ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอโทษ ขออภัยรูปภาพจาก pixabay.com


ประโยคภาษาจีน
ที่แสดงถึง การขอโทษ ขออภัย


ขอโทษ ขออภัย 
Sorry
对不起
Duì
(ถือเป็นการขอโทษกับเรื่องที่ซีเรียส รุนแรง)


ขอโทษมากๆ 
I am very sorry
 非常抱歉; 非常对不起
Fēi cháng bào qiàn; Fēi cháng duì bù qǐ


พูดว่าฉันขอโทษ 
Say sorry ;Say I’m sorry
说对不起
Shuō duì


ฉันขอโทษที่มาสาย 
I’m sorry I’m late.
 对不起,我迟到了。
Duì wǒ chí dào le.


ฉันขอโทษ ฉันมาสายอีกแล้ว 
Sorry, I am late again!
对不起,我又迟到了!
Duì bù qǐ, wǒ yòu chí dào le!


ขอโทษที่รบกวนคุณ 
Sorry, I am bothering you.
对不起,麻烦你了。
Duì bù qǐ, má fan nǐ le.


ขอโทษค่ะ ขอรบกวนหน่อย 
Excuse me!
对不起,打扰一下!
Duì bù qǐ, dǎ rǎo yí xià!


ขอโทษที่ลืม 
I’m sorry, I forgot.
 对不起,我忘了!
Duì qǐ, wǒ wàng le!


ขอโทษที่มาช้า 
I’m sorry for the delay.
对不起,来晚了
Duì bù qǐ, lái wǎn le


ขอโทษนะ  ฉันควรจะระวังให้มากกว่านี้ 
Sorry, I should be more careful.
对不起,我应该更加小心。
Duì qǐ, wǒ yīng gāi gèng jiā xiǎo xīn.


ฉันขอโทษ ฉันแค่อยากทำให้ทุกคนได้หัวเราะก็เท่านั้นเอง 
Sorry, I was just trying to be funny.
对不起, 我只是想博大家一笑而已
Duì bù qǐ, wǒ zhǐ shì xiǎng bó dