ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอคิดดูก่อน ขอปรึกษากันก่อน ขอพิจารณาดูก่อน

รูปภาพจาก pixabay.com


คิดใคร่ครวญ ; พิจารณา  
Consider; Think about
考虑
Kǎo


พิจารณาเรื่องนี้ ; คิดใคร่ครวญเรื่องนี้ 
Think about it
考虑此事
Kǎo lǜ cǐ shì



ฉันจะต้องพิจารณาอีกครั้งก่อน ก่อนที่ฉันจะรับปากไป 
I must think twice before I can promise.
在我答应之前, 我必须重新考虑一下。
Zài wǒ dā yìng zhī qián, wǒ bì xū chóng xīn kǎo lǜ yí xià.

*答应 
Dā yìng 
รับปาก; รับคำ; ยินยอม 
Promise; Respond

*重新 
Chóng xīn 
อีกครั้ง 
Anew; Again; Afresh


คุณควรพิจารณาปัญหาอย่างรอบคอบมากขึ้น 
You should consider the problem more carefully.
你应该更仔细地考虑这个问题。
Nǐ yīng gāi gèng zǐ xì de kǎo lǜ zhè ge wèn tí.

*仔细 
Zǐ xì 
ละเอียดรอบคอบ ;ระมัดระวัง   
Careful Carefulness



ณ ตอนนี้คุณมีเรื่องให้คิดมากพอแล้ว 
You've got enough to think about for the moment. 
目前你要考虑的事情够多了。
qián nǐ yào kǎo lǜ de shì qíng gòu duō le.

*目前 
Mù qián 
ปัจจุบัน; ตอนนี้   
At present; Now



พวกเราต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรต่อไปดี We had to think what to do next. 
我们必须考虑下一步该怎么办。
men bì xū kǎo lǜ xià yí bù gāi zěn me bàn.

* 必须 
 
ต้อง 
Must ;Have to


ฉันต้องการเวลาพอสมควรในการพิจารณาปัญหานี้ 
I need some time to consider this question.
我需要一些时间来考虑这个问题。
Wǒ xū yào yì xiē shí jiān lái kǎo lǜ zhè ge wèn tí.


ขอฉันคิดดูก่อนนะ 
Let me think about it
让我考虑一下; 让我想一想
Ràng wǒ kǎo lǜ yí xià; Ràng wǒ xiǎng yì xiǎng


ขอให้ฉันคิดดูก่อน แล้วจะแจ้งให้คุณทราบว่าจะทำอย่างไร  
Let me think about it. I'll let you know when you find out.
让我考虑一下,具体怎么办我会通知你。
Ràng wǒ kǎo lǜ yí xià, jù tǐ zěn me bàn wǒ huì tōng zhī nǐ.

*具体
 
รูปธรรม ;กำหนดเฉพาะ 
Specific;Concretensess

* 通知
Tōng zhī 
แจ้งให้ทราบ 
Inform; Give notice



ขอฉันคิดดูก่อน อย่าเพิ่งมาเร่งฉัน
Let me think about it and don't rush me. 
让我考虑一下,别催我。
Ràng wǒ kǎo lǜ yí xià, bié cuī wǒ.

*催 
Cuī 
เร่ง; เร่งรัด 
Rush



ขอฉันคิดดูก่อน แล้วฉันจะตอบคุณในวันพรุ่งนี้  
Let me sleep on it, I will let you know tomorrow.
让我考虑一下,明天答复你。
Ràng wǒ kǎo lǜ yí xià, míng tiān dá fù nǐ.


ปัญหานี้ให้ฉันพิจารณาก่อนแล้วค่อยตอบคุณ  
Let me think about this question and answer you again.
这个问题让我考虑一下再答复你。
Zhè ge wèn tí ràng wǒ kǎo lǜ yí xià zài dá fù nǐ.

 * 答复
Dá fù 
ตอบ 
Reply; Answer


คิดใคร่ครวญอย่างรอบคอบ ;  พิจารณาอย่างรอบคอบ; พิจารณาให้ดี 
Consider carefully
好好考虑!
Hǎo hǎo kǎo lǜ!


ฉันต้องพิจารณาให้ดี 
I must consider well
我要好好考虑一下。
Wǒ yào hǎo hǎo kǎo lǜ yí xià.



สิ่งที่คุณต้องทำคือพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณอยู่ที่ไหน 
What you must do is consider where your strengths and weaknesses lie.
你必须做的是好好考虑你的优势和弱点分别在哪里。
Nǐ bì xū zuò de shì hǎo hǎo kǎo lǜ nǐ de yōu shì hé ruò diǎn fēn bié zài nǎ lǐ.

*优势 
Yōu shì 
จุดแข็ง 
Strengths

*弱点 
Ruò diǎn 
จุดอ่อน 
Weaknesses

*分别 
Fēn bié 
แยก(ออก); แยก(ในลักษณะไม่เหมือนกัน) 
Respectively; Differentiate



คิดให้ดีดี 
You could think it over.
你可以好好考虑一下。
Nǐ kě yǐ hǎo hǎo kǎo lǜ yí xià.


ฉันจะพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
I will think carefully about it.
我会好好考虑这件事的。
Wǒ huì hǎo hǎo kǎo lǜ zhè jiàn shì de.



พิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับปัญหานี้ 
Consider well over the matter.
好好考虑这个问题。
Hǎo hǎo kǎo lǜ zhè ge wèn tí.


เราต้องพิจารณาปัญหานี้ให้ดี 
We must consider well over the matter.
我们必须好好考虑这个问题
Wǒ men bì xū hǎo hǎo kǎo lǜ zhè ge wèn tí.



เราต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีก่อนตัดสินใจ
We must consider the matter well before deciding.
我们必须在决定之前好好考虑这件事。
Wǒ men bì xū zài jué dìng zhī qián hǎo hǎo kǎo lǜ zhè jiàn shì.


ฉันต้องคิดให้ดีๆ และกลับไปหาครอบครัวของฉันเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ในตอนเย็น 
I need to think about this and discuss it with my family this evening.
我要好好考虑一下,晚上回去给我家人商量下这件事情。
Wǒ yào hǎo hǎo kǎo lǜ yí xià, wǎn shàng huí qù gěi wǒ jiā rén shāng liáng xià zhè jiàn shì qíng.


คิดให้ดีและบอกให้ฉันทราบว่าคุณเห็นด้วยกับความคิดเห็นของฉันหรือไม่ 
Think it over and let me know whether you agree with me.
好好考虑一下, 然后告诉我你是否同意我的意见。
Hǎo hǎo kǎo lǜ yí xià, rán hòu gào sù wǒ nǐ shì fǒu tóng yì wǒ de yì jiàn.


คิดใคร่ครวญสักหน่อย; พิจารณาสักหน่อย 
Think about it
想一想
Xiǎng yì xiǎng


ปัญหานี้เกิดขึ้นอย่างกะทันหันมาก  ขอให้ฉันคิดใคร่ครวญสักหน่อย 
This problem is too sudden, let me sleep on it. 
这个问题太突然了,让我好好想一想。
Zhè ge wèn tí tài tú rán le, ràng wǒ hǎo hǎo xiǎng yì xiǎng.


ฉันต้องรอให้อารมณ์เย็นก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องนี้  
I need to calm down and think it over
我需要冷静下来,好好的想一想。
Wǒ xū yào lěng jìng xià lái, hǎo hǎo de xiǎng yì xiǎng.


ฉันต้องการเวลาคิดสักเล็กน้อย 
I need some time to think about it
我需要一点时间想一想。
Wǒ xū yào yì diǎn shí jiān xiǎng yì xiǎng.


สนทนาพูดคุย(แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน) อภิปราย ถกปัญหา  
Discussion ; Discuss
讨论
Tǎo lùn


พวกเราจะคุยกันว่าพวกเราจะสามารถทำอะไรได้บ้าง We’ll discuss what we can do
我们会讨论我们能做什么
men huì tǎo lùn wǒ men néng zuò shén me


พวกเราสามารถจัดการประชุมเพื่อมาถกปัญหาในเรื่องนั้นได้หรือไม่?Can we have a meeting to discuss that? 
我们可以开会来讨论那件事吗?
men kě yǐ kāi huì lái tǎo lùn nà jiàn shì ma?


ฉันจะพูดคุยสถานการณ์กับเพื่อนร่วมงานในวันพรุ่งนี้ I will be discussing the situation with colleagues tomorrow
明天我会和同事们讨论一下情况。
Míng tiān wǒ huì hé tóng shì men tǎo lùn yí xià qíng kuàng.


ถกเกี่ยวกับปัญหา  
Discuss problems
讨论问题
Tǎo lùn wèn


พวกเขาคุยกันเรื่องอะไร 
What are they discussing over there?
他们在那边讨论什么呢?
Tāmen zài nà biān tǎo lùn shén me ne?


ปรึกษา ปรึกษาหารือ หารือ 
Discuss ;Talk over;Consult
商量 ; 商量商量
Shāng liáng ;  Shāng liáng shāng liáng



คุณเคยปรึกษาปัญหานี้กับใครบ้างไหม?
Have you discussed the problem with anyone?
你与谁商量过这个问题吗?
Nǐ yǔ shéi shāng liáng guò zhè ge wèn tí ma?



ฉันมีเรื่องสำคัญจะต้องปรึกษาคุณ 
I have something important to discuss with you.
我有重要的事情要和你商量。
Wǒ yǒu zhòng yào de shì qíng yào hé nǐ shāngl iáng.



พวกเรามาหารือกันหน่อย ว่าจะทำอย่างไรต่อไป 
Let us discuss what to do next.
咱们来商量一下,下一步做什么。
Zánmen lái shāng liáng yí xià, xià yí bù zuò shén me.

* 下一步
Xià yí  
ถัดไป; ขั้นตอนต่อไป ; ต่อไป 
Next ; Next step



ทำไมคุณถึงตัดสินใจโดยที่ไม่ได้ปรึกษาฉัน 
Why did you decide it without discussing with me?
为什么你没有跟我商量就决定了?
Wèi shén me nǐ méi yǒu gēn wǒ shāng liáng jiù jué ding le?


ฉันต้องปรึกษาหารือกับคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ I must consult the others about the matter.
关于这件事,我必须和其他人商量。
Guān yú zhè jiàn shì, wǒ bì xū hé qí tā rén shāng liáng.


ก่อนที่เขาจะทำอะไร เขามักจะปรึกษากับทุกคนก่อน He always consulted others before doing anything.
他做什么都先和大家商量。
Tā zuò shén me dōu xiān hé dà jiā shāng liáng.

💦💦💦💦




โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节