บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ พระพุทธรูป

คำศัพท์ภาษาจีน พระพุทธรูปในศิลปะไทยสมัยต่างๆ 泰国各时代主要佛陀造像

รูปภาพ
มาเรียนคำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับ พระพุทธรูป 佛陀造像 (Fótuó zàoxiàng) /  佛像 (Fóxiàng) ในศิลปะไทยในแต่ละยุคสมัยกันค่ะ รูปภาพจาก pixabay.com ยุค ; สมัย 时代 Shídài พระพุทธรูป             佛陀造像 / 佛像 Fótuó zàoxiàng / Fó xiàng พระพุทธรูป สมัยทวารวดี 泰国托罗瓦底时代佛像 Tàiguó tuō luō wǎ dǐ shídài fóxiàng พระพุทธรูป สมัยศรีวิชัย 泰国室利佛逝或三佛齐时代佛像 Tàiguó shì lì fó shì huò sān fú qí shídài fóxiàng พระพุทธรูป สมัยอู่ทอง 泰国吴通时代佛像 Tàiguó wú tōng shídài fóxiàng พระพุทธรูป สมัยสุโขทัย 泰国素可泰时代佛像 Tàiguó sù kě tài shídài fóxiàng พระพุทธรูป สมัยล้านนาหรือสมัยเชียงแสน 泰国昌盛或兰纳时代佛像 Tàiguó chāngshèng huò lán nà shídài fóxiàng พระพุทธรูปสมัยลพบุรี 泰国洛武里时代佛像 Tàiguó luò wǔ lǐ shídài fóxiàng พระเกตุมาลา(พระรัศมีซึ่งเปล่งอยู่เหนือพระเศียรของพระพุทธเจ้า) เป็นต่อมนูน            佛光作圆状 Fóguāng zuò yuán zhuàng พระรัศมีเป็นดอกบัวตูมหรือลูกแก้ว 佛光似含苞莲花 Fóguāng shì hánbāo liánhuā พระรัศมีเป็นเปลวไฟ              佛光作