ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

รูปภาพจาก pixabay.com


ขอบคุณ 
Thank you.
谢谢!
Xiè xiè!


ขอบคุณ 
Thank you.
谢谢你!
Xiè xiè nǐ!


ขอบคุณทุกคน 
Thank you all!
谢谢各位!
Xiè xiè gè wèi!


ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง 
Thank you for everything.
谢谢你为我做的一切!
Xiè xiè nǐ wèi wǒ zuò de yí qiè


ขอบคุณผิดคนแล้ว 
You thanked the wrong person. 
你谢错人了!
Nǐ xiè cuò rén le!


ขอบคุณนะ คุณช่วยเหลือฉันไว้มากแล้ว 
Thank you. You've been a great help already.
谢谢你。你已经帮了大忙了。
Xiè xiè nǐ. Nǐ yǐ jīng bāng le dà máng le.


ขอบคุณฟ้าดิน 
Thank goodness
谢天谢地!
Xiè tiān xiè dì!


ขอบคุณที่ยื่นมือเข้ามาช่วย เมื่อฉันต้องการมัน
Thank for holding my hand when I needed it.
谢谢你在我需要的时候向我伸出援助之手。
Xiè xiè nǐ zài wǒ xū yào de shí hòu xiàng wǒ shēn chū yuán zhù zhī shǒu.ขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือพวกเราเป็นอย่างมาก
Many thanks for giving us so much help.
谢谢你给了我们这么多的帮助。
Xiè xiè nǐ gěi le wǒ men zhè me duō de bāng zhù.ขอบคุณสำหรับความกรุณา 
Thank you for your kindness.
谢谢你的好意!
Xiè xiè nǐ de hǎo yì!ขอบคุณที่คอย 
Thank you for waiting.
谢谢你的等待。
Xiè xiè nǐ de děng dài.ขอขอบคุณที่ใจเย็นรอนะ ;ขอบคุณที่อดทนรอ 
Thank you for your patience.
谢谢你的耐心等待。
Xiè xiè nǐ de nài xīn děng dài.ขอบคุณที่รอฉันอยู่ที่นี่ 
Thank you for waiting for me here.
谢谢您在此等我
Xiè xiè nín zài cǐ děng wǒ.ขอบคุณที่ชม ;ขอบคุณสำหรับคำชม 
Thank you for your compliment.
谢谢你的夸奖。
Xiè xiè nǐ de kuā jiǎng.ขอบคุณสำหรับคำชม แต่คุณพูดเกินจริง(พูดเว่อร์) ไปนะ 
Thank you for your compliment, but you're exaggerating. 
谢谢你的夸奖,但是你过奖了。
Xiè xiè nǐ de kuā jiǎng, dàn shì nǐ guò jiǎng le.ขอบคุณที่เป็นห่วง 
Thank you for your concern.
谢谢你的关心。
Xiè xiè nǐ de guān xīn.ขอบคุณนะ แต่ไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้ 
Thank you , but you didn’t have to do that.
谢谢,但你不必这么做。
Xiè xiè, dàn nǐ bú bì zhè me zuò.ขอบคุณสำหรับการสนับสนุน 
Thank you for your support.
谢谢你的支持。
Xiè xiè nǐ de zhī chí.ขอบคุณสำหรับความตั้งใจในการแนะนำของคุณ 
Thank you for your kind instruction
谢谢你的用心教导。
Xiè xiè nǐ de yòng xīn jiào dǎo.ขอบคุณ ;ขอบพระคุณ 
Thank; Be grateful
感谢
Gǎn xièขอบคุณมากๆ 
Thank you very much; Thank so much
非常感谢!
 Fēi cháng gǎn xiè!ขอบคุณจริงๆ 
Thank you very much.
十分感谢!
Shí fēn gǎn xiè!ขอบคุณมากจริงๆ 
Thank you very much indeed.
真是太感谢你了。
Zhēn shì tài gǎn xiè nǐ le.ฉันขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือของคุณ 
I'm grateful to you for your help.
我十分感谢你的帮忙。
Wǒ shí fēn gǎn xiè nǐ de bāng máng.ฉันขอบคุณคุณมากๆ 
I am very grateful to you.
我很感谢你。
Wǒ hěn gǎn xiè nǐ.ฉันขอบคุณคำเชิญของคุณเป็นอย่างมาก 
I appreciate your invitation very much.
我很感谢你的邀请。
Wǒ hěn gǎn xiè nǐ de yāo qǐng.ฉันขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณมอบให้ฉัน
I thank you for everything that you show me.
我很感谢你给我的一切。
Wǒ hěn gǎn xiè nǐ gěi wǒ de yí qiè.ขอบคุณมากๆ  
Thank you so much.
感谢得不得了!
Gǎn xiè dé bù dé liǎo!ขอบคุณมาก ฉันซาบซึ้งเหลือเกิน 
Thank you very much! I appreciate it.
非常感谢你!我很感激。
Fēi cháng gǎn xiè nǐ! Wǒ hěn gǎn jī.ขอบคุณมากที่มารับฉัน
Thank you very much for coming to meet me. 
非常感谢你来接我。
Fēi cháng gǎn xiè nǐ lái jiē wǒ.ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ 
Thank you for your advice.
感谢您的意见。
Gǎn xiè nín de yì jiàn.


