บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2021

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  แล้วคุณทุ่มเทให้กับฉันมากเท่าไหร่กัน How much have you done to me ? 你对我又付出了多少。 Nǐ duì wǒ yòu fùchūle duōshǎo.   คุณจำคนผิดแล้ว You have mistaken me for the wrong person. 你认错人了。 Nǐ rèn cuò rén le.   คำถามนี้ควรเป็นฉันที่ต้องถามคุณถึงจะถูก I should have asked you that question. 这问题应该是我问你才对吧。 Zhè wèn tí yīng gāi shì wǒ wèn nǐ cái duì ba.   คุณแก้ออกสิ  Help me untie it. 你解开呀。 Nǐ jiě kāi ya. * 解开   Jiě kāi ปลดล็อค ;   แก้   คุณเป็นคนทำเอง   Do it yourself.   你自己动手。 Nǐ zì jǐ dòng shǒu.   คุณดูไม่ออกเหรอ Can't you see? 你看不出来吗? Nǐ kàn bù chū lái ma? คุณดูไม่ออกเหรอ ว่าเขาจะฆ่าฉัน Can't you see? He's going to kill me.  你看不出来吗?他会杀了我。 Nǐ kàn bù chū lái ma? Tā huì shā le wǒ.   พูดมากอยู่ได้   So much nonsense. 废话那么多。 Fèi huà nà me duō.   พึลึกคนจริงๆ It’s so weird. 真是莫名其妙。 Zhēn sh ì mò míng qí miào   ฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอจัง   I want to be friends with you.   我想跟你做朋友。 Wǒ xiǎng gēn nǐ zuò péng yǒu

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  เขาไม่คุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้   It’s too strange for him here. 这里对他来说太陌生了。 Zhè lǐ duì tā lái shuō tài mò shēng le.   สถานการณ์ของเขาพิเศษมาก His situation is very special. 他的情况很特殊。 Tā de qíng kuàng hěn tè shū.   งั้นฉันกลับไปรอก่อนนะ  I’ll go back and wait. 那我先回去等着。 Nà wǒ xiān huí qù děng zhe.   ได้ ไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดนะ   Ok ,don’t talk if you don’t want to. 好,不想说话就不说话。 Hǎo, bù xiǎng shuō huà jiù bù shuō huà.   คุณสามารถพยักหน้าหรือว่าส่ายหัวก็ได้   You can nod, Or shake your head. 你可以点头,或者是摇头。 Nǐ kě yǐ diǎn tóu,huò zhě shì yáo tóu.   คุณไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายแบบนี้เลย   You didn’t mean to Cause this mess. 你并不是故意要引起这场混乱的。 Nǐ bìng b ú shì gù yì yào yǐn qǐ zhè chǎng hǔn luàn de.   การ์ดใบนี้ให้ฉันได้ไหม  Can I have this card? 这张卡片能送给我吗? Zhè zhāng kǎ piàn néng sòng gěi wǒ ma?   คุณสามารถบอกฉันเบาๆได้ไหมว่าทำไมคุณ   Can you tell me in whisper. Why you? 能不能悄悄地告诉我。为什么 ? Néng bù néng qiāo qiāo de gào sù wǒ.

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ฉันไม่เคยขู่ใคร I never bluff. 我从不唬人。 Wǒ cóng bù hǔ rén. * 唬  Hǔ  เกทับ ; บลัฟ ; ขู่ ;   ทำท่าทำทางขู่   เธอถูกขู่เข้าแล้ว She was intimidated.  她被唬住了。 Tā bèi hǔ zhù le.   เธอไม่ได้ขู่เขา  She wasn't bluffing him.  她并没有唬他。 Tā bìng méi yǒu hǔ tā.   ถ้าคุณจะก่อกวนก็เชิญเลย เวลาของฉันใช้ในการทำงานไม่ใช่เอามาใช้เพื่อตามใจคุณ   If you want to make a scene, My time is for work. Not for you.   你要闹就闹。我的时间是用来工作的,不是围着你转。 Nǐ yào nào jiù nào. Wǒ de shí jiān shì yòng lái gōng zuò de b ú shì wéi zhe nǐ zhu à n.   พวกเธอสองคนรักกันไปจนแก่เฒ่าได้ยิ่งดี   Wish the two of you get old together. 你们最好能白头偕老。 Nǐ men zuì hǎo néng bái tóu xié lǎo.   นี่มันจะเกินไปแล้วนะ   That’s going too far.   这也太过分了吧。 Zhè yě tài guò fèn le ba. ยึดเอาคุณงามความดีและชื่อเสียงของคนอื่น หน้าไม่อายเลยจริงๆ   Grabbing your credit and fame. He is so shameless. 强占功劳和名誉 ,简直不要脸。 Qiáng zhàn gōng láo hé míng yù, jiǎn zhí b ú yào liǎn. * 强占  Qiáng zhàn    ใช้กำลังเข้าย

