31 ตุลาคม 2562

ประโยคภาษจีน 👉 เตือน(บอกให้รู้ตัว) 👉👉 เตือน(ให้สติ เตือนสติ)

รูปภาพจาก pixabay.com

เตือน(บอกให้รู้ตัว)
Remind
提醒
Tíxǐngถ้าฉันลืมกรุณาเตือนฉันด้วย
If I forget, please remind me.
如果我忘了,请提醒我。
Rúguǒ wǒ wàngle, qǐng tíxǐng wǒ.
จำให้ได้ซิว่าครั้งที่แล้วเกิดอะไรขึ้น
Remember what happened last time.
记住上次发生的事。
Jì zhù shàng cì fāshēng de shì.
เตือน(ให้สติ เตือนสติ)
Warning
告诫 / 警告
Gàojiè / Jǐnggàoโปรดระมัดระวัง
Be Careful
小心 / 注意
Xiǎoxīn / Zhùyì
ระวังตัวด้วย!
Do be careful! 
你可要小心啊!
Nǐ kě yào xiǎoxīn a!
โปรดระมัดระวังในทุกสิ่งทุกอย่าง
Be careful in all things. 
凡事要小心。
Fánshì yào xiǎoxīn.โปรดระมัดระวังขณะขับรถ
Be careful driving.
开车要小心。
Kāichē yào xiǎoxīn.ระวัง อย่าลื่นนะ
Careful you don't slip
小心,别滑倒了!
Xiǎoxīn, bié huá dǎo le!
คุณต้องระวังในสิ่งที่คุณพูดหรือทำลงไป
You must be careful as to what you say or do. 
你说话做事都要当心。
Nǐ shuōhuà zuòshì dōu yào dāngxīn.
ระวังคำพูดด้วยนะ
Be careful what you say.
说话要小心。
Shuōhuà yào xiǎoxīn.คุณควรระวังให้มากกว่านี้
You should be more careful.
你应该更加小心! /你应该再仔细点!
 Nǐ yīnggāi gèngjiā xiǎoxīn/ Nǐ yīnggāi zài zǐxì diǎn!คุณควรระวังให้มากกว่านี้  มิฉะนั้นคุณเกิดเรื่องแน่ๆ
You should be more careful, otherwise you might meet with some accident.
你应该更加小心,要不然你会出事的。
Nǐ yīnggāi gèngjiā xiǎoxīn, yào bùrán nǐ huì chūshì de.
เดินระวังด้วยนะ
Watch your step.
小心脚下!/ 慢点走!
Xiǎoxīn jiǎoxià!/ Màn diǎn zǒu!
ระวังอย่าทำตกนะ
Be careful not to drop it.
小心别掉下来。
Xiǎoxīn bié diào xiàlái.ระวังพื้นเปียก
Watch out! The floor is wet. 
小心!地板湿滑!
Xiǎoxīn! Dìbǎn shī huá!ระวังขโมย
Beware of theft.
当心偷窃。
Dāngxīn tōuqiè.
ระวังเรื่องอาหารการกินให้ดี
 Be careful what you eat.
吃什么东西都要小心!/ 注意你吃的东西。
Chī shénme dōngxi dōu yào xiǎoxīn!/ Zhùyì nǐ chī de dōngxi.
อย่าดื่มมากเกินไป
Don’t drink too much.
别喝太多!
Bié hē tài duō!
ใช้เงินให้ระวังนะ
Be careful how you spend money.
花钱要小心。
Huā qián yào xiǎoxīn.
ระวังผู้ชาย/ ผู้หญิงคนนั้นเอาไว้
Be careful of that guy / Woman.
小心那个人。
Xiǎoxīn nàgè rén.
อย่าประเมินเขาต่ำเกินไป
Don’t underestimate him.
别小看他。
Bié xiǎo kàn tā.
อย่าประเมินเขาสูงเกินไป Don’t overestimate
不要高估他人!
Búyào gāo gū tārén!
อย่าไปจริงจังกับคำพูดของเขานักเลย
Don’t take him seriously.
别把他当回事。
Bié bǎ tā dāng huí shì.
เปลืองเงินเปล่าๆนะ
 It’s a waste of money.
这是浪费钱。
Zhè shì làngfèi qián.
เสียเวลาเปล่าๆนะ
It’s a waste of time.
这是浪费时间。
Zhè shì làngfèi shíjiān.
เกือบไปแล้ว
That was close.
好险啊!
Hǎo xiǎn a!
โปรดดูแลสิ่งของมีค่าของคุณให้ดี
 Keep your eyes on your belongings.
请注意保管好自己的随身物品!
Qǐng zhùyì bǎoguǎn hǎo zìjǐ de suíshēn wùpǐn


