ประโยคภาษาจีน การสื่อสารในที่ทำงาน (สอบถาม ร้องเรียน)
ฉันอยากสอบถามเกี่ยวกับสินค้าของคุณ
I’d like to inquire about your products.
我想询问一下你们的产品。
Wǒ xiǎng xún wèn yī xià nǐ men de chǎn pǐn.คุณมีเครื่องพิมพ์รุ่น MN420 เหลืออยู่ในสต็อกไหม
Do you have any MN420 copier in stock?
你们还有没有 MN420 型复印机的存货吗?
Nǐ men hái yǒu méi yǒu MN 420 xíng fù yìn jī de cún huò ma?ตอนนี้คุณมีแบตเตอรี่นี้อยู่ในสต็อกอยู่หรือเปล่า
Do you have any of these batteries in stock at the moment? 
这种电池你们现在有没有现货?
Zhè zhǒng diàn chí nǐ men xiàn zài yǒu méi yǒu xiàn huò?
ตรวจให้หน่อยค่ะว่ายังมีไซส์นี้อยู่ในสต็อกไหม
Check that your size is in stock .
查查你的尺码是否有货。
Chá cha nǐ de chǐ mǎ shì fǒu yǒu huò.หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือหมดชั่วคราวค่ะ
Masks and hand sanitizers were both temporarily out of stock. 
口罩和洗手液暂时都缺货。
Kǒu zhào hé xǐ shǒu yè zhàn shí dōu quē huò.คุณช่วยส่งให้เรา 5 ชิ้นภายในวันศุกร์ได้ไหม
Could you deliver five units by Friday?
你能在星期五前送五台吗?
Nǐ néng zài xīng qī wǔ qián sòng wǔ tái ma?เมื่อไหร่คุณถึงจะส่งของให้เราได้
When will you be able to deliver them?
你什么时候能交货?
Nǐ shén me shí hòu néng jiāo huò?เราจำเป็นต้องใช้ของโดยเร็วที่สุด
We need to have them as soon as possible.
我们需要尽快拿到。
Wǒ men xū yào jǐn kuài ná dào.ขาดสต็อกอยู่ค่ะ
Out of stock right now.
现在缺货。
Xiàn zài quē huò.ขออภัยสินค้าหมดค่ะ
Sorry, they are out of stock. 
对不起,已经没货了。
Duì bù qǐ, yǐ jīng méi huò le.
                                                  


ขออภัยค่ะเราขายหมดแล้วค่ะ
I am sorry it is out of stock. 
很抱歉,我们卖完了。
Hěn bào qiàn, wǒ men mài wán le.ไซส์ของคุณขาดสต็อกชั่วคราวค่ะ
Your size has been out of stock. 
你要的尺寸暂时缺货。
Nǐ yào de chǐ cùn zhàn shí quē huò.ตอนนี้สินค้าหมดสต็อกแล้วค่ะ
We're completely out of stock at present. 
我们现在完全缺货。
Wǒ men xiàn zài wán quán quē huò.แบบนี้ไม่มีของแล้วค่ะ แต่ทางเราสามารถสั่งของให้คุณได้
This model is currently out of stock, but we can order it for you. 
这个款式没有货了,但是我们可以为你订购。
Zhè ge kuǎn shì méi yǒu huò le, dàn shì wǒ men kě yǐ wéi nǐ dìng gòu.
ผลิตภัณฑ์นี้ขายหมดแล้วค่ะ แต่ได้ทำการสั่งซื้อไปแล้ว
This item is out of stock, but it is on order. 
这项产品全部售空,但已经订购了。
Zhè xiàng chǎn pǐn quán bù shòu kōng , dàn yǐ jīng dìng gòu le.
สินค้านี้ขายหมดแล้ว
This product is out of stock. 
这种产品已经售完了。
Zhè zhǒng chǎn pǐn yǐ jīng shòu wán le.
สินค้าของเราหมดสต๊อกไปหลายสัปดาห์แล้ว
We have run out of stock for a few week. 
我们的货已脱销几个星期了。
Wǒ men de huò yǐ tuō xiāo jǐ gè xīng qī le.ผลิตภัณฑ์นี้หมดชั่วคราว
This product is temporarily out of stock. 
此产品暂时缺货停售。
Cǐ chǎn pǐn zhàn shí quē huò tíng shòu.เมื่อผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นี้เข้าสู่ตลาดก็ขายหมดอย่างรวดเร็ว
When the new product comes onto the market, 
it is soon out of stock. 

当这个新的产品进入市场的时候,很快就脱销了。
Dāng zhè ge xīn de chǎn pǐn jìn rù shì chǎng de shí hòu, hěn kuài jiù tuō xiāo le.
เราคาดว่าอาทิตย์หน้าจะมีของในสต็อก
We expect to be in stock next week.
我们预计下周有货。
Wǒ men yù jì xià zhōu yǒu huò.คุณช่วยส่งสินค้ามาให้เราทันทีที่ของมาเลยได้ไหม
Would you send products to us as soon as they come in?
一有货,你们可以立即交付给我们吗?
Yī yǒu huò, nǐ men kě yǐ lì jí jiāo fù gěi wǒ men ma?ฉันขอร้องเรียนหน่อยค่ะ
I’d like to make a complaint.
我想投诉。
Wǒ xiǎng tóu sù.หากคุณไม่พอใจกับผลการซ่อมแซม คุณสามารถเข้ามาหาพวกเขาเพื่อร้องเรียนได้นะคะ
If you are not happy about a repair, go back and complain.
如果你对修理效果不满意,可以再找他们投诉。
Rú guǒ nǐ duì xiū lǐ xiào guǒ bù mǎn yì, kě yǐ zài zhǎo tā men tóu sù.ใครเป็นคนจัดการเรื่องคำร้องเรียนคะ
Who handles complaints?
是谁负责处理投诉?
Shì shéi fù zé chǔ lǐ tóu sù?ใครรับผิดชอบการจัดการเรื่องคำร้องเรียนและตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง
Who is responsible for handling complaints and answering related questions?
谁负责处投诉和解答有关问题?
Shéi fù zé chù tóu sù hé jiě dá yǒu guān wèn tí?เรามีปัญหากับสินค้าของคุณ
We have a problem with your products.
我们对你们的产品有问题。
Wǒ men duì nǐ men de chǎn pǐn yǒu wèn tí.ฉันอยากจะคุยกับคนรับผิดชอบเรื่องนี้
I’d like to speak with the person in charge.
我想跟负责人谈谈。
Wǒ xiǎng gēn fù zé rén tán tan.เราอยากรู้ว่าเรื่องเกิดขึ้นได้ยังไง
We want to know how that happened.
我们想知道是怎么回事。
Wǒ men xiǎng zhī dào shì zěn me huí shì.เรายังไม่ได้รับสินค้าที่สั่งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลย
We haven’t received the merchandise we ordered last week.
我们还没有收到上周订购的商品。
Wǒ men hái méi yǒu shōu dào shàng zhōu dìng gòu de shāng pǐn.ของที่เราสั่งไปขาดไปอย่างหนึ่ง
Our order was delivered one case short.
我们的订单少了一个。
Wǒmen de dìngdān shǎole yīgè.เราต้องการให้คุณจัดการปัญหานี้ทันที
We want you to deal with it immediately.
我们要你马上处理。
Wǒ men yào nǐ mǎ shàng chǔ lǐ.


💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节