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  เหตุการณ์ในการขาดสติของเขาได้ถูกแชร์ไปในโลกโซเชียล  His gaffe has gone viral on the Internet.  他失态的场景已在网上疯传。 Tā shī tài de chǎng jǐng yǐ zài wǎng shàng fēng chuán.  * 失态   Shī tài  ยั้งสติไม่อยู่ ;   อยู่ในกิริยาที่ไม่ดี ไม่เหมาะ ;   กิริยาไม่เหมือนผู้คน * 场景   Cháng jǐng  ฉาก ;  เหตุการณ์     เขามีลุกชายนอกสมรส  You have a child out of wedlock.  你有一个非婚生子。 Nǐ yǒu y í gè fēi hūn shēng zǐ.  * 非婚生子   Fēi hūn shēng zǐ   ลูก ( ชาย ) นอกสมรส   การปิดบังสถานะการแต่งงานแล้วยังเรื่องที่แอบไปมีลูกชายนอกสมรส   You have been secretly married and had a son. 你已经隐婚,并且还秘密有个非婚生子的事。 Nǐ yǐ jīng yǐn hūn, bìng qiě hái mì mì yǒu gè fēi hūn shēng zǐ de shì.   โปรดระวังคำพูดของคุณด้วย   Please pay attention to your wording. 请注意你的措辞。 Qǐng zhù yì nǐ de cuò cí. * 措辞  Cuò cí  คำพูด ;   ถ้อยคำ(ที่ผิด)   เขาเป็นเด็กที่มีชื่อมีแซ่มีสำมะโนครัว มีผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย  My son has his name, registered permanent residence and legal guardian. 他有名有姓有户口。有合法的监护人。

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  อยู่ที่บ้านคุณทำอะไรบ้าง  Are you helpful at home?  你在家能干吗? Nǐ zài jiā néng gàn ma?   ฉันกำลังมองหาหุ้นส่วนธุรกิจ   I’m looking for business partners. 我正在找商业伙伴。 Wǒ zhèng zài   zhǎo shāng yè huǒ bàn.   มีคนรังแกคุณใช่ไหม เดี๋ยวฉันจะออกหน้าสอนบทเรียนให้กับเขาเอง Is someone bullying you?I’ll teach him a lesson. 是不是有人欺负你,我出头教训他。  Shì b ú shì yǒu rén qī fù nǐ, wǒ chū tóu jiào xùn tā. * 出头 Chū tóu   ออกหน้า ;   ออกหน้าออกตา   พ่อของฉันบอกในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่เงินจะแก้ปัญหาไม่ได้  My dad said, in this world money can solve all problems. 我爸爸说,这世上没有钱解决不了的问题。  Wǒ bà ba shuō, zhè shì shàng méi yǒu qián jiě jué bù liǎo de wèn tí.   สิ่งที่ฉันได้เห็นมาทั้งหมดทำให้ฉันเสียใจมาก What I saw made me very sad. 我所见到的一切使我非常难过。 Wǒ suǒ jiàn dào de y í qiè shǐ wǒ fēi cháng nán guò.   คุณกำลังแอบวางแผนอะไรอยู่  What mischief are you up to?  你在捣什么鬼? Nǐ zài dǎo shén me guǐ?   ตอนนี้คุณอยู่คนเดียวหรือเปล่า  Are you alone right now?  你现在是一个人吗? Nǐ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ฉันกำลังมองหารูมเมท   I’m looking for a roommate. 我在找室友。 Wǒ zài zhǎo shì yǒu.   แค่อยากบอกทุกคนว่าฉันมีรูมเมทใหม่แล้ว  Just wanted to tell everyone I have a new roommate.  跟你们说啊,我现在有了一个新室友。 Gēn nǐ men shuō a, wǒ xiàn zài yǒu le y í gè xīn shì yǒu. ฉันคิดว่ารูมเมทของฉันอาจจะเป็นห่วงฉัน  I think my roommate might be getting worried about me.  我想我室友可能会担心我。 Wǒ xiǎng wǒ shì yǒu kě néng huì dān xīn wǒ.   ใครจะรู้ว่าเพื่อนร่วมห้องคนใหม่ของคุณคือใคร  Who knows who your new roommate might be?  谁知道你的新室友会是谁? Shéi zhī dào nǐ de xīn shì yǒu huì shì shéi?   ฉันสามารถให้สิ่งที่คุณต้องการได้  I can give you what you need. 你需要的我都可以给你。  Nǐ xū yào de wǒ d ō u kě yǐ gěi nǐ.   ฉันไม่อยากเห็นคุณเป็นแบบนี้  I don’t want to see you like this. 我不想看到你这个样子。 Wǒ bù xiǎng kàn dào nǐ zhè ge y à ng zi.   ฉันก็คิดว่าที่พูดเป็นฉันซะอีก I thought it was me. 我还以为说的是我呢? Wǒ hái yǐ wéi shuō de shì wǒ ne?   ไม่เข้ากับบุคลิกของฉันเลย Don’t fit my vibe at

