บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ 10มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของไทย

คำศัพท์ภาษาจีน - 10มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของไทย

รูปภาพ
          มาดูรายชื่อ 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของไทย ที่ทางสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากประเทศอังกฤษได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในเอเชีย ประจำปี  2017 Times Higher Education Asia University Rankings 2017(   2017 亚洲地区大学排行榜     泰国排名前 10 的大学名单 ) 1. 玛希隆大学       Mǎ xī lóng dàxué      มหาวิทยาลัยมหิดล   2. 吞武里先皇技术大学   Tūn wǔ lǐ xiān huáng jìshù dàxué    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3.  朱拉隆功大学     Zhū lā lóng gōng dàxué   มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์   4. 清迈大学   Qīng mài dàxué    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5.  拉卡邦先皇技术学院    Lā kǎ bāng Xiān huáng jìshù xuéyuàn     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   6. 苏蕾娜丽理工大学 Sū lěi nà lì lǐgōng dàxué            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 7.  孔敬大学   Kǒng jìng dàxué     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8.  宋卡王子大学   Sòng kǎ wángzǐ dàxué มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 9. 农业大学   Nóngyè dàxué        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   10. 北曼谷先皇技术大学 Běi màngǔ xiān huáng jìshù dàxué มห