บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2021

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ทำไมถึงเศร้าแบบนี้หล่ะ งานไม่ราบรื่นเหรอ   Why do you look so down? Some problem at work? 干嘛这么丧 ? 工作不顺利? Gàn ma zhè me sàng? Gōng zuò bú shùn lì?   วันนี้ฉันใจร้อนเกินไป   I was too impulsive. 今天是我太急躁。 Jīn tiān shì wǒ tài jí zào.   มันนานมากจริงๆ   For so long. 时间太长了。 Shí jiān tài cháng le.   ถึงแม้ว่าฉันจะมาจับมือขอคืนดี แต่ก็ไม่ต้องกระตือรือร้นมากขนาดนี้ก็ได้นะ   Although I’m here to make peace, you don’t have to be so passionate. 虽然我是来握手和的,但也不用这么热情吧。 Suī rán wǒ shì lái wò shǒu hé de, dàn yě bú yòng zhè me rè qíng ba.     วิธีที่คุณต้อนรับเพื่อนร่วมงานคนใหม่นี่ มันเปิดเผยขนาดนี้เลยเหรอ   Is this how you welcome their new colleagues? 你欢迎新同事的方式都这么奔放吗? Nǐ huān yíng xīn tóng shì de fāng shì dōu zhè me bēn fàng ma? * 奔放  Bēn fàng  ( ความคิด ; อารมณ์ ; อารมณ์และความรู้สึก ) ทะลักออกมา ;   หลั่งพรั่งพรูออกมา   ไม่มีใครบอกฉันเลย  Nobody told me this. 没有人跟我说啊。 Méi yǒu rén gēn wǒ shuō a.   ฉันเป็นเพื่อนสนิทที่ดีเลิศไง   I’m a perfect BFF(Best friend forever). 一个优秀的闺蜜。 Yīgè yōuxiù d

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  คุณไม่ชอบให้ชมแบบมากเกินไป   That you don’t like flatulent compliment. 你不喜欢太浮夸的称赞。 Nǐ bù xǐ huān tài fú kuā de chēng zàn. * 浮夸  Fú kuā  คุยโวโอ้อวด   ตอนนั้นฉันคิดว่าเขากอดผิดคน   I thought he hugged me mistakenly. 那时候我以为他抱错人了。 Nà shí hòu wǒ yǐ wéi tā bào cuò rén le.   ฉันมาไกล่เกลี่ยนะ ไม่ได้มาสร้างปัญหา  I’m here to mediate, not looking for troubles.   我是来调解的,不是来找麻烦的。 Wǒ shì lái tiáo jiě de, b ú shì lái zhǎo má fan de.   หากว่าไกล่เกลี่ยง่ายล่ะก็ ก็คงไม่จำเป็นต้องมีคุณอยู่แล้วมั้ง  If it is that easy, your work will be meaningless. 调解容易的话,就没有你存在的必要了吧。 Tiáo jiě róng yì de huà, jiù méi yǒu nǐ cún zài de bì yào le ba.   ไม่อยากโดนด่าก็ทำได้นี่ เลิกขัดใจเขาได้แล้ว   If you don’t wanna be scolded, then don’t be against him. 想不挨骂也行啊,别跟他对着干 。 Xiǎng bù āi mà yě xíng a, bié gēn tā duì zhe gàn.   ฉันมารอคุณโดยเฉพาะเลยนะ   I’m specifically here to wait for you. 我是特意来等你的。 Wǒ shì tè yì lái děng nǐ de.   หรือว่าฉันควรที่จะไปขอโทษเข

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ฉันขอถามมารยาทถามหน่อยนะว่า   Sorry, but I’d like to ask…. 我还想冒昧地问一下。 Wǒ hái xiǎng mào mèi de wèn yí xià.   ถ้าเสียมารยาทก็ไม่ต้องถาม   No question since you feel sorry. 如果冒昧就不要再问了。 Rú guǒ mào mèi jiù bú yào zài wèn le.   นี่เป็นคำพูดตามมารยาทของคนที่โตๆกันแล้วเท่านั้น   That’s a courtesy. 这只是成人世界的客套。 Zhè zhǐ shì chéng rén shì jiè de kè tào.   ยังไงก็ต้องถามอยู่ดี   I still have to ask. 问还是要问的。 Wèn hái shì yào wèn de.   รบกวนช่วยให้ความร่วมมือกับงานฉันหน่อยได้ไหม   Could you please assist with my work? 麻烦你配合一下我的工作好吗? Má fan nǐ pèi hé yí xià wǒ de gōng zuò hǎo ma?   คุณนี่ดื้อจริงๆนะ   You are quite stubborn, huh? 你还挺执着的嘛。 Nǐ hái tǐng zhí zhuó de ma.   ขอบคุณที่ยอมรับในคุณค่าของงานฉัน   Thanks for knowing the value of my work. 感谢你承认我工作的价值。 Gǎn xiè nǐ chéng rèn wǒ gōng zuò de jià zhí.     ขอโทษทีนะ ปกติฉันไม่ได้เป็นแบบนี้หรอก   Sorry. That’s not me just now. 不好意思。我不是一直这样的。 Bù hǎo yì si. Wǒ bú shì yì zhí zhè yàng de.   เพียงแค่ว่าวันนี้ออกจะเพี้ยนไปนิดหน่อย   Today, I’m just a little b

