ประโยคภาษจีน เตือน(บอกให้รู้ตัว) เตือน(ให้สติ เตือนสติ)

รูปภาพจาก pixabay.comเตือน(บอกให้รู้ตัว)
Remind
提醒
Tíxǐngถ้าฉันลืมกรุณาเตือนฉันด้วย
If I forget, please remind me.
如果我忘了,请提醒我。
Rúguǒ wǒ wàngle, qǐng tíxǐng wǒ.
จำให้ได้ซิว่าครั้งที่แล้วเกิดอะไรขึ้น
Remember what happened last time.
记住上次发生的事。
Jì zhù shàng cì fāshēng de shì.
เตือน(ให้สติ เตือนสติ)
Warning
告诫 / 警告
Gàojiè / Jǐnggàoโปรดระมัดระวัง
Be Careful
小心 / 注意
Xiǎoxīn / Zhùyì
ระวังตัวด้วย!
Do be careful! 
你可要小心啊!
Nǐ kě yào xiǎoxīn a!
โปรดระมัดระวังในทุกสิ่งทุกอย่าง
Be careful in all things. 
凡事要小心。
Fánshì yào xiǎoxīn.โปรดระมัดระวังขณะขับรถ
Be careful driving.
开车要小心。
Kāichē yào xiǎoxīn.ระวัง อย่าลื่นนะ
Careful you don't slip
小心,别滑倒了!
Xiǎoxīn, bié huá dǎo le!
คุณต้องระวังในสิ่งที่คุณพูดหรือทำลงไป
You must be careful as to what you say or do. 
你说话做事都要当心。
Nǐ shuōhuà zuòshì dōu yào dāngxīn.
ระวังคำพูดด้วยนะ
Be careful what you say.
说话要小心。
Shuōhuà yào xiǎoxīn.คุณควรระวังให้มากกว่านี้
You should be more careful.
你应该更加小心! /你应该再仔细点!
 Nǐ yīnggāi gèngjiā xiǎoxīn/ Nǐ yīnggāi zài zǐxì diǎn!คุณควรระวังให้มากกว่านี้  มิฉะนั้นคุณเกิดเรื่องแน่ๆ
You should be more careful, otherwise you might meet with some accident.
你应该更加小心,要不然你会出事的。
Nǐ yīnggāi gèngjiā xiǎoxīn, yào bùrán nǐ huì chūshì de.
เดินระวังด้วยนะ
Watch your step.
小心脚下!/ 慢点走!
Xiǎoxīn jiǎoxià!/ Màn diǎn zǒu!
ระวังอย่าทำตกนะ
Be careful not to drop it.
小心别掉下来。
Xiǎoxīn bié diào xiàlái.ระวังพื้นเปียก
Watch out! The floor is wet. 
小心!地板湿滑!
Xiǎoxīn! Dìbǎn shī huá!ระวังขโมย
Beware of theft.
当心偷窃。
Dāngxīn tōuqiè.
ระวังเรื่องอาหารการกินให้ดี
 Be careful what you eat.
吃什么东西都要小心!/ 注意你吃的东西。
Chī shénme dōngxi dōu yào xiǎoxīn!/ Zhùyì nǐ chī de dōngxi.
อย่าดื่มมากเกินไป
Don’t drink too much.
别喝太多!
Bié hē tài duō!
ใช้เงินให้ระวังนะ
Be careful how you spend money.
花钱要小心。
Huā qián yào xiǎoxīn.
ระวังผู้ชาย/ ผู้หญิงคนนั้นเอาไว้
Be careful of that guy / Woman.
小心那个人。
Xiǎoxīn nàgè rén.
อย่าประเมินเขาต่ำเกินไป
Don’t underestimate him.
别小看他。
Bié xiǎo kàn tā.
อย่าประเมินเขาสูงเกินไป Don’t overestimate
不要高估他人!
Búyào gāo gū tārén!
อย่าไปจริงจังกับคำพูดของเขานักเลย
Don’t take him seriously.
别把他当回事。
Bié bǎ tā dāng huí shì.
เปลืองเงินเปล่าๆนะ
 It’s a waste of money.
这是浪费钱。
Zhè shì làngfèi qián.
เสียเวลาเปล่าๆนะ
It’s a waste of time.
这是浪费时间。
Zhè shì làngfèi shíjiān.
เกือบไปแล้ว
That was close.
好险啊!
Hǎo xiǎn a!
โปรดดูแลสิ่งของมีค่าของคุณให้ดี
 Keep your eyes on your belongings.
请注意保管好自己的随身物品!
Qǐng zhùyì bǎoguǎn hǎo zìjǐ de suíshēn wùpǐn


💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节