แสดงความขอบคุณ ;ขอบคุณ ; ขอบใจ  
Express one’s gratitude; Thank
道谢!
Dào xiè

道谢 คำว่า “道” ในที่นี้ คือ “说” นั่นเองฉันจับมือกับพวกเขาและกล่าวขอบคุณ
I shook hands with them, said my thanks. 
我跟他们握手,向他们道谢。
Wǒ gēn tā men wò shǒu, xiàng tā men dào xiè.ซาบซึ้งใจ 
Feel grateful; Be thankful
感激
Gǎn jīฉันรู้สึกซาบซึ้งใจมากในการที่คุณให้ความช่วยเหลือ 
I am very grateful for your help.
很感激你给我的帮忙。
Hěn gǎn jī nǐ gěi wǒ de bāng máng.ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจมากที่คุณดีกับฉัน 
I must thank you for being so kind to me.
我很感激你对我这么好。
Wǒ hěn gǎn jī nǐ duì wǒ zhè me hǎo.ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจมาก 
I'm very grateful for you.
我非常感激你。
Wǒ fēi cháng gǎn jī nǐ.ความซาบซึ้งใจ(ในพระคุณ) ขอบคุณ 
Gratitude; Thanks
谢意
Xièมันยากมากที่จะแสดงออกถึงการขอบคุณ สำหรับการช่วยเหลือของคุณ
I can hardly express my gratitude to you for your help.
对于你的帮助,我几乎难以表达我的谢意。
Duì yú nǐ de bang zhù, wǒ jī hū nán yǐ biǎo dá wǒ de xiè yì.ฉันไม่รู้จะหาคำไหนมาขอบคุณ 
I have no words to thank you.
我不知道怎么说才能表达我的谢意。
Wǒ bù zhī dào zěn me shuō cái néng biǎo dá wǒ de xiè yì.ขอบคุณมาก ๆ 
Thanks a lot.; Many thanks.
多谢
Duō xièคุณช่างใจดีเหลือเกิน  ขอบคุณมากๆ 
It’s very kind of you ,thank you very much.
你太好了,多谢你了。
Nǐ tài hǎo le, duō xiè nǐ le.ขอบคุณมากนะ  คุณช่วยฉันไว้มากจริงๆ 
Thank you, you've really helped me a lot. 
多谢,你帮了我的大忙。
Duō xiè, nǐ bāng le wǒ de dà máng.ขอบคุณมาก ที่อดทนให้คำแนะนำ 
Thank you for your patience guide.
多谢你的耐心指导。
Duō xiè nǐ de nài xīn zhǐ dǎo.💦💦💦

学中文 每天50句中文

  Love me, love my dog. 爱屋及鸟。 à i wū jí niǎo. Knowledge is power.  知识就是力量。 zhīshì jiùshì lìliàng. A man is never too old to learn.  活到老,...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม