บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ประโยคคำถาม

ประโยคคำถามภาษาจีนที่พบเจอได้บ่อยๆ

รูปภาพ
  คุณรู้จักเขาไหม  Do you know him? 你认识他吗? Nǐ rèn shi tā ma?   คุณเข้าใจหรือเปล่า  Do you understand? 你明白吗? / 你懂吗? Nǐ míng bái ma?/ Nǐ dǒng ma?   คุณจำได้ไหม  Do you remember? 你还记得吗? Nǐ hái jì dé ma?   คุณพูดภาษาอังกฤษไหม  Do you speak English? 你会说英语吗? Nǐ huì shuō yīng yǔ ma?   คุณชอบมันหรือเปล่า  Do you like it? 你喜欢吗? Nǐ xǐ huān ma?   คุณอยากได้มันหรือเปล่า   Do you want it? 你想要吗? Nǐ xiǎng yào ma?   คุณรักฉันไหม   Do you love me? 你爱我吗? Nǐ ài wǒ ma?   คุณคิดถึงฉันไหม   Do you miss me? 你想我吗? Nǐ xiǎng wǒ ma?   คุณรู้ไหมว่าตอนนี้กี่โมง   Do you know what time it is? 你知道现在几点了吗? Nǐ zhī dào xiàn zài jǐ diǎn le ma?   คุณมาที่นี่บ่อยไหม  Do you come here often? 你经常来这里吗? Nǐ jīng cháng lái zhè lǐ ma?   ปกติคุณขับรถไปทำงานไหม  Do you drive to work? 你开车上班吗? Nǐ kāi chē shàng bān ma?      💖💖💖💖

ประโยคคำถามภาษาจีนที่พบเจอได้บ่อยๆ

รูปภาพ
  คุณจะมาไหม   Are you coming? 你要来吗? Nǐ yào lái ma?   คุณกำลังคิดอะไรอยู่  What are you thinking about? 你在想什么? Nǐ zài xiǎng shén me?   คุณกำลังฟังอะไรอยู่  What are you listening to? 你在听什么? Nǐ zài tīng shén me?   คุณจะซื้อกี่อัน  How many are you buying? 你要买多少? Nǐ yāo mǎi duō shǎo?   คุณกำลังวางแผนจะทำอะไร  What are you planning to do? 你打算要怎么办? Nǐ dǎ suàn yào zěn me bàn?   คุณอาศัยอยู่คนเดียวหรือเปล่า   Do you live alone? 你一个人住吗? Nǐ y í gè rén zhù ma?   คุณอาศัยอยู่แถวนี้หรือเปล่า   Do you live near here? 你住在这附近吗? Nǐ zhù zài zhè fù jìn ma?   คุณทานเนื้อหรือเปล่า   Do you eat beef? 你吃牛肉吗? Nǐ chī niú ròu ma?   คุณพอจะมีเวลาบ้างไหม   Do you have time? 你有时间吗? Nǐ yǒu shí jiān ma?   คุณมีลูกไหม  Do you have a kid? 你有孩子吗? Nǐ yǒu háizi ma?   คุณกินข้าวนอกบ้านบ่อยไหม  Do you eat out often? 你经常在外面吃饭吗? Nǐ jīng cháng zài wài miàn chī fàn ma? 🍒🍒🍒

ประโยคคำถามภาษาจีนที่พบเจอได้บ่อยๆ

รูปภาพ
  คุณร้องไห้ทำไม   Why are you crying? 你为什么要哭呢? / 你干嘛哭? Nǐ wèi shém me yào kū ne? / Nǐ gàn ma kū?   ทำไมคุณถึงหงุดหงิด  Why are you upset? 你为什么不高兴? /  你干嘛这么难过? Nǐ wèi shén me bù gāo xìng? /Nǐ gàn ma zhè me nán guò?   คุณมาจากไหน  Where are you from? 你从哪里来的? / 你是什么地方人? Nǐ cóng nǎ lǐ lái de?/ Nǐ shì shén me dì fāng rén?   คุณกำลังจะไปไหน  Where are you going? 你要去哪里? Nǐ yào qù nǎ lǐ?   คุณกำลังดูอะไรอยู่  What are you watching? 你在看什么? Nǐ zài kàn shén me?   คุณกำลังรอใครอยู่เหรอ  Who are you waiting for? 你在等谁? Nǐ zài děng shéi?   คุณกำลังคุยกับใคร  Who are you talking to? 你在和谁说话? /  你在跟谁讲话? Nǐ zài hé shéi shuō huà?/Nǐ zài gēn shéi jiǎng huà?   คุณสบายดีไหม  How are you doing? 你好吗? Nǐ hǎo ma?   คุณกำลังทบทวนบทเรียนอยู่หรือเปล่า   Are you reviewing?  你在复习吗 ? Nǐ zài fù xí ma?   คุณจะไปตอนไหน   When are you leaving? 你什么时候走? / 你什么时候动身? Nǐ shén me shí hòu zǒu? / Nǐ shén me shí hòu dòng shēn?   คุณจะอยู่นานแค่ไหน  

