บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีรอบตัวที่ควรรู้

รูปภาพ
คำศัพท์ภาษาไทย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาจีน คำอ่านพินอิน ภาษี Tax 税 Shuì ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT (value-added tax) 增值税 Zēng zhí shuì ภาษีการขาย Sales Tax 销售税 Xiāo shòu shuì ภาษีหัก ณ ที่จ่าย With holding Tax 预扣税 Yù kòu shuì ภาษีมรดก   Death Tax  遗产税 Yí chǎn shuì ภาษีโรงเรือน Building Taxes 房产税 Fáng chǎn shuì ภาษีที่ดิน Land Tax 地税    / 土地税 Dì shuì/ Tǔ dì shuì ภาษีการบริโภค Consumption Tax 消费税 Xiāo fèi shuì ภาษีสรรพสามิต Excise tax 货物税 Huò wù shuì ภาษีศุลกากร Custom duty Tax 关税 Guān shuì ภาษีบำรุงท้องที่ Local maintenance Tax 地方税 Dì   fāng  shuì ภาษีอากรแสตมป์ Stamp tax 印花税 Yìn huā shuì ภาษีป้าย Advertisement Tax 广告税 Guǎng gào shuì ภาษีเงินได้ Income Tax 所得税 Suǒ dé shuì