30 พฤษภาคม 2562

คำศัพท์ภาษาจีนแบบง่ายๆ 7


รูปภาพจาก pixabay.com


别的 
Bié de 
อย่างอื่น


别着急 
Bié zhāo jí 
ไม่ต้องกังวล


词典 
Cí diǎn 
พจนานุกรม


打架 
Dǎ jià 
ต่อราคา


打瞌睡 
Dǎ kē shuì 
สัปหงก


打捞 
Dǎ lāo 
งม ;กู้


打的 
Dǎ dī 
นั่งแท็กซี่


大概 
Dà gài 
ประมาณ


大家 
Dà jiā  
ทุกๆคน


道理 
Dào lǐ 
เหตุผล


当然 
Dāng rán 
แน่นอน ; จะต้องอย่างแน่นอน


带 
Dài 
นำ


得到 
Dé dào 
ได้ ;ได้รับ


 
Děng 
รอ


等等 
Děng děng 
เป็นต้น


翻译 
Fān yì  
แปล ;การแปล


访问 
Fǎng wèn 
เยี่ยมเยือน 


费 
Fèi 
ค่าใช้จ่าย


改革 
Gǎi gé  
ปฏิรูป


干净 
Gān jìng 
สะอาด


告诉 
Gào sù 
บอก


告别 
Gào bié 
ขอลา ;ขอแยกตัว


跟 
Gēn 
และ ;กับ


鬼天气 
Guǐ tiān qì 
อากาศแย่


贵 
Guì 
แพง


还是 
Hái shì  
หรือ ;หรือว่า


 核弹 
Hé dàn  
ระเบิดนิวเคลียร์


互相 
Hù xiāng  
ซึ่งกันและกัน


会 
Huì 
สามารถ; ได้ ;เป็น


健康 
Jiàn kāng 
แข็งแรง


交 
Jiāo 
จ่าย ;ชำระ


纪念 
Jì niàn 
ที่ระลึก


技能 
Jì néng 
ทักษะ


价钱 
Jià qián  
ราคา


结账 
Jié zhàng 
เช็คบิล


结果 
Jié guǒ 
ผลลัพธ์


举行 
Jǔ xíng 
จัดให้มีขึ้น


卡 
 
บัตร


看花眼 
Kàn huā yǎn  
ดูจนลายตา


看风向 
Kàn fēng xiàng  
ดูทิศทางลม ;ลาดเลา


看重 
Kàn zhòng 
ให้ความสำคัญ


考试 
Kǎo shì  
สอบ ;การสอบ


老大难 
Lǎo dà nàn 
สั่งสม ;หมักหมม


凉快 
Liáng kuai 
อากาศเย็นสบาย


离开 
Lí kāi 
จากไป


录音 
Lù yīn 
บันทึก


马路 
Mǎ lù  
ถนน


每天 
Měi tiān 
ทุกๆวัน


名菜 
Míng cài 
อาหารขึ้นชื่อ


拿 
 
ถือ ;นำ


拿手
Ná shǒu 
ถนัด


那么些 
Nà me xiē 
เยอะขนาดนั้น


念 
Niàn 
อ่าน


骑 
 
ขี่ ;ปั่น


亲自 
Qīn zì  
ด้วยตัวเอง


敲门 
Qiāo mén 
เคาะประตู


忍让 
Rěn ràng  
อดทน


时间 
Shí jiān 
เวลา


事 
Shì 
งาน ;ธุระ


摔倒 
Shuāi dǎo  
ล้ม ;ตก


随和 
Suí he 
มีน้ำใจ; นิสัยโอนอ่อนผ่อนตาม; นิสัยอ่อนน้อม


手续费 
Shǒu xù fèi 
ค่าธรรมเนียม


说好 
Shuō hǎo 
ตกลง


顺利 
Shùn  
ราบรื่น


树叶 
Shù yè  
ใบไม้


送 
Sòng 
ส่ง


Tiān 
เพิ่ม


听说 
Tīng shuō 
ได้ยินมาว่า


停止 
Tíng zhǐ
หยุด ; เลิก


通 
Tōng
ติด (ใช้กับการโทรศัพท์)