ประโยคคำถามภาษาจีนที่พบเจอได้บ่อยๆ

รูปภาพ
  คุณล้อเล่นอยู่หรือเปล่า   Are you kidding me? 你在开玩笑吗? ; 你跟我开玩笑? ; 你不是玩儿我吧? Nǐ zài kāi wán xiào ma? / Nǐ gēn wǒ kāi wán xiào? / Nǐ b ú shì wánr wǒ ba?   คุณกำลังขับรถอยู่หรือเปล่า Are you driving? 你在开车吗? Nǐ zài kāi chē ma?   คุณทำงานอยู่หรือเปล่า    Are you working? 你在工作吗? Nǐ zài gōng zuò ma?   คุณกังวลเกี่ยวกับอะไรเหรอ  What are you worried about? 你担心什么? Nǐ dān xīn shén me?   คุณเก่งเรื่องอะไร  What are you good at? 你擅长什么? Nǐ shàn cháng shén me?   คุณเก่งในการทำอาหารอะไร What dishes are you good at?  你擅长做什么菜? Nǐ shàn cháng zuò shén me cài?   อาหารที่คุณถนัดคืออะไร What dishes are you good at?  你的拿手菜是什么? Nǐ de ná shǒu cài shì shén me?   คุณกำลังทำอาหารอะไรอยู่  What are you cooking? 你在做什么菜? Nǐ zài zuò shén me cài?   คุณกำลังทำอะไรอยู่  What are you doing? 你在做什么? ; 你在干什么? Nǐ zài zuò shén me? ;  Nǐ zài gàn shén me? 💦💦💦💦💦

ประโยคคำถามภาษาจีนที่พบเจอได้บ่อยๆ

รูปภาพ
  คุณเหนื่อยไหม  Are you tired? 你累了吗? Nǐ lèi le ma?   คุณอยู่คนเดียวหรือเปล่า Are you alone? 你一个人吗? Nǐ y í gè rén ma? ตอนนี้คุณอยู่คนเดียวหรือเปล่า Are you alone right now?  你现在是一个人吗? Nǐ xiàn zài shì y í gè rén ma?   คุณเหงาไหม  Are you lonely? 你孤独吗? / 你寂寞吗? Nǐ gū dú ma?/Nǐ jì mò ma?   คุณอยู่ที่บ้านหรือเปล่า    Are you at home? 你在家吗? Nǐ zài jiā ma?   ตอนนี้คุณอยู่ที่บ้านหรือเปล่า Are you at home now?  你现在在家吗? Nǐ xiàn zài zài jiā ma?   ทำไมคุณถึงยังอยู่ที่บ้านอีกหละเนี่ย Why are you at home?  你怎么还在家啊? Nǐ zěn me hái zài jiā a?   อยู่ที่บ้านคุณทำอะไรบ้าง Are you helpful at home?  你在家能干吗? Nǐ zài jiā néng gàn ma?   คุณกำลังทำอะไรอยู่ What are you up to ? 你在忙什么? Nǐ zài máng shén me?   งั้นคืนนี้คุณจะทำอะไร So what are you up to tonight?  那你今晚准备干些什么呢?  Nà nǐ jīn wǎn zhǔn bèi gàn xiē shén me ne?   คุณกำลังแอบวางแผนอะไรอยู่ What mischief are you up to?  你在捣什么鬼? Nǐ zài dǎo shén me guǐ? 💘💘💘💘

ประโยคคำถามภาษาจีนที่พบเจอได้บ่อยๆ

รูปภาพ
  คุณเบื่อไหม   Are you bored? 你无聊吗? Nǐ wú liáo ma?   คุณพร้อมหรือยัง   Are you ready? 你准备好了吗? Nǐ zhǔn bèi hǎo le ma?   คุณใกล้จะพร้อมแล้วใช่ไหม Are you nearly ready?  你快准备好了吗?  Nǐ kuài zhǔn bèi hǎo le ma?   คุณมีความสุขไหม   Are you happy? 你高兴吗? / 你快乐吗? Nǐ gāo xìng ma? /Nǐ kuài lè ma?   วันนี้คุณมีความสุขไหม  Are you happy today?  你今天开心吗? Nǐ jīn tiān kāi xīn ma?   เวลาส่วนใหญ่ของคุณมีความสุขไหม Are you happy most of the time?  你大部分时间都快乐吗 ? Nǐ dà bù fèn shí jiān dōu kuài lè ma?   คุณมีความสุขกับชีวิตไหม Are you happy with your life?  你生活幸福吗? Nǐ shēng huó xìng fú ma?   คุณมีความสุขในการทำงานหรือเปล่า Are you happy in your work?  工作中你开心吗? Gōng zuò zhōng nǐ kāi xīn ma? 💘💘💘💘💘