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  วันนี้ฉันแต่งหน้าไม่โอเคเหรอ  Is my makeup bad? 我今天是化妆不对吗? Wǒ jīn tiān shì huà zhuāng b ú duì ma?   เป็นครั้งแรกที่ฉันถูกปฏิเสธเลยนะเนี่ย   I got rejected for the first time. 我这头一回搭讪被人拒绝。 Wǒ zhè tóu y ì huí dā shàn bèi rén jù jué. * 搭讪  Dā shàn  การพูดคุยเพื่อจีบ ;  การพูดคุยเพื่อตีสนิท (จีบ)   ไม่ว่าใครที่มีใจรับผิดชอบ ก็ต้องทำแบบนี้  Whoever has the sense of responsibility would do the same. 换做任何一个有责任心的人都会这么做。 Huàn zuò rèn hé y í gè yǒu zé rèn xīn de rén d ō u huì zhè me zuò.   คุณว่างๆก็ไปทำความค้นเคยเอานะ   Get familiar with it when you are free. 等你闲了自己去熟悉熟悉。 Děng nǐ xián le zì jǐ qù shú xi shú xi.   ไม่เจอกันหลายปี เจ้าเด็กนี่ดูเป็นผู้เป็นคนสักที   We haven’t met for years. He’s really like something. 几年没见。这小子总算有点人样了。 Jǐ nián méi jiàn. Zhè xiǎo zi zǒng suàn yǒu diǎn rén yàng le.   นี่เราพูดถึงคนๆเดียวกันหรือเปล่า   Are we talking about the same guy? 我们说的是一个人吗? Wǒ men shuō de shì y í gè rén ma?   บางทีจากนี้คงไม่ได้เจอกันอีก 

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  คุณคงไม่ได้มีเรื่องบาดหมางใจอะไรกับเขาใช่ไหม  Do you have a grudge against him? 你不会跟他有过节儿吧? Nǐ b ú huì gēn tā yǒu guò jiér ba? * 过节儿  Guò jiér  เรื่องผิดพ้องหมองใจกัน ;   เรื่องบาดหมางใจ   เขาได้รับความนิยมขนาดนี้เลยเหรอ   Is he popular? 这么受欢迎。 Zhè me shòu huān yíng.   ความรักแค่ใจเต้นก็พอแล้วนี่   You like each other and you fall in love. 谈恋爱心动不就得了吗? Tán liàn ài xīn dòng b ú jiù dé le ma?   คุณไม่เคยใจเต้นเลยเหรอ   Haven’t you ever had a crush? 你就没有心动过? Nǐ jiù méi yǒu xīn dòng guò?   ก็แค่คนที่ผ่านมาเท่านั้น  A passerby? 就是一个路人而已。 Jiù shì y í gè lù rén ér yǐ.   ไม่เคยเจอคนที่แบบว่าเห็นแล้วจำได้ไม่ลืมเลยเหรอ   Have you never loved someone at the first sight? 从来都没有遇见过那种让你眼万年的人? Cóng lái dōu méi yǒu yù jiàn guò nà zhǒng ràng nǐ yǎn wàn nián de rén?   กินยังไม่ทันอิ่มก็ออกมาเดินเล่น   ตอนนี้หิวแล้วล่ะสิ   You came out with an empty stomach. You’re hungry now, huh? 让你不吃饱就出来撒欢儿。现在饿了吧? Ràng nǐ bù chī bǎo jiù chū lái sā huānr. Xiàn