外语 
Wài yǔ 
ภาษาต่างประเทศ


危险 
Wéi xiǎn  
อันตราย


文化 
Wén huà 
วัฒนธรรม


欣赏 
Xīn shǎng 
ชื่นชม


先进去 
Xiān jìn qù 
เข้าไปก่อน


小朋友 
Xiǎo péng yǒu 
เด็กๆ


像 
Xiàng 
เหมือน


永远 
Yǒng yuǎn 
ตลอดไป


拥挤 
Yǒng jǐ 
เบียด; แน่นขนัด


友谊 
Yǒu yì  
มิตรภาพ


有名 
Yǒu míng 
มีชื่อเสียง


有意思
 Yǒu yì si 
น่าสนใจ


以后 
Yǐ hòu 
หลังจาก; ภายหลัง


语言 
Yǔ yán 
ภาษา允许
 Yǔn xǔ  
อนุญาต


站 
Zhàn 
สถานี ;ป้ายรถเมล์找 
Zhǎo 
ทอน(เงิน) ; หา


掌握
 Zhǎng wò 
รู้ซึ้งและใช้เป็น


这样 
Zhè yàng 
อย่างนี้


政府 
Zhèng fǔ 
รัฐบาล


政治 
Zhèng zhì 
การเมือง


中间 
Zhōng jiān 
ตรงกลาง


周围 
Zhōu wéi  
บริเวณรอบ ;รอบๆ


作业 
Zuò yè  
การบ้าน


💦💦💦💦💦💦💦💦💦


29 พฤษภาคม 2562

คำศัพท์ภาษาจีน แบบง่ายๆ 6

รูปภาพจาก pixabay.com

爱人Ài rén คนรัก

罢工 Bà gōng หยุดงานประท้วง

罢课   หยุดเรียนประท้วง

饱了 Bǎo le อิ่มแล้ว

保护  Bǎo hù ดูแล; คุ้มครอง

搬家 Bān jiā  ย้ายบ้าน

杯子 Bēi zi แก้ว

表扬 Biǎo yáng  สรรเสริญชมเชย; คำชม

玻璃 Bō li  กระจก; แก้ว

补考 Bǔ kǎo สอบซ่อม

猜一猜 Cāi yì cāi ทาย  ;เดา

踩一踩 Cǎi yì cǎi เหยียบย่ำ ;ย่ำ

参加 Cān jiā  เข้าร่วม

草原 Cǎo yuán ทุ่งหญ้า

层 Céng ชั้น(ลักษณะนาม)

差 Chà อีก

常常 Cháng cháng  บ่อยๆ ;เสมอ

迟到 Chí dào  สาย

创立 Chuàng lì  สถาปนา(เป็นครั้งแรก) ;ก่อตั้ง(เป็นครั้งแรก)

抽烟 Chōu yān  สูบบุหรี่

打倒 Dǎ dǎo โคนล่ม

大喜 Dà xǐ เรื่องมงคล(ส่วนมากจะใช้ในการอวยพร)

地球 Dì qiú  โลก

对 Duì ใช่; ถูก ;ถูกต้อง

耳朵 Ěr duǒ หู

耳机 Ěr jī หูฟัง

耳环 Ěr huán ต่างหู

有了!  Yǒu le ! คิดออกแล้ว; ท้องแล้ว(คำพูดที่พูดอ้อมๆ)

