บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2019

คำศัพท์ภาษาจีนแบบง่ายๆ 7

รูปภาพ
รูปภาพจาก pixabay.com 别的  Bié de   อย่างอื่น 别着急  Bié zhāo jí  ไม่ต้องกังวล 词典  Cí diǎn  พจนานุกรม 打架  Dǎ jià  ต่อราคา 打瞌睡  Dǎ kē shuì  สัปหงก 打捞  Dǎ lāo  งม ; กู้ 打的  Dǎ d ī   นั่งแท็กซี่ 大概  Dà gài  ประมาณ 大家  Dà jiā   ทุกๆคน 道理  Dào lǐ  เหตุผล 当然  Dāng rán  แน่นอน ; จะต้อง … อย่างแน่นอน 带  Dài  นำ 得到  Dé dào  ได้ ; ได้รับ 等   Děng  รอ 等等   Děng děng  เป็นต้น 翻译  Fān yì   แปล ; การแปล 访问   Fǎng wèn  เยี่ยมเยือน   费  Fèi   ค่าใช้จ่าย 改革  Gǎi gé   ปฏิรูป 干净  Gān jìng  สะอาด 告诉  Gào sù  บอก 告别  Gào bié  ขอลา ; ขอแยกตัว 跟  Gēn  และ ; กับ 鬼天气  Guǐ tiān qì   อากาศแย่ 贵  Guì   แพง 还是  Hái shì   หรือ ; หรือว่า   核弹  Hé dàn   ระเบิดนิวเคลียร์ 互相  Hù xiāng   ซึ่งกันและกัน 会  Huì   สามารถ ; ได้ ; เป็น 健康  Jiàn kāng  แข็งแรง 交  Jiāo  จ่าย ; ชำระ 纪念  Jì niàn  ที่ระลึก 技能  Jì néng  ทักษะ 价钱  Jià qián   ราคา 结账  Jié zhàng   เช็คบิล 结果  Jié guǒ  ผล

คำศัพท์ภาษาจีน แบบง่ายๆ 6

รูปภาพ
รูปภาพจาก pixabay.com 爱人 Ài rén   คนรัก 罢工  Bà gōng  หยุดงานประท้วง 罢课  Bà kè   หยุดเรียนประท้วง 饱了  Bǎo le  อิ่มแล้ว 保护    Bǎo hù  ดูแล ; คุ้มครอง 搬家  Bān jiā   ย้ายบ้าน 杯子  Bēi zi  แก้ว 表扬  Biǎo yáng   สรรเสริญชมเชย ; คำชม 玻璃  Bō li   กระจก ; แก้ว 补考  Bǔ kǎo  สอบซ่อม 猜一猜  Cāi y ì cāi  ทาย   ; เดา 踩一踩  Cǎi y ì cǎi  เหยียบย่ำ ; ย่ำ 参加  Cān jiā   เข้าร่วม 草原  Cǎo yuán  ทุ่งหญ้า 层  Céng   ชั้น(ลักษณะนาม) 差  Chà   อีก 常常  Cháng cháng   บ่อยๆ ;เสมอ 迟到  Chí dào   สาย 创立  Chuàng lì   สถาปนา(เป็นครั้งแรก) ; ก่อตั้ง(เป็นครั้งแรก) 抽烟  Chōu yān   สูบบุหรี่ 打倒  Dǎ dǎo  โคนล่ม 大喜  Dà xǐ  เรื่องมงคล ( ส่วนมากจะใช้ในการอวยพร ) 地球  Dì qiú   โลก 对  Duì  ใช่ ; ถูก ; ถูกต้อง 耳朵  Ěr duǒ   หู 耳机  Ěr jī  หูฟัง 耳环  Ěr huán  ต่างหู 有了 !    Yǒu le !  คิดออกแล้ว ; ท้องแล้ว(คำพูดที่พูดอ้อมๆ) 方法  Fāng fǎ วิธีการ 负责  Fù zé   รับผิดชอบ 该走了  Gāi zǒu le   ต้องไปแล้ว 改  Gǎ