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ลืมมันเถอะ ยังไงคุณก็ไม่เข้าใจหรอก  Forget it, how can you understand? 算了,你怎么会明白呢? Suàn le, nǐ zěn me huì míng bái ne?   ฉันเองก็มีประสบการณ์กับเรื่องพวกนี้ดี  I have experienced all of these. 这些我都体会过。  Zh èxiē wǒ d ō u tǐ huì guò.   ที่ฉันจะพูดก็คือฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณดี  What I want to say is I can understand your feeling. 我想说的是我能体会你的感受。 Wǒ xiǎng shuō de shì wǒ néng tǐ huì nǐ de gǎn shòu.   คุณไม่มีความหยิ่งในศักดิ์ศรีเลยเหรอ  Didn’t you have self-esteem? 你没有自尊心的吗? Nǐ méi yǒu zì zūn xīn de ma?   ไม่ใช่ว่าให้คุณทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองลงซะหน่อย  Is not to let you put it down. 并不是让你放下自尊心。 Bìng b ú shì ràng nǐ fàng xià zì zūn xīn.   ฉันกำลังดูใจกับใครบางคนอยู่  I’m seeing someone. 我在跟别人交往。 Wǒ zài gēn bié rén jiāo wǎng.   นั่นถึงถือว่าเป็นการยอมแพ้ ละทิ้งศักดิ์ศรีอย่างแท้จริง  That’s really giving up on yourself. Give up dignity. 那才是真正的放弃自己,放弃尊严。 Nà cái shì zhēn zhèng de fàng qì zì jǐ, fàng qì zūn yán.   ฉันไม่ได

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ฉันเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  I’m a people person. 我是一个喜欢和别人打交道的人。 Wǒ shì y í gè xǐ huān hé bié rén dǎ jiāo dào de rén.   นั่นแสดงว่าฉันเป็นที่ได้รับความนิยมมากทีเดียว  It shows I'm a people person.  那才显示我很受欢迎。  Nà cái xiǎn shì wǒ hěn shòu huān yíng.   ฉันเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม I am better than before. 我是变得比以前更好了。 Wǒ shì biàn de bǐ yǐ qián gèng hǎo le.   ฉันกลัวที่จะอยู่คนเดียว  I’m scared alone. 我一个人害怕。 Wǒ y í gè rén hài pà.   เตรียมจะไปแล้วเหรอ  Ready to go ? 准备走了?  Zhǔn bèi zǒu le?   คุณอย่าเข้ามา  Don’t come over. 你别过来? Nǐ bié guò lái?   คุณโอเวอร์เกินไปแล้ว It’s too dramatic. 戏过了。 Xì guò le.   ฉันไม่ได้แสดงนะ I’m not acting. 我没有演戏。 Wǒ méi yǒu yǎn xì.   ฉันเป็นทาสแมว I’m a cat person. 我是一个爱猫人士。 ; 我是一个爱猫的人。 ; 我是一个爱猫之人。 Wǒ shì y í gè ài māo rén shì.; Wǒ shì y í gè ài māo de rén.; Wǒ shì y í gè ài māo zhī rén.   มือคุณได้รับบาดเจ็บเหรอ  Is your hand hurt? 手受伤了? Shǒu shòu