คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

         เพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นวิชาที่เราเรียนก็ยิ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับบทความนี้เรามาเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ “วิชาเรียน” ต่างๆกันค่ะ 科目                 
Kē mù               
วิชา
Subjects / Course

💦💦💦 

                            
Xué 
เรียน / วิชา
Study/ Subject of study
💦💦💦 


学习      
Xué xí               
เรียน
Study / Learning


💦💦💦 


 
  
คาบเรียน /  วิชาเรียน
Class💦💦💦

地理学           
Dì lǐ xué               
วิชาภูมิศาสตร์
Geography


💦💦💦 
佛教课
Fó jiāo kè
วิชาพระพุทธศาสนา
Buddhist  education


💦💦💦 
法学
 xué
วิชากฎหมาย
Law / The science of law


💦💦💦 
化学               
Huà xué               
วิชาเคมี  
Chemistry


💦💦💦  

汉语课               
Hàn yǔ                   
ภาษาจีน
Chinese  language

💦💦💦
 

金融学
Jīn róng xué
วิชาการเงิน
Finance

💦💦💦 


家政学
Jiā zhèng xué     
วิชาคหกรรม
Home Economics

💦💦💦 


经济学         
Jīng jì xué              
วิชาเศรษฐศาสตร์
Economics


💦💦💦 

宏观经济学
Hóng guān jīng jì xué
เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics


💦💦💦 

微观经济学
Wēi guān jīng jì xué
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics


 💦💦💦 


科学                
Kē xué                 
วิชาวิทยาศาสตร์
Science


💦💦💦 


会计学
Kuài jì xué
วิชาบัญชี
Accounting


💦💦💦 


历史学             
Lì shǐ xué           
วิชาประวัติศาสตร์
History


💦💦💦 


美术学   
Měi shù xué         
วิชาศิลปะ 
Art 💦💦💦 


女童军课
Nǚ tóng jūn kè
วิชาเนตรนารี
Girl guide

💦💦💦 


数学                
Shù xué               
วิชาคณิตศาสตร์ 
Math / Mathematics
💦💦💦 


生物学         
Shēng wù xué     
วิชาชีววิทยา
Biology


💦💦💦 


社会学           
Shè huì xué           
วิชาสังคมศึกษา
Social studies


💦💦💦 


市场营销
Shì chǎng yíng xiāo
วิชาการตลาด
Marketing management

💦💦💦 


体育课                
Tǐ yù                   
วิชาพลศึกษา
PE / Physical education 


💦💦💦 


泰语课               
Tài yǔ                    
ภาษาไทย
Thai language

💦💦💦 


童军课
Tóng jūn kè
วิชาลูกเสือ
Boy scout

💦💦💦 


物理学              
Wù lǐ xué             
วิชาฟิสิกส์

💦💦💦 


卫生学           
Wèi shēng xué   
วิชาสุขศึกษา
Physics

💦💦💦 


文学               
Wén xué               
วรรณคดี
Literature

💦💦💦 

心理学         
Xīn lǐ xué               
วิชาจิตวิทยา
Psychology

💦💦💦 

英语课                
Yīng yǔ                 
ภาษาอังกฤษ
English language💦💦💦 

音乐学                
Yīn yuè  xué                
ดนตรี 
Musicology


💦💦💦  


哲学             
Zhé xué                 
วิชาปรัชญา
Philosophy

💦💦💦  计算机课
jì suàn jī kè
วิชาคอมพิวเตอร์
Computer


💦💦💦

指导课
Zhǐ dǎo kè
วิชาแนะแนว
Guidance✅✅✅✅✅✅✅✅

 👉👉 ถ้าใครมีคำศัพท์เพิ่มเติมสามารถแนะนำมาได้นะคะ


学中文 每天50句中文

  Love me, love my dog. 爱屋及鸟。 à i wū jí niǎo. Knowledge is power.  知识就是力量。 zhīshì jiùshì lìliàng. A man is never too old to learn.  活到老,...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม