排琴
Dì èr tiě pái qín
ระนาดทุ้มเหล็ก 

---------


塔喷鼓 塔朋鼓 
Tǎ pēn gǔ / Tǎ péng gǔ 
กลองตะโพน


---------------


孟族塔喷鼓 孟族桶装卧鼓
Mèng zú tǎ pēn gǔ / Mèng zú tǒng zhuāng wò gǔ 
ตะโพนมอญ


---------------
通鼓 
Tōng gǔ 
โทน

--------手鼓 
Shǒu gǔ  
รำมะนา

---------


围鼓 
Wéi gǔ 
เปิงมาง หรือเปิงมาง คอก

---------

清 小钹 
Qīng / Xiǎo bó 
ฉิ่ง

------------

镲 铜钹 
Chǎ / Tóng bó 
ฉาบ

-------------------


二胡 都旺胡  
Èr hú  /  Dōu wàng hú 
ซอด้วง

-------------

乌胡  
Wū hú 
ซออู้


-----------


四弦胡 四弦琴 
Sì xián hú / Sì xián qín 
กระจับปี่


---------
唢呐 
Suǒ nà  
ปี่มอญ


------


竹制拍板
Zhú zhì pāi bǎn 
กรับ
-----

💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节