ประโยคคำถามภาษาจีนที่พบเจอได้บ่อยๆ

รูปภาพ
  นี่คุณจริงจังหรือเปล่าเนี่ย  Are you serious? 你是认真的吗? Nǐ shì rèn zhēn de ma?   นี่คุณจริงจังหรือเปล่าเนี่ย   คุณโกรธจริงๆเหรอ Are you serious? Are you angry?  你是认真的吗?你真的生气了吗?  Nǐ shì rèn zhēn de ma? Nǐ zhēn de shēng qì le ma?   ครั้งนี้คือคุณจริงจังใช่ไหม Are you serious this time?  你这次是认真的? Nǐ zhè cì shì rèn zhēn de?   คุณสนใจไหม   Are you interested? 你感兴趣吗? Nǐ gǎn xìng qù ma?   คุณสนใจที่จะไปดูไหม Are you interested to take a look at them?  有没有兴趣去看一下呢?  Yǒu méi yǒu xìng qù qù kàn y í   xià ne?   คุณกลัวหรือเปล่า   Are you scared? 你害怕吗? Nǐ hài pà ma?   คุณกำลังกลัวอะไรอยู่เหรอ What are you scared about?  你在害怕什么啊? Nǐ zài hài pà shén me a?   คุณยุ่งอยู่หรือเปล่า   Are you busy? 你忙吗? Nǐ máng ma?   งานยุ่งไหม Are you busy at work?  工作忙不忙? Gōng zuò máng bù máng?   ช่วงนี้คุณยุ่งกับการทำอะไรอยู่ What are you busy doing these days?  你这些日子忙着干什么? Nǐ zhè xiē rì zi máng zhe gàn shén me?   ตอนนี้คุณยุ

ประโยคคำถามภาษาจีนที่พบเจอได้บ่อยๆ

รูปภาพ
  คุณโกธรฉันเหรอ  Are you mad at me? 你生我的气了吗? Nǐ shēng wǒ de qì le ma?   คุณยังโกรธฉันอยู่ไหม  Are you mad at me now?  你还在生我的气? Nǐ hái zài shēng wǒ de qì?   คุณโกรธฉันหรือว่ายังไงอะ Are you mad at me or something?  你是生我的气还是什么? Nǐ shì shēng wǒ de qì hái shì shén me?   ทำไมคุณถึงเอาความโกรธมาลงที่ฉัน Why are you mad at me for?  你为什么冲我发火? Nǐ wèi shén me chōng wǒ fā huǒ?   ทำไมคุณถึงโกรธฉัน   Why are you mad at me?  你为什么跟我生气? Nǐ wèi shén me gēn wǒ shēng qì?   ฉันเกลียดฉันหรือว่ายังไงอะ Are you mad at me, or something?  你是讨厌我还是怎样? Nǐ shì tǎo yàn wǒ hái shì zěn yàng?   คุณหิวไหม  Are you hungry? 你饿了吗? Nǐ è le ma?   คุณหิวหรือกระหายน้ำไหม Are you hungry or thirsty?  你饿不饿、渴不渴? Nǐ è b ú è, kě bù kě?   คุณยังหิวอยู่หรือเปล่า Are you still hungry? 你还饿吗? Nǐ hái è ma?   คุณโอเคไหม  Are you okay? 你没事吧? / 你还好吗? Nǐ méi shì ba? / Nǐ hái hǎo ma?   คุณว่างไหมคืนนี้  Are you free tonight? 你今晚有空吗? Nǐ jīn wǎn yǒu kò

ประโยคคำถามภาษาจีนที่เจอบ่อยๆ

รูปภาพ
  เราควรไปเลยไหม  Shall we go now? 我们现在可以走了吗? Wǒ men xiàn zài kě yǐ zǒu le ma?    🌴🌴🌴🍅🍅🍅 เราออกไปหาอะไรดื่มข้างนอกกันดีไหม  Shall we go for a drink? 我们去喝一杯好吗 ? Wǒ men qù h ē y ì bēi hǎo ma?    🌴🌴🌴🍅🍅🍅 ไปด้วยกันเปล่า   Wanna join? 想加入吗? Xiǎng jiā rù ma?    🌴🌴🌴🍅🍅🍅 แพงไหม  Was it expensive? 贵吗? Guì ma?    🌴🌴🌴🍅🍅🍅 คุณคิดว่ายังไงบ้าง   What do you say? 你说呢? Nǐ shuō ne?    🌴🌴🌴🍅🍅🍅 คุณหมายความว่ายังไง  What do you mean? 你是什么意思? Nǐ shì shén me yì si?    🌴🌴🌴🍅🍅🍅 ปกติคุณเลิกงานกี่โมง   What time do you get off work? 你一般几点下班? Nǐ y ì bān jǐ diǎn xià bān?    🌴🌴🌴🍅🍅🍅 คุณชอบสีไหนมากกว่ากัน  What color do you prefer? 你喜欢什么颜色? Nǐ xǐ huān shén me yán sè?    🌴🌴🌴🍅🍅🍅 อากาศเป็นยังไงบ้าง   What’s   the weather like? 天气怎么样? Tiān qì zěn me yàng?    🌴🌴🌴🍅🍅🍅 เราจะออกไปตอนกี่โมง   What time are we leaving? 我们什么时候走? / 我们什么时候出发? Wǒ men shén me shí hòu zǒu? / Wǒ men shén me shí hòu chū fā?