💦💦💦💦💦💦💦💦💦

欢迎补充:
ประโยคภาษจีน 👉 เตือน(บอกให้รู้ตัว)  👉👉 เตือน(ให้สติ เตือนสติ) 

30 ตุลาคม 2562

ประโยคภาษาจีนที่เกี่ยวกับ ปัญหาทางด้านภาษา

รูปภาพจาก pixabay.com


ฉันสนใจเรียนภาษาจีน /ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก
I'm very interested in learning Chinese/ English. 
我对学习汉语/英语很感兴趣。 
Wǒ duì xuéxí hànyǔ / Yīngyǔ hěn gǎn xìngqù.ตอนนี้ฉันกำลังเรียนภาษาจีน /ภาษาอังกฤษ
I’m studying Chinese/ English now.
我正在学习汉语/英语。
Wǒ zhèngzài xuéxí hànyǔ/yīngyǔ.ฉันเคยใช้เวลาสองปีในการเรียนภาษาจีน /ภาษาอังกฤษ
I spent two years in studying Chinese/ English. 
我曾经花了两年学汉语/英语。
Wǒ céngjīng huāle liǎng nián xué hànyǔ/yīngyǔ.เขามีปัญหาในการเรียนภาษาจีน /ภาษาอังกฤษ
He has difficulty in studying Chinese/ English.
他在学习汉语/英语上有困难。
Tā zài xuéxí hànyǔ/yīngyǔ shàng yǒu kùnnán.คุณเรียนภาษาจีน / อังกฤษมานานเท่าไหร่แล้ว?
How long you have been studying Chinese/ English.
你学汉语/英语学了多长时间了。
Nǐ xué hànyǔ/yīngyǔ xuéle duō cháng shíjiānle.ฉันเรียนภาษาจีน / อังกฤษมานานแล้ว
I have been studying English for so long now.
到现在我学了很久的汉语/英语了。
Dào xiànzài wǒ xuéle hěnjiǔ de hànyǔ/yīngyǔle.ฉันต้องรื้อฟื้นภาษาจีน/ ภาษาอังกฤษใหม่หมดแล้ว
 I need to brush up my Chinese/ English
我需要温习一下我的中文/英文。
Wǒ xūyào wēnxí yīxià wǒ de zhōngwén/yīngwén.ฉันต้องรื้อฟื้นภาษาฝรั่งเศสของฉันจริงๆแล้วละ
I really need to brush up on my French. 
我确实需要提高我的法语水平。
Wǒ quèshí xūyào tígāo wǒ de fǎyǔ shuǐpíng.


ฉันเคยแพลนที่จะรื้อฟื้นภาษาสเปนของฉัน
I had hoped to brush up my Spanish 
我曾打算好好温习一下我的西班牙。
Wǒ céng dǎsuàn hǎohǎo wēnxí yīxià wǒ de xībānyá.ฉันพูดภาษาจีน/ภาษาอังกฤษไม่เก่งนัก
I don’t speak Chinese/ English very well.
我的中文/英文说得不太好。
Wǒ de zhōngwén/yīngwén shuō dé bù tài hǎo.ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษของฉันยังไม่ดีพอ
 My Chinese/ English is not good enough.
我的中文/英文不够好。
Wǒ de zhōngwén/yīngwén bùgòu hǎo.


ฉันพูดภาษาจีน/ภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย แต่ยังไม่ดีนัก
 I speak a little, but my Chinese/ English is not good.
我会说一点,但我的中文/英文不太好。
Wǒ huì shuō yìdiǎn, dàn wǒ de zhōngwén/yīngwén bù tài hǎo.คุณพูดภาษาอื่นนอกจากภาษาจีน/ภาษาอังกฤษได้ไหม
Can you speak any languages besides Chinese/ English?
除了中文/英文,你还会说其他语言吗?
Chúle zhōngwén/yīngwén, nǐ hái huì shuō qítā yǔyán ma?


