บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ของเล่น

คำศัพท์ภาษาจีน ของเล่น 玩具

รูปภาพ
  ภาพโดย  Alexas_Fotos  จาก  Pixabay   铅锤 Qiān chuí ลูกดิ่ง  Yo yo   圆球 Yuán qiú ลูกบอล   Ball   棋盘游戏 Qí pán yóu xì เกมที่เล่นบนกระดาน   Board game   积木 Jī mù บล็อกตัวต่อ Building blocks   代用黏土 Dài yòng nián tǔ ดินน้ำมัน    Clay   娃娃 Wá wa ตุ๊กตา   Doll   厨房设置 Chú fáng shè zhì ชุดเครื่องครัว   Kitchen set   模型玩具 Mó xíng wán jù ของเล่นแบบจำลอง   Model toy   机器人 Jī qì rén หุ่นยนต์   Robot   滑板 Huá bǎn  สเก็ตบอร์ด   Skateboard   陀螺 Tuó luó  ลูกข่าง   Top   医具 Yī jù  ชุดของเล่นคุณหมอ Doctor set   玩具船 Wánjù chuán เรือของเล่น   Toy boat   玩具车 Wán jù chē รถของเล่น   Toy car   玩具枪 Wán jù qiāng ปืนของเล่น  Toy gun   玩具飞机 Wán jù fēi jī  เครื่องบินของเล่น   Toy plane   玩具剑 Wán jù jiàn  ดาบของเล่น   Toy sword   玩具火车 Wán jù huǒ chē รถไฟของเล่น   Toy train   💦💦💦💦