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  คุณนี่ฉวยโอกาสเก่งนะ ใช่ไหม   You are a vulture, aren’t you? 你就是会趁火打劫,是不是? Nǐ jiù shì huì chèn huǒ dǎ jié, shì b ú shì? * 趁火打劫  Chèn huǒ dǎ jié  ถือโอกาสพลอยผสมโรงไปด้วย ;   ฉวยโอกาส   ฉันกลับมาทำงานนะ ไม่ได้มาหาแฟน   I come for work, not for love. 我回来是工作的,不是谈恋爱的。 Wǒ huí lái shì gōng zuò de, b ú shì tán liàn ài de.   ฉันจะลองใจเขาแทนคุณเอง   I’ll test him for you. 我替你去试试他。 Wǒ tì nǐ qù shì shì tā.   ยังต้องพูดอีกเหรอ   Needless to say. 这还用说。 Zhè hái yòng shuō.   เด็กดื้อ เถียงเป็นแล้วด้วย    Boy, You’ve also learned to talk back 臭小子,还学会顶嘴了。 Chòu xiǎo zi, hái xué huì ding zuǐ le.   นับวันยิ่งพูดไม่เพราะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ It’s getting more and more presumptuous. 说话越来越放肆了。 Shuō huà yuè lái yuè fàng sì le.   นี่ก็ไม่ได้ขัดกับงานของคุณสักหน่อย   That’s not a conflict with your work. 这跟你工作又不冲突。 Zhè gēn nǐ gōng zuò yòu bù chōng tú.   มีคนคอยเอาใจดีออก   Isn’t it good to be taken care of? 被人捧在手心里多好呀。 Bèi rén pěng zài shǒu xīn lǐ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  พอเลย ฉันรับรู้ได้ถึงคำขอไว้ชีวิตของคุณแล้ว   Cut it. I know you wanna survive this. 打住。 你的求生欲我感受到了。 Dǎ zhù. Nǐ de qiú shēng yù wǒ gǎn shòu dào le. * 求生欲  Qiú shēng yù   คำขอไว้ชีวิต ;  ความปรารถนาที่จะอยู่รอด   ชีวิตฉันช่างมืดมนเสียจริง   My life is so miserable! 我的人生太灰暗了。 Wǒ de rén shēng tài huī àn le. * 灰暗  Huī àn  มืดมน ; มืดสลัว   ฉันไม่ได้มาซักไซ้เอาความ   I’m not calling to blame you. 我不是来兴师问罪的。 Wǒ b ú shì lái xīng shī wèn zuì de. * 兴师问罪 Xīng shī wèn zuì  ซักไซ้เอาความ ;  ระดมกำลังทหารยกทัพไปปราบปราม ;   ระดมกองทัพมาประณามความผิดของอีกฝ่าย   ดังนั้นจะบอกข่าวดีกับคุณ   So, some good news for you. 所以跟你分享一个好消息。 Suǒ yǐ gēn nǐ fēn xiǎng y í gè hǎo xiāo xi.   ฉันจะกลายเป็นเพื่อนร่วมงานกับคุณแล้วนะ   I’ll soon be your colleague. 我马上就要成为你的的同事了。 Wǒ mǎ shàng jiù yào chéng wéi nǐ de de tóng shì le.   คิดถึงจะแย่อยู่แล้ว ในที่สุดคุณก็กลับมาสักทีนะ I miss you so much. You’re finally back. 想死你了。你可算回来了。 Xiǎng sǐ nǐ le. Nǐ kě suàn huí

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ค้างท่านี้ของเขาไว้นะ   Keep him to lie on his side. 一直保持这个姿势。 Y ì zhí bǎo chí zhè g è zī shì.   คนที่มีออร่าความเป็นมืออาชีพนี่ ดูดีจริงๆ  Those professionals are so charming. 有专业光环的人,真好看。 Yǒu zhuān yè guāng huán de rén, zhēn hǎo kàn.   วันนี้ฉันหยุด อย่าเรียกตัวฉันไปทำอะไรเลย   I’m off today. No work. 今天我休息,别给我派活儿。 Jīn tiān wǒ xiū xi, bié gěi wǒ pài huór.   ผู้หญิงคนนั้นซวยจังเลยเนอะ   That girl is really out of luck. 那女孩也太倒霉了。 Nà nǚ hái yě tài dǎo méi le.   แบบนั้นก็เท่ากับไปเป็นเบ๊นะสิ   Means working like a handyman. 那不等于打杂吗? Nà bù děng yú dǎ zá ma? * 打杂    Dǎ zá  เป็นเบ๊(ทำงานเบ็ดเตล็ด ทำงานจุกๆจิกๆ)   เมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลย  He was fine just now. 刚才还好好的呀。 Gāng cái hái hǎo hǎo de ya.   ฉันจะทำตามข้อตกลงรักษาความลับอย่างเคร่งครัด  I’ll keep it a top secret. 我一定严格遵守保密协议。 Wǒ y í dìng yán gé zūn shǒu bǎo mì xié yì.   ไม่ให้ข่าวรั่วไหลออกไปเด็ดขาด  No information will be leaked out. 绝不漏一丝情报。 Jué b ú lòu y