คุณช่วยเขียนให้หน่อยได้ไหม 
Could you write it down?
你能写下来吗?
Nǐ néng xiě xiàlái ma?ขอโทษนะ ฉันฟังไม่ทัน
I’m sorry, but I couldn’t catch that.
对不起,但我没听懂。
Duìbùqǐ, dàn wǒ méi tīng dǒng.คุณพูดเร็วเกินไปจนฉันไม่เข้าใจ 
You’re speaking too fast to understand.
你说得太快了,我听不懂。
Nǐ shuō dé tài kuàile, wǒ tīng bù dǒng.คำว่า 可恶แปลว่าอะไร
What does “可恶”Chinese/ English?
可恶是什么意思?
可恶 Shì shénme yìsi?คุณออกเสียงคำนี้ยังไง
How do you pronounce this word?
这个字怎么发音?
Zhège zì zěnme fāyīn?คุณสะกดคำนั้นยังไง
 How do you spell that word?
怎么拼写那个词?
Zěnme pīnxiě nàgè cí?ป้ายนั้นเขียนว่าอะไร
What does that sign say?
标志牌上写的是什么?
Biāozhì pái shàng xiě de shì shénme?ขอคนที่พูดภาษาไทยได้ค่ะ
A Thai-speaking person, please.
请找一个会说泰语的人。
Qǐng zhǎo yígè huì shuō tàiyǔ de rén.มีใครพูดภาษาไทยได้ไหม
Does anyone speak Thai?
有人会说泰语吗?
Yǒurén huì shuō tàiyǔ ma?


💦💦💦💦💦💦💦💦

25 ตุลาคม 2562

👄👄ประโยคภาษาจีนที่พูดถึง การแก้ตัว

รูปภาพจาก pixabay.com


เลิกแก้ตัวสักที 
Stop making excuses.
别找借口了。
Bié zhǎo jiè kǒu le.อย่าหาข้อแก้ตัวอีกเลย 
Don’t look for excuses
不要找借口。
 Bú yào zhǎo jiè kǒu.หยุดแก้ตัวเถอะ ฉันรู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว และก็รู้ว่า

เรื่องที่เกิดขึ้นควรจะโทษคุณ

Please stop making excuses. I know the score and I know you are to blame.
别找借口了,我知道是怎么回事,我也知道这件事应该怪你。
Bié zhǎo jiè kǒu le, wǒ zhī dào shì zěn me huí shì, wǒ yě zhī dào zhè jiàn shì yīng gāi guài nǐ.หยุดหาข้อแก้ตัวให้ตัวเองสักที 
Stop making excuses for yourself.
别为自己找借口。
Bié wèi zì jǐ zhǎo jiè kǒu.


เขาสามารถหาข้อแก้ตัวได้เสมอ 
He would invariably find some excuses.
他这人总能找到借口。
Tā zhè rén zǒng néng zhǎo dào jiè kǒu.


เขาสามารถหาข้อแก้ตัวได้จริงๆ 
He is great at finding excuses.
他可真会找借口。
Tā kě zhēn huì zhǎo jiè kǒu.


ฉันไม่อยากฟังคำแก้ตัวของคุณ
I don’t want to hear your excuses.
我不想听你的借口。
Wǒ bù xiǎng tīng nǐ de jiè kǒu.


ฉันฟังคำแก้ตัวของคุณมามากพอแล้ว
I’ve had enough of your excuses.
我已经受够了你的借口。
Wǒ yǐ jīng shòu gòu le nǐ de jiè kǒu.


ไม่ต้องแก้ตัวใดๆทั้งสิ้น 
There’s no excuse.
没有任何借口。
Méi yǒu rèn hé jiè kǒu.


ฉันจะหาคำแก้ตัวที่ฟังขึ้นนะ 
 I’ll make u some believable excuses.
我会找点靠谱的借口的。
Wǒ huì zhǎo diǎn kào pǔ de jiè kǒu de.


เขามักจะเถียงข้างๆคูๆอยู่เสมอ  
He’s always ready talk back.
 他总是跟你顶嘴。
Tā zǒng shì gēn nǐ dǐng zuǐ.


พวกเขามักเถียงกันไม่ยอมหยุด
They rowed all the time
他们总是争吵不休。
Tā men zǒng shì zhēng chǎo bù xiū.


💦💦💦💦💦💦💦💦2 ตุลาคม 2562

ประโยคภาษาจีน ชวนทะเลาะ มีอะไรก็พูดมาสิ


รูปภาพจาก pixabay.com

เธอกำลังชวนฉันทะเลาะใช้ไหม 
Are you trying to pick a fight with me?

你想和我吵架吗?
Nǐ xiǎng hé wǒ chǎojià ma?อย่ามาพาลใส่ฉันนะ 
Don’t take it out on me.
 别把气发泄在我身上。/别拿我出气
Bié bǎ qì fāxiè zài wǒ shēnshang./ Bié ná wǒ chūqì
คุณไม่เคยเข้าใจฉันเลย 
You never know me!
你永远都不了解我!
Nǐ yǒngyuǎn dōu bù liǎojiě wǒ!


