บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2019

ประโยคภาษาจีน การคืนสินค้า การคืนเงิน การเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อไป(ช้อปปิ้ง)

รูปภาพ
ฉันขอคืนสินค้าได้ไหมคะ Can I Return it?  我想退货可以吗? Wǒ xiǎng tuìhuò kěyǐ ma? ฉันจะคืนสินค้าจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ How can I return it? 我想退货怎么退? Wǒ xiǎng tuìhuò zěnme tuì? ฉันอยากคืนของชิ้นนี้ I’d like to return this. 我想退货。 Wǒ xiǎng tuìhuò. คุณช่วยเปลี่ยนให้หน่อยได้ไหม Could you exchange this? 你能帮我换这个吗? Nǐ néng bāng wǒ huàn zhège ma? คุณสามารถเปลี่ยนให้เป็นไซส์ใหญ่กว่านี้ได้ไหมคะ Could you exchange this for a larger size?  可以把这换成大点的吗? Kěyǐ bǎ zhè huàn chéng dà diǎn de ma? ฉันซื้อผิดขนาด I bought the wrong size. 我买错了尺寸。 Wǒ mǎi cuòle chǐcùn. ฉันขอคืนเงินได้ไหม Can I have a refund? 我可以退款吗? Wǒ kěyǐ tuì kuǎn ma? ฉันซื้อไปเมื่อวาน I bought it yesterday. 我昨天买的。 Wǒ zuótiān mǎi de. ฉันเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้ I just bought it yesterday.  我昨天刚买的。 Wǒ zuótiān gāng mǎi de. คุณสามารถบอกขั้นตอนการคืนสินค้าและการคืนเงินได้ไหมคะ Would you inform me a procedure of returning goods and receiv

ประโยคภาษาจีน ซื้ออาหารและของใช้

รูปภาพ
ปกติคุณไปซื้ออาหารและของใช้ที่ไหน Where do you usually go to buy groceries ? 你通常去哪里买食品杂货店? Nǐ tōngcháng qù nǎlǐ mǎi shípǐn záhuò diàn ? พวกเราส่วนใหญ่ซื้ออาหารที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต Most of us do our food shopping in the supermarket  我们大多数人去超市购买食品。 Wǒmen dà duōshù rén qù chāoshì gòumǎi shípǐn. อาหารของเราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด We get all our groceries from the supermarket.  我们所有的食品都是从超级市场买来的。 Wǒmen suǒyǒu de shípǐn dōu shì cóng chāojí shìchǎng mǎi lái de. ฉัน จะไป ซื้ออาหารและของที่ร้าน ขายของชำ I need to go grocery shopping. 我要去杂货店买东西。 Wǒ yào qù záhuò diàn mǎi dōngxi. ปกติฉันไปซูเปอร์มาเกตอาทิตย์ละครั้ง I usually go to the supermarket once a week. 我通常每周去超市一次。 Wǒ tōngcháng měi zhōu qù chāoshì y í cì. วันนี้เรามีของต้องซื้อเยอะไหม Do we have a lot of things to buy today? 我们今天有很多东西要买吗? Wǒmen jīntiān yǒu hěnduō dōngxī yāomǎi ma? รถเข็น Shopping cart 购物手推车 Gòuwù shǒutuīchē แผนกอาหารกระป๋อง

ประโยคภาษาจีนแบบง่ายๆ 14

รูปภาพ
爱惜 Àixī   คนที่มีค่ามีความหมาย คนรัก 辩解 Biànjiě   พูดแก้ตัว 报社 Bàoshè   สำนักงานหนังสือพิมพ์ 不然 Bùrán   มิฉะนั้น ไม่เป็นเช่นนี้ 贬义 Biǎnyì   ความหมายในทางไม่ดี 除此之外 Chú cǐ zhī wài   นอกจากนี้แล้ว 打赌 Dǎdǔ  พนันกัน 倒车 Dàochē   ถอย(รถ) 电视剧 Diànshìjù     ละครโทรทัศน์ 答应 Dāyìng     รับปาก 多数 Duōshù   ส่วนมาก ส่วนใหญ่ 代表 Dàibiǎo   เป็นตัวแทน เป็นผู้แทน ในนามของ 单调 Dāndiào   จำเจ จืดชืด 反驳 Fǎnbó   โต้แย้ง โต้ 否则 Fǒuzé   มิฉะนั้นแล้ว หาไม่แล้ว 关键 Guānjiàn   จุดสำคัญ ประเด็นสำคัญ 规律 Guīlǜ   กฎ 改革 Gǎigé   การปฏิรูป 公认 Gōngrèn   เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 经济 Jīngjì   เศรษฐกิจ 精美 Jīngměi   ประณีตงดงาม 精通 Jīngtōng   เชี่ยวชาญ รู้แจ้งแตกฉาน 节奏 Jiézòu   จังหวะ 减少 Jiǎnshǎo   ลดลง ลดน้อยลง 交替 Jiāotì   เข้าแทนที่ สับเปลี่ยนกัน 激烈 Jīliè   (การกระทำ คำพูด)รุนแรง ดุเดือด 记录 Jì