บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2019

ประโยคภาษจีน เตือน(บอกให้รู้ตัว) เตือน(ให้สติ เตือนสติ)

รูปภาพ
รูปภาพจาก pixabay.com เตือน(บอกให้รู้ตัว) Remind 提醒 Tíxǐng ถ้าฉันลืมกรุณาเตือนฉันด้วย If I forget, please remind me. 如果我忘了,请提醒我。 Rúguǒ wǒ wàngle, qǐng tíxǐng wǒ. จำให้ได้ซิว่าครั้งที่แล้วเกิดอะไรขึ้น Remember what happened last time. 记住上次发生的事。 Jì zhù shàng cì fāshēng de shì. เตือน(ให้สติ เตือนสติ) Warning 告诫 / 警告 Gàojiè / Jǐnggào โปรดระมัดระวัง Be Careful 小心 / 注意 Xiǎoxīn / Zhùyì ระวังตัวด้วย! Do be careful!  你可要小心啊 ! Nǐ kě yào xiǎoxīn a! โปรดระมัดระวังในทุกสิ่งทุกอย่าง Be careful in all things.  凡事要小心。 Fánshì yào xiǎoxīn. โปรดระมัดระวังขณะขับรถ Be careful driving. 开车要小心。 Kāichē yào xiǎoxīn. ระวัง อย่าลื่นนะ Careful you don't slip 小心,别滑倒了 ! Xiǎoxīn, bié huá dǎo le! คุณต้องระวังในสิ่งที่คุณพูดหรือทำลงไป You must be careful as to what you say or do.  你说话做事都要当心。 Nǐ shuōhuà zuòshì dōu yào dāngxīn. ระวังคำพูดด้วยนะ Be

ประโยคภาษาจีนที่เกี่ยวกับ ปัญหาทางด้านภาษา

รูปภาพ
รูปภาพจาก  pixabay.com ฉันสนใจเรียนภาษาจีน / ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก I'm very interested in learning Chinese/ English.  我对学习汉语 / 英语很感兴趣。   Wǒ duì xuéxí hànyǔ / Yīngyǔ hěn gǎn xìngqù. ตอนนี้ฉันกำลังเรียนภาษาจีน / ภาษาอังกฤษ I’m studying Chinese/ English now. 我正在学习汉语 / 英语。 Wǒ zhèngzài xuéxí hànyǔ/yīngyǔ. ฉันเคยใช้เวลาสองปีในการเรียนภาษาจีน / ภาษาอังกฤษ I spent two years in studying Chinese/ English.  我曾经花了两年学汉语 / 英语。 Wǒ céngjīng huāle liǎng nián xué hànyǔ/yīngyǔ. เขามีปัญหาในการเรียนภาษาจีน / ภาษาอังกฤษ He has difficulty in studying Chinese/ English. 他在学习汉语 / 英语上有困难。 Tā zài xuéxí hànyǔ/yīngyǔ shàng yǒu kùnnán. คุณเรียนภาษาจีน / อังกฤษมานานเท่าไหร่แล้ว ? How long you have been studying Chinese/ English. 你学汉语 / 英语学了多长时间了。 Nǐ xué hànyǔ/yīngyǔ xuéle duō cháng shíjiānle. ฉันเรียนภาษาจีน / อังกฤษมานานแล้ว I have been studying English for so long now. 到现在我学了很久的汉语 / 英语了。 Dào xiànzài wǒ xuéle hěnjiǔ de hànyǔ/yī

👄👄ประโยคภาษาจีนที่พูดถึง การแก้ตัว

รูปภาพ
รูปภาพจาก  pixabay.com เลิกแก้ตัวสักที   Stop making excuses. 别找借口了。 Bié zhǎo jiè kǒu le. อย่าหาข้อแก้ตัวอีกเลย  Don’t look for excuses 不要找借口。   B ú  yào zhǎo jiè kǒu. หยุดแก้ตัวเถอะ ฉันรู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว และก็รู้ว่า เรื่องที่เกิดขึ้นควรจะโทษคุณ Please stop making excuses. I know the score and I know you are to blame. 别找借口了,我知道是怎么回事,我也知道这件事应该怪你。 Bié zhǎo jiè kǒu le, wǒ zhī dào shì zěn me huí shì, wǒ yě zhī dào zhè jiàn shì yīng gāi guài nǐ. หยุดหาข้อแก้ตัวให้ตัวเองสักที  Stop making excuses for yourself. 别为自己找借口。 Bié wèi zì jǐ zhǎo jiè kǒu. เขาสามารถหาข้อแก้ตัวได้เสมอ   He would invariably find some excuses. 他这人总能找到借口。 Tā zhè rén zǒng néng zhǎo dào jiè kǒu. เขาสามารถหาข้อแก้ตัวได้จริงๆ   He is great at finding excuses. 他可真会找借口。 Tā kě zhēn huì zhǎo jiè kǒu. ฉันไม่อยากฟังคำแก้ตัวของคุณ I don’t want to hear your excuses. 我不想听你的借口。 Wǒ bù xiǎng tīng nǐ de jiè kǒu. ฉันฟังคำแก้ตัวของคุณมามากพอ

ประโยคภาษาจีน ชวนทะเลาะ มีอะไรก็พูดมาสิ

รูปภาพ
รูปภาพจาก pixabay.com เธอกำลังชวนฉันทะเลาะใช้ไหม   Are you trying to pick a fight with me? 你想和我吵架吗? Nǐ xiǎng hé wǒ chǎojià ma? อย่ามาพาลใส่ฉันนะ   Don’t take it out on me.   别把气发泄在我身上。 / 别拿我出气 Bié bǎ qì fāxiè zài wǒ shēnshang./ Bié ná wǒ chūqì คุณไม่เคยเข้าใจฉันเลย   You never know me! 你永远都不了解我! Nǐ yǒngyuǎn dōu bù liǎojiě wǒ!                             วันนี้คุณก็เหมือนหาคนมาทะเลาะด้วยนะ  You're in an argumentative mood today! 你今天就是找人吵架的。 Nǐ jīntiān jiùshì zhǎo rén chǎojià de. พูดออกมาเลย ถ้าคุณมีอะไรจะพูด   Speak out if you have something to say. 有话就大胆的说出来。 Yǒu huà jiù dàdǎn de shuō chūlái. มีอะไรก็พูดออกมาตรงๆ อย่ามาอ้อมค้อม  Don't beat about the bush. Please come to the point.  说话不要绕圈子,请直说吧。 Shuōhuà bùyào ràoquānzi, qǐng zhí shuō ba. เงียบทำไม มีอะไรก็พูดสิ   If you have something to say, don't be too quiet. 有话就说,不要太安静! Yǒu huà jiù shuō, bùyào tài ānjìng. อย่าเห็นแก่ตัวให้มากนัก   Don’t be so