ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การคัดค้าน ไม่เห็นด้วย


รูปภาพจาก pixabay.com


ฉันไม่เห็นด้วย 
I don’t agree
我不同意。
Wǒ bù tóng yì.


ฉันไม่เห็นด้วยกับเธอ 
I don’t agree with you/ I don’t agree with your idea.
我不同意你的想法。 / 我不赞同你的想法。
Wǒ bù tóng yì nǐ de xiǎng fǎ./ Wǒ bù zàn tóng nǐ de xiǎng fǎ.


ฉันเกรงว่าจะไม่เห็นด้วยกับคุณ 
I'm afraid I don't agree with your idea.
 恐怕我不能认同你的想法。
Kǒng pà wǒ bù néng rèn tóng nǐ de xiǎng fǎ.


ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณในปัญหานี้
I don't agree with you on this problem. 
在这问题上,我不同意你的意见。
Zài zhè wèn tí shàng, wǒ bù tóng yì nǐ de yì jiàn.


แม้ว่าฉันจะเข้าใจมุมมองของคุณ แต่ฉันก็ยังไม่เห็นด้วย 
While I understand your viewpoint , I don't agree with you. 
虽然我理解你的观点,但我还是不同意。
Suī rán wǒ lǐ jiě nǐ de guān diǎn, dàn wǒ hái shì bù tóng yì.


พูดตามตรงฉันไม่เห็นด้วย 
To be honest, I don't necessarily agree. 
说实话,我未必同意。
Shuō shí huà, wǒ wèi bì tóng yì.


ขอโทษฉันไม่คิดอย่างนั้น 
I'm afraid I don't think that's the case.
抱歉,我不认为是那样。
Bào qiàn, wǒ bú rèn wéi shì nà yàng.


ขออภัยฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณ 
I am afraid I can’t endorse your opinion.
很抱歉,我不赞成你的意见。
Hěn bào qiàn, wǒ bú zàn chéng nǐ de yì jiàn.


ฉันไม่กล้าพูดว่ามันถูกต้อง  
I'm not sure that's correct.
我不敢说这是对的。
Wǒ bù gǎn shuō zhè shì duì de.


ฉันไม่แน่ใจว่าฉันชอบความคิดนี้หรือไม่ 
I'm not sure if I like the idea.
我不确定是不是喜欢这个主意。
Wǒ bú què dìng shì bú shì xǐ huān zhè ge zhǔ yì.


ฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
I'm not really sure about that.
我对这一点不是很肯定。
Wǒ duì zhè yì diǎn bú shì hěn kěn dìng.


ขออภัยฉันไม่สามารถเห็น ด้วยทั้งหมด
I'm afraid I don't totally agree.
抱歉,我不
完全同意。
Bào qiàn, wǒ bù néng  wán quán tóng yì.


คัดค้าน 
Be opposed to 
反对的。 ;不赞成的。
Fǎn duì de.; Bú zàn chéng de.


ฉันคัดค้าน 
I’m against it.
我反对!
Wǒ fǎn duì!


ฉันค้านข้อโต้แย้งของคุณหัวชนฝาเลย 
I strongly oppose that contention.
我强烈反对那种论点。
Wǒ qiáng liè fǎn duì nà zhǒng lùn diǎn.ฉันไม่คิดอย่างนั้น 
I don’t think so
我不这么认为。 ;我认为不是那样。; 我认为不是那样的。
Wǒ bú zhè me rèn wéi. ; Wǒ  rèn wéi bú shì nà yàng .; Wǒ rèn wéi bú shì nà yàng de.


ฉันคิดว่านั้นมันไม่ถูกต้อง 
I think that is not right.
我认为那是不对的。
Wǒ rèn wéi nà shì bú duì de.


ฉันคิดอีกอย่างหนึ่ง 
I have a different opinion.
我有不同的意见! 我有不一样的看法!
Wǒ yǒu bù tóng de yì jiàn! ; Wǒ yǒu bù yí yàng de kàn fǎ!


นั่นไม่ใช่ความคิดที่ดีเลย 
That’s not a good idea.
那不是一个好主意。
Nà bú shì yí gè hǎo zhǔ yì.


คุณคิดผิดแล้ว 
You’re wrong.
你错了!
Nǐ cuò le!


ฉันก็แค่แนะนำเท่านั้นเอง 
I only recommend it. 
我只是建议而已。
Wǒ zhǐ shì jiàn yì ér .


อย่าทำอะไรไม่เข้าท่าสิ 
Don’t be unreasonable.
别那么不讲道理。 ; 不要无理取闹。
Bié nà me bù jiǎng dào lǐ. ; Bú yào wú lǐ qǔ nào .พูดไร้สาระ;พูดจาเหลวไหล ;พูดซี้ซั้ว; พูดบ้าๆบอๆ; พูดส่งเดช 
That’s nonsense.
胡说八道!
Hú shuō bā dào!


อย่าไร้สาระได้ไหม 
Don’t be ridiculous!
别胡扯了!; 别荒唐了!
Bié hú chě le! ; Bié huāng táng le


ข้ามศพฉันไปก่อนเถอะ(ใช้ปฏิเสธแบบหัวชนฝา) 
Over my dead body!
 除非我死了!
Chú fēi wǒ sǐ le!


คุณต้องอยู่กับความเป็นจริงให้มากกว่านี้นะ 
You need to be more realistic.
你要现实一点。
Nǐ yào xiàn shí yì diǎn.


ฉันแนะนำว่าให้คุณอยู่กับความเป็นจริง  
I advise you to be realistic.
我劝你现实一点。
Wǒ quàn nǐ xiàn shí yì diǎn.


คุณมองโลกในแง่ดีเกินไป 
You’re too optimistic
你太乐观了!
Nǐ tài lè guān le!


บางคนก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้ บางคนก็คัดค้าน 
Some people were for this issue and others were against it.
有些人赞成此事,另一些人反对。
Yǒu xiē rén zàn chéng cǐ shì, lìng yì xiē rén fǎn duì.                      💦💦💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节