                           
วันนี้คุณก็เหมือนหาคนมาทะเลาะด้วยนะ 
You're in an argumentative mood today!
你今天就是找人吵架的。
Nǐ jīntiān jiùshì zhǎo rén chǎojià de.
พูดออกมาเลย ถ้าคุณมีอะไรจะพูด  
Speak out if you have something to say.
有话就大胆的说出来。
Yǒu huà jiù dàdǎn de shuō chūlái.มีอะไรก็พูดออกมาตรงๆ อย่ามาอ้อมค้อม 
Don't beat about the bush. Please come to the point. 
说话不要绕圈子,请直说吧。
Shuōhuà bùyào ràoquānzi, qǐng zhí shuō ba.เงียบทำไม มีอะไรก็พูดสิ 
If you have something to say, don't be too quiet.
有话就说,不要太安静!
Yǒu huà jiù shuō, bùyào tài ānjìng.
อย่าเห็นแก่ตัวให้มากนัก  
Don’t be so selfish.
别这么自私。/你能不能别这么自私。
Bié zhème zìsī./ Nǐ néng bùnéng bié zhème zìsī.
ทำไมเพิ่งมาบอกเอาตอนนี้ 
Why are you telling me now?
 为什么现在跟我说这些?
Wèishéme xiànzài gēn wǒ shuō zhèxiē?
เดี๋ยวก่อน คุณยังมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกฉันอีกไหม 
Wait,  What are you not telling me?
等下你还有什么没告诉我?
Děng xià nǐ hái yǒu shénme méi gàosù wǒ?
คุณมันงี่เง่า 
You idiot!
你这个白痴!
 Nǐ zhège báichī!คุณมันโง่ 
You stupid!
你这个笨蛋!
Nǐ zhège bèndàn!อย่างี่เง่าได้ไหม 
Don’t be silly/
别傻了!
Bié shǎle!อย่ามาไร้สาระ;อย่ามาพูดบ้าๆบอๆ;อย่ามาพูดซี้ซั้ว 
Don’t talk nonsense.
别胡说八道!
Bié húshuō bādào!
ทำไมคุณถึงได้งี่เง่าขนาดนี้นะ 
How can you be so silly?
你怎么这么傻。
Nǐ zěnme zhème shǎ.

อย่าหัวเราะเยาะฉันสิ 
Don’t make fun of  me.
别取笑我。
Bié qǔxiào wǒ.
คุณหัวเราะเยาะคนแบบนี้ได้ยังไง 
How can you be so teasing?
你怎么可以这样嘲笑人。
Nǐ zěnme kěyǐ zhèyàng cháoxiào rén.
อย่าข้ามเส้นของฉัน / อย่ามาล้ำเส้นของฉัน  
Don't cross my line
不要违背我的原则。
Búyào wéibèi wǒ de yuánzé.
คุณพูดมากเกินไปแล้ว 
You talk too much!
你话太多了!
Nǐ huà tài duōle!คุณโกหกฉัน 
You lied to me.
你骗了我。
Nǐ piànle wǒ.บอกฉันหน่อยสิว่าทำไมคุณถึงโกหกฉัน 
Tell me why you lied to me. 
告诉我你为什么跟我说谎。
Gàosù wǒ nǐ wèishénme gēn wǒ shuōhuǎng.คุณหลอกหลวงฉัน 
You cheated on me.
你欺骗我!
Nǐ qīpiàn wǒ!คุณกำลังปิดบังฉันอยู่ 
You are keeping something from me.
你在瞒着我。
Nǐ zài mánzhe wǒ.คุณยังมีเรื่องอะไรที่อยากปิดบังฉันอยู่ใช่ไหม 
Are you trying to hide something from me?
你是不是有什么事想瞒着我?
Nǐ shì búshì yǒu shénme shì xiǎng mánzhe wǒ?
ฉันไม่ไว้ใจคุณ  
I don’t trust you.
我不相信你。
Wǒ bù xiāngxìn nǐ.
ฉันไม่เชื่อในตัวคุณอีกต่อไป 
I don't trust you anymore.
我不再相信你
Wǒ bú zài xiāngxìn nǐ.
อย่ามาหยาบคายนะ 
Don't talk smut.
不要说脏话
Búyào shuō zānghuà.
อย่าพูดเสียงดัง 
Don't talk so loud.
别那么大声地说话。
Bié nàme dàshēng de shuōhuà.
อย่ามาโม้ให้มากนัก  
Don’t talk so big.
不要太吹牛了!
Búyào tài chuīniúle!ออกไปจากที่นี่ซะ 
Get out of here!
 滚出去!
Gǔn chūqù!อย่าหนีไปไหนนะ ฉันยังพูดไม่จบ
Don’t run away! I haven’t finished.
别跑!我还没说完呢。
Bié pǎo! Wǒ hái méi shuō wán ne.


💦💦💦💦💦💦💦💦💦

欢迎补充:ประโยคภาษาจีน ชวนทะเลาะ

ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิ...