ประโยคภาษาจีน ลองเสื้อ(ช้อปปิ้ง)

ฉันกำลังหาขุดไว้ใส่หน้าร้อน
I’m looking for a suit for summer.
我在找一套夏天穿的衣服。
Wǒ zài zhǎo yí tào xiàtiān chuān de yīfu.


ฉันว่าฉันใส่ไซส์ L (S,M,XL,XXL)
I think my size is L (S,M,XL,XXL)
我想我的尺码是大码。(小码,中码,特大号,超特大号)
Wǒ xiǎng wǒ de chǐmǎ shì dà mǎ. (xiǎo mǎ, zhōng mǎ, tèdà hào, chāo tèdà hào)


ฉันไม่แน่ใจขนาดของตัวเอง
I’m not sure of my size.
我不是很确定自己的尺码。
Wǒ búshì hěn quèdìng zìjǐ de chǐmǎ.


ฉันได้ลองใส่ดูแล้ว ขนาดกำลังพอดี
I tried them on and they were the right size.
我试穿了一下,大小正合适。
Wǒ shì chuānle yíxià, dàxiǎo zhèng héshì.


ขนาดกำลังดี
This is about the right size.
这尺码差不多。
Zhè chǐmǎ chàbùduō.


วัดขนาดตัวเอง
You measure yourself.
你量一下自己的尺寸。
Nǐ liáng yíxià zìjǐ de chǐcùn.


นี่คือขนาดของฉัน
This is my size.
这是我的尺码。
Zhè shì wǒ de chǐmǎ.งั้นขอวัดขนาดตัวหน่อยนะคะ
Let me measure you.
让我量一下你。
Ràng wǒ liáng yìxià nǐ.แบบนี้มีขนาดของฉันหรือเปล่า
Do you have anything like this of my size?
这款式有我的尺码吗?
Zhè kuǎnshì yǒu wǒ de chǐmǎ ma?


ฉันเกรงว่าทางเราจะมีแต่ไซส์นี้ แต่ไม่มีสีนี้ค่ะ
I am afraid that we only can do the size not the color.
我恐怕我们只有这种尺码,没有这种颜色了。
Wǒ kǒngpà wǒmen zhǐyǒu zhè zhǒng chǐmǎ, méiyǒu zhè zhǒng yánsèle.


กรุณาช่วยบอกไซส์ สี แบบและจำนวนที่ต้องการด้วยค่ะ
Please tell me the sizes, colors, styles and quantity you need.
请您告诉我您要的尺码、颜色、款式和数量。
Qǐng nín gàosù wǒ nín yào de chǐmǎ, yánsè, kuǎnshì hé shùliàng.


กรุณาบอกขนาดและสีที่คุณชอบให้ฉันหน่อยค่ะ
Please tell me your size and desired color.
请告诉我你的尺码和喜欢的颜色。
Qǐng gàosù wǒ nǐ de chǐmǎ hé xǐhuān de yánsè.


เสื้อตัวนี้คือขนาดของคุณค่ะ
This blouse is your size.
这件衬衣是你这号尺码的。
Zhè jiàn chènyī shì nǐ zhè hào chǐmǎ de.


ไซส์นี้พอดีกับฉันไหม
This is the right size?
这个尺码合适吗?
Zhège chǐmǎ héshì ma?


ปัญหาคือไซส์ที่ใหญ่เกินไปที่ภรรยาของฉันจะใส่ได้
The problem is that it is too big for my wife to wear.
问题是尺码太大了,我的妻子不能穿。
Wèntí shì chǐmǎ tài dàle, wǒ de qīzi bùnéng chuān.


ไม่ทราบว่าคุณใส่ไซส์อะไรคะ  ชุดเดรสเหล่านี้กำลังลดราคานะคะ
What size do you wear? These dresses are on sale
你穿什么尺码的?这些连衣裙都在廉价出售。
Nǐ chuān shénme chǐmǎ de? Zhèxiē liányīqún dōu zài liánjià chūshòu.


นี่คือคู่สุดท้ายของแบบนี้ค่ะ และเป็นขนาดของคุณพอดี
It's my last pair in this style, and it's exactly your size.
这个款式的最后一双,正好是你的尺码。
Zhège kuǎnshì de zuìhòu yìshuāng, zhènghǎo shì nǐ de chǐmǎ.ลองอันนี้ดู นี่คือไซส์แปด
Try this. It’s size eight.
试试这一件。尺码是八号。
Shì shì zhè yī jiàn. Chǐmǎ shì bā hào.


นี่เป็นแบบแฟชั่นที่ทันสมัยของเราสำหรับหน้าร้อนเลยนะคะ
It’s our trendiest design for this summer.
这是今年夏天最时髦的设计。
Zhè shì jīnnián xiàtiān zuì shímáo de shèjì.


แบบชุดนี้เหมาะกันฉันไหม
Does this design suit me?
这个款式适合我吗?
Zhège kuǎnshì shìhé wǒ ma?


คุณมีชุดแบบนี้ซึ่งเป็นขนาดของฉันไหม
Do you have this in my size?
这款式有我的尺码吗?
Zhè kuǎnshì yǒu wǒ de chǐmǎ ma?


คุณมีชุดแบบนี้แต่สีอื่นไหมคะ
Do you have this in different colors?
这个款式有不同的颜色吗?
Zhège kuǎnshì yǒu bùtóng de yánsè ma?


ลองสวม ลองใส่
Try on
试穿/试戴
Shì chuān/Shì dài


ขอฉันลองสวมได้ไหมคะ
May I try it on?
我可以试一试吗?
Wǒ kěyǐ shì yíshì ma?


ฉันชอบกระโปรงนี้ฉันจะลองได้ไหม
I like this dress, may I try it on?
我喜欢这条裙子,我可以试穿一下吗?
Wǒ xǐhuān zhè tiáo qúnzi, wǒ kěyǐ shì chuān yíxià ma?


ฉันขอลองใส่เสื้อไหมพรมตัวนี้ได้ไหม
Can I try on this sweater?
我可以试穿这件毛衣吗?
Wǒ kěyǐ shì chuān zhè jiàn máoyī ma?


ต้องขออภัยด้วยค่ะ  เสื้อไหมพรมให้ลองไม่ได้ค่ะ
Sorry, you can’t try on sweaters.
对不起,这件毛衣不能试穿。
Duìbùqǐ, zhè jiàn máoyī bùnéng shì chuān.


ห้องลองเสื้ออยู่ไหนคะ
Where’s the fitting room?
试衣室在哪里?
Shì yī shì zài nǎlǐ?


กระจก
Mirror
镜子
Jìngzi


พอดีตัวฉันเลย
This is just my size.
正好是我的尺码。
Zhènghǎo shì wǒ de chǐmǎ.


ไม่พอดีเลยละ
It doesn’t fit.
不合适。
Bù héshì.


มันคับเกินไปสำหรับฉัน
It’s too tight for me.
对我来说太紧了。
Duì wǒ lái shuō tài jǐnle.


มันหลวมเกินไปสำหรับฉัน
It’s too loose for me.
对我来说太松了。
Duì wǒ lái shuō tài sōngle.


มันยาวไปสำหรับฉัน
It’s too long for me.
对我来说太长了。
Duì wǒ lái shuō tài chángle.


มันสั้นไปสำหรับฉัน
It’s too short for me.
对我来说太短了。
Duì wǒ lái shuō tài duǎnle.


คุณช่วยแก้ให้หน่อยได้ไหม
Can you alter it?
你能改一下吗?
Nǐ néng gǎi yíxià ma?ได้ค่ะ จะให้แก้ตรงไหนคะ
Yes, how would you like it alter?
可以,您要怎么改?
Kěyǐ, nín yào zěnme gǎi?คุณช่วยฉันแก้ชุดเดรสนี้ให้ยาวกว่านี้หน่อยได้ไหมคะ
Can you alter this dress for me, to make it longer? 
你能帮我把这条连衣裙放长一点吗?
Nǐ néng bāng wǒ bǎ zhè tiáo liányīqún fàng cháng yìdiǎn ma?


ฉันอยากให้แขนเสื้อสั้นกว่านี้อีกนิด
I’d like the sleeves a little shorter.
我想把袖子短一点。
Wǒ xiǎng bǎ xiùzi duǎn yìdiǎn.


จะแก้เสร็จเมื่อไหร่คะ
When will it be ready?
什么时间会弄好呢?
Shénme shíjiān huì nòng hǎo ne?สีฉูดฉาดไปไหม
Is this too flashy?
这太花哨了吗?
Zhè tài huāshàole ma?


เรียบไปไหม
Is this too plain?
这太朴素了吗?
Zhè tài púsùle ma?


เสื้อเชิ้ตตัวนี้จะหดเมื่อซักไหมคะ
Will this shirt shrink when I wash it?
我洗这件衬衫时会缩水吗?
Wǒ xǐ zhè jiàn chènshān shí huì suōshuǐ ma?

💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节