方法 Fāng fǎ วิธีการ

负责  รับผิดชอบ

该走了 Gāi zǒu le  ต้องไปแล้ว

改 Gǎi แก้ไข; เปลี่ยนแปลง

鼓掌 Gǔ zhǎng ปรบมือ

和  กับ; และ

滑动 Huá dòng ลื่นไถล; ลื่นไหล

回忆 Huí yì  ความจำ; หวนคิดถึง; รำลึกถึง

会议 Huì การประชุม

活动 Huó dòng กิจกรรม

或者 Huò zhě หรือ

鸡心 Jī xīn รูปหัวใจ; เครื่องประดับรูปหัวใจ

几 เท่าไร; กี่

寄  ส่ง

救人 Jiù rén ช่วยชีวิตคน

焦急 Jiāo jí กระวนกระวายใจ ;ร้อนใจ ;กระสับกระส่าย

接受 Jiē shòu ยอมรับ

开走了 Kāi zǒu le  ขับ(รถ)ไปแล้ว

懒 Lǎn ขี้เกียจ

劳动 Láo dòng การใช้แรงงาน

联系 Lián xì  ติดต่อ

练习 Liàn xí ฝึกฝน ฝึกหัด

留学 Liú xué ไปเรียนเมืองนอก; เรียนต่อต่างประเทศ

路   ถนน

没劲 Méi jìn  ไม่มีแรง; ไม่มีกำลัง

美好 Měi hǎo  ดี ;ดีงาม

美丽 Měi  สวยงาม

努力 Nǔ lì  ทุ่มเททำ; พยายาม

盆子 Pén zi กาละมัง ;อ่าง ;กระถาง

漂 Piāo ลอย

票 Piào ตั๋ว

飘扬 Piāo yáng ปลิวสะบัด ;โบกสะบัด

起早 Qǐ zǎo  ตื่นเช้า ; ตื่นแต่เช้า

勤快  Qín kuài  ขยัน

认识 Rèn shì  รู้จัก  

人民 Rén mín  ประชาชน

商店 Shāng diàn ร้านค้า; ร้านขายของ

上车 Shàng chē ขึ้นรถ

上策 Shàng cè แผนที่ดี; ทางออกที่ดี วิธีการที่ดี

生产 Shēng chǎn ผลิต

声明 Shēng míng  ชื่อเสียง

生命 Shēng mìng  ชีวิต

师生 Shī shēng อาจารย์และนักเรียน

收入 Shōu rù รายรับ; รายได้

宿舍 Sù shè หอพัก

谈话 Tán huà  พูดคุย

统治 Tǒng zhì ปกครอง

徒弟   ลูกศิษย์; ลูกหา; สาวก

退休 Tuì xiū เกษียณ ;ปลดเกษียณ  

文明 Wén míng วัฒนธรรม; อารยธรรม

问 Wèn  ถาม

牺牲 Xī shēng  เสียสละ; สละชีวิต; สละชีพ

洗  ล้าง; อาบ

洗澡 Xǐ zǎo  อาบน้ำ

戏曲 Xì qǔ ละครเพลง

吸取 Xī qǔ รับเอา ;รับ ;ดูด ;ดูดเอา

现在 Xiàn zài  ตอนนี้ ;ขณะนี้

响亮 Xiǎng liàng เสียงดังกังวาน

消息 Xiāo xi ข่าว ;ข่าวคราว

辛苦  Xīn kǔ  ลำบาก ;หน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า; เหนื่อยกายและใจ

辛辛苦苦 Xīn xīn kǔ kǔ  เหน็ดเหนื่อยมาก ; ลำบากมาก 

需要 Xū yào ต้องการ ;ความต้องการ

掩耳 Yǎn ěr ปฏิเสธที่จะฟัง

演戏 Yǎn xì  แสดงละคร; แสดงงิ้ว

一起 Yìด้วยกัน

游览 Yóu lǎn  ท่องเที่ยว; เที่ยวชม(ทัศนียภาพ)

杂技 Zá jì กายกรรม

杂志 Zá zhì นิตยสาร

增产 Zēng chǎn  เพิ่มการผลิต

知心 Zhī xīn รู้ใจกัน ;เข้าใจซึ่งกันและกัน

知识 Zhī shì ความรู้ ;วิชาการ

装车 Zhuāng chē แต่งรถ

撞车 Zhuàng chē รถชนกัน

壮丽 Zhuàng lì  สง่างาม

桌子 Zhuō zi  โต๊ะ

走路 Zǒu lù เดินไปตามถนน

知道 Zhī dào รู้ ;ทราบ

自己 Zì jǐ  ตัวเอง ;ด้วยตัวเอง

自己人 Zì jǐ rén  คนกันเอง

主席 Zhǔ xí  ประธานาธิบดี

阻止 Zǔ zhǐ  ห้าม;ยับยั้ง ;ขัดขวาง

💦💦💦💦💦💦💦💦💦ประโยคภาษาจีน

  早上起来没什么胃口。 Zǎo shang qǐ lái méi shén me wèi kǒu. ตื่นมาเช้าๆแบบนี้ ไม่ค่อยอยากจะกินอะไร 这就是你所谓的努力? Zhè jiù shì nǐ suǒ wèi de nǔ lì...