成语 สุภาษิตจีน


               成语                  
             Chéng yǔ              
สุภาษิต安居乐业          
 Ān jū lè yè           
อยู่เย็นเป็นสุข杯水车薪          
Bēi shuǐ chē xīn   
น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ表里不一          
Biǎo lǐ bù yī          
หน้ามะพลับ ลับหลังตะโก


吃一堑,长一智  
Chī yī qiàn, Zhǎng yī zhì    
ผิดเป็นครู


趁热打铁         

Chèn rè dǎ tiě      
น้ำขึ้นให้รีบตัก


吹毛求疵         
Chuī máo qiú cī    
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ


充耳不闻        
Chōng ěr bù wén   
เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา大惊小怪        
Dà jīng xiǎo guài    
กระต่ายตื่นตูม


大发雷霆        
Dà fā léi tíng           
กินรังแตน打草惊蛇        
Dǎ cǎo jīng shé      
แหวกหญ้าให้งูตื่น大智若愚        
Dà zhì ruò yú         
น้ำนิ่งไหลลึก得不偿失       
Dé bù cháng shī    
ได้ไม่คุ้มเสีย滴水穿石       
Dī shuǐ chuān shí    
น้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อน
调虎离山        
Diào hǔ lí shān       
ล่อเสืออกจากถ้ำ
得寸进尺        
Dé cùn jìn chǐ         
ได้คืบจะเอาศอก
刀子嘴豆腐心 
Dāo zi zuǐ dòu fŭ xīn    
ปากร้ายใจดี滴水穿石        
Dī shuǐ chuān shí    
ฝนทั่งให้เป็นเข็ม
对牛弹琴       
Duì niú tán qín        
สีซอให้ควายฟัง恩将仇报        
Ēn jiāng chóu bào   
กินบนเรือนขี้บนหลังคา风雨同舟        
Fēng yǔ tóng zhōu   
ลงเรือลำเดียวกัน


风烛残年       

Fēng zhú cán nián    
ไม้ใกล้ฝั่ง


废话连篇        

Fèi huà lián piān        
น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง


放虎归山        
Fàng hǔ guī shān     
 ปล่อยเสือเข้าป่า


飞娥扑火/飞蛾投火   
Fēi é pū huǒ/ Fēi é tóu huǒ  
แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ


孤家寡人       

Gū jiā guǎ rén           
หัวเดียวกระเทียมลีบ


孤掌难鸣       

Gū zhǎng nán míng  
ตบมือข้างเดียวไม่ดัง


挂羊头卖狗肉  

Guà yáng tóu mài gǒu ròu   
ย้อมแมวขาย


过河拆桥        

Guò hé chāi qiáo       
ถีบหัวส่ง


海底捞针        
Hǎi dǐ lāo zhēn          
งมเข็มในมหาสมุทร


厚此薄彼        
Hòu cǐ bó bǐ               
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า


虎口拔牙        
Hǔ kǒu bá yá             
ล้วงคองูเห่า


祸不单行        
Huò bù dān xíng       
พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก


祸从口出        
Huò cóng kǒu chū     
ปลาหมอตายเพราะปาก


汗马功劳        
Hàn mǎ gōng láo       
หยาดเหงื่อแรงงาน


机不可失        
Jī bù kě shī                
น้ำขึ้นให้รีบตัก


吉人天相        
Jí rén tiān xiàng         
คนดีผีคุ้ม


金枝玉叶        
Jīn zhī yù yè              
กิ่งทองใบหยก


井底之蛙        
Jǐng dǐ zhī wā           
กบในกะลา


积少成多        
Jī shǎo chéng duō     
เก็บเล็กผสมน้อย


近朱者赤,近墨者黑      
Jìn zhū zhě chì, jìn mò zhě hēi   
คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล


鸡毛蒜皮        
Jī máo suàn pí          
เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้ง


家丑不可外扬  
Jiā chǒu bù kě wài yang  
ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า


解铃系铃          
Jiě líng xì líng         
ใครผูกคนนั้นแก้


江山易改,本性难移     
Jiāng shān yì gǎi, běn xìng nán yí  
สันดอนขุดได้ สันดานขุดไม่ได้


家破人亡         
Jiā pò rén wáng     
บ้านแตกสาแหรกขาด


假仁假义         
Jiǎ rén jiǎ yì           
มือถือสาก ปากถือศีล


良药苦口          
Liáng yào kǔ kǒu  
หวานเป็นลม ขมเป็นยา


满面春风          
Mǎn miàn chūn fēng    
หน้าตาชื่นบาน


入乡随俗          
Rù xiāng suí sú     
เข้าเมืองตาหลิ่ง ต้องหลิ่วตาตาม


时来运转          

Shí lái yùn zhuǎn        
บุญพาวาสนาส่ง


水落石出            
Shuǐ luò shí chū        
น้ำลดตอผุด


贤妻良母           
Xián qī liáng mǔ         
แม่ศรีเรือน


心口如一           

Xīn kǒu rú yī              
ปากกับใจตรงกัน


小题大做           

Xiǎo tí dà zuò            
ขี่ช้างจับตั๊กแตน


循规蹈矩           
Xún guī dǎo jǔ       
เข้าตามตรอกออกตามประตู


一劳永逸           
Yī láo yǒng yì   
เหนื่อยหนเดียวสบายไปทั้งชาติ


一举两得           

Yī jǔ liǎng dé    
ได้ทั้งขึ้นทั้งล่อง


易如反掌            
Yì rú fǎn zhǎng  
ง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือ


引狼入室            

Yǐn láng rù shì    
ชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน


引入歧途            
Yǐn rù qí tú          
ชักใบให้เรือเสีย


自作自受            

Zì zuò zì shòu     
กงเกวียนกำเกวียน真金不怕火炼    
Zhēn jīn bù pà huǒ liàn  


ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้


💘💘💘💘💘💘💘💘💘


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节