ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ไม่ต้องทำเป็นเสแสร้างแล้วล่ะ ผู้หญิงด้วยกัน ฉันรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่ 

Stop pretending. We are all female. I know what you’re thinking about.

不用装了。都是女人。我知道你在想什么。

Bú yòng zhuāng le. Dōu shì nǚ rén. Wǒ zhī dào nǐ zài xiǎng shén me.

 

ฉันจะไปเข้าห้องน้ำ หนูเป็นเด็กดีรออยู่ตรงนี้นะ อย่าไปไหนเด็ดขาดโอเคไหม 

I’m going to the bathroom. You wait for me here. Don’t go away.

我去上个洗手间。你在这里乖乖等我。千万不要走开。

Wǒ qù shàng gè xǐ shǒu jiān. Nǐ zài zhè lǐ guāi guāi děng wǒ. Qiān wàn bú yào zǒu kāi.

 

แต่พวกคุณอยู่กันคนละระดับ  ฝืนปีนขึ้นไป ไม่มีคนคอยแบกรับคุณจะตกลงมาอย่างน่าเวทนาเปล่าๆ

But you are not at the same level. Barely climbing up while no one supports you, you will just fall down more seriously.

不过你们根本不在一个高度。勉强往上爬没人兜着你,只会摔得更惨。

Bú guò nǐ men gēn běn bú zài yí gè gāo dù. Miǎn qiáng wǎng shàng pá méi rén dōu zhe nǐ, zhǐ huì shuāi de gèng cǎn.

 

มีอะไรก็พูดกันดีๆสิ 

Clam down.

有什么话好好说嘛。

Yǒu shén me huà hǎo hǎo shuō ma.

 

เธอทำแบบนี้แสดงว่าต้องมีเหตุผลใช่ไหม

You must have a reason for do that, right?

你这么做肯定有理由的,对不对?

Nǐ zhè me zuò kěn dìng yǒu lǐ yóu de, duì bú duì?

 

เขาจะมีเหตุผลอะไร 

What reason can he have?

他能有什么理由。

Tā néng yǒu shén me lǐ yóu.

 

เขาทำพฤติกรรมแบบนี้ ยกโทษให้ไม่ได้  

What he did can’t be forgiven.

他做出这样的行为就不能被原谅。

Tā zuò chū zhè yàng de xíng wéi jiù bù néng bèi yuán liàng.

 

อยู่ที่บ้านจะงอแงยังไงก็ได้ แต่ที่นี่บริษัท ห้ามนำพฤติกรรมแบบนี้มาใช้เด็ดขาด 

You can do whatever you want at home. But at the company, this kind of behavior is absolutely not allowed.

你在家里怎么闹都可以。但这里是公司。这种行为绝对不允许。

Nǐ zài jiā lǐ zěn me nào dōu kě yǐ. Dàn zhè lǐ shì gōng sī. Zhè zhǒng xíng wéi jué duì bù yǔn xǔ.

 

นี่คือท่าทีสำนึกผิดของคุณใช่ไหม

Is it your attitude of admitting your mistakes?

这就是你认错的态度吗?

Zhè jiù shì nǐ rèn cuò de tài dù ma?

 

คุณแกล้งตายใช่ไหม

You are playing dead, aren’t you?

你装死是吧?

Nǐ zhuāng sǐ shì ba?

 

ในเมื่อแกล้งตาย ฉันจะตีคุณให้ฟื้นเอง

Since you play dead, I’ll wake you up.

既然你装死的话,我就把你打醒。

Jì rán nǐ zhuāng sǐ de huà, wǒ jiù bǎ nǐ dǎ xǐng.

 

คุณช่วยระมัดระวังการพูดจาของคุณหน่อยได้ไหม

Can you pay a little attention to the way you speak?

你能不能稍微注意一下你的说话方式?

Nǐ néng bù néng shāo wéi zhù yì yí xià nǐ de shuō huà fāng shì?🍒🍒🍒🍒
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节