ประโยคภาษาจีน ดูโทรทัศน์🎬🎬ประโยคภาษาจีน 
ดูโทรทัศน์


👇👇👇👇คุณดูโทรทัศน์บ่อยไหม
Do you watch TV a lot? / Do you spend much time watching TV?
你经常看电视吗?
Nǐ jīngcháng kàn diànshì ma?ฉันใช้เวลาส่วนมากในการดูทีวี
I spent a lot time watching TV.
我花很多的时间看电视。
Wǒ huā hěnduō de shíjiān kàn diànshì.ฉันใช้เวลาดูทีวีเป็นประจำทุกวัน
I spend a lot of time in watching TV. 
我每天花大量的时间看电视。
Wǒ měitiān huā dàliàng de shíjiān kàn diànshì.ฉันไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการดูทีวีนะ
I didn't spend all my time watching TV. 
我并没有把所有时间都花在看电视上。
Wǒ bìng méiyǒu bǎ suǒyǒu shíjiān dōu huā zài kàn diànshì shàng.คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปกับการดูทีวีเลยนะ
You don't need to expend that much time in watching TV. 
你不必花那么多时间在看电视上。
Nǐ bùbì huā nàme duō shíjiān zài kàn diànshì shàng.ฉันมักจะฆ่าเวลาด้วยการดูทีวี
I often kill time by watching TV. 
我经常看电视消遣。
Wǒ jīngcháng kàn diànshì xiāoqiǎn.คุณมีเวลาดูทีวีหรือเปล่า
Do you have much time watching TV? 
你有很多时间看电视吗?
Nǐ yǒu hěnduō shíjiān kàn diànshì ma?คุณมักจะดูทีวีตอนเย็นหรือเปล่า
Do you always watch TV in the evening? 
你晚上总看电视吗?
Nǐ wǎnshàng zǒng kàn diànshì ma?ถ้าคุณอยากดูทีวีขนาดนั้น ก็ดูเถอะ
If you are so inclined, you can watch TV. 
如果你这么想看电视,你就看吧。
Rúguǒ nǐ zhème xiǎng kàn diànshì, nǐ jiù kàn ba.โดยเฉลี่ยฉันดูโทรทัศน์วันละ 3-4ชั่วโมง
I watch TV for three or four hours a day on average.
我平均每天看三四个小时的电视。
Wǒ píngjūn měitiān kàn sānsì gè xiǎoshí de diànshì.ฉันมักจะดูทีวีพร้อมกับครอบครัวในตอนเย็น
I often watch TV together with my family in the evenings. 
晚上我经常和家人在一起看电视。
Wǎnshàng wǒ jīngcháng hé jiārén zài yīqǐ kàn diànshì.บางครั้งฉันก็ดูทีวีกับคุณพ่อคุณแม่
Sometimes I watch TV with my parents. 
有时我和父母一起看电视。
Yǒushí wǒ hé fùmǔ yīqǐ kàn diànshì.ถึงเวลาดูทีวีแล้วหละ
It's time for us to watch TV. 
到了我们看电视的时候了。
Dàole wǒmen kàn diànshì de shíhòule.สิ่งแรกที่ฉันทำเมื่อกลับถึงบ้านก็คือเปิดโทรทัศน์
The first thing I do when I come home is turn the TV on.
我回家后做的第一件事就是打开电视。
Wǒ huí jiā hòu zuò de dì yī jiàn shì jiùshì dǎkāi diànshì.ฉันไม่ได้ดูจริงจังหรอก แค่ติดนิสัยนะ
I don’t really watch it, but it’s just one of my habits.
我不是真的看,但这只是我的习惯之一。
Wǒ bùshì zhēn de kàn, dàn zhè zhǐshì wǒ de xíguàn zhī yī.รายการโปรดของคุณคือรายการอะไร
What are your favorite programs?
你最喜欢的节目是什么?
Nǐ zuì xǐhuān de jiémù shì shénme?


ฉันชอบรายการเกมโชว์
I like game shows.
我喜欢游戏节目。
Wǒ xǐhuān yóuxì jiémù.


ฉันดูแค่รายการข่าว
I just watch news programs.
我只是看新闻。
Wǒ zhǐshì kàn xīnwén.ฉันไม่ค่อยดูโทรทัศน์มากนัก
I don’t watch TV a lot.
我不经常看电视
Wǒ bù jīngcháng kàn Diànshì


ฉันลืมดูทีวี การ์ตูนเริ่มเมื่อไหร่นะ
I forgot to watch TV. When does the cartoon show begin? 
我忘记看电视了。卡通片什么时候开始?
Wǒ wàngjì kàn diànshìle. Kǎtōng piàn shénme shíhòu kāishǐ?ฉันไม่เคยพลาดละครเรื่องนี้เลย
I never miss this TV serial.
我从不错过这部电视剧。
Wǒ cóng bù cuòguò zhè bù diànshìjù.


รายการนี้น่าสนใจและมีสาระจริงๆ
This program is really interesting and informative.
这个节目真的很有趣而且内容丰富。
Zhège jiémù zhēn de hěn yǒuqù érqiě nèiróng fēngfù.ฉันวางรีโมทคอนโทรลไว้ที่ไหนนะ
Where did I put remote control?
我把遥控器放哪儿了?
Wǒ bǎ yáokòng qì fàng nǎr le?


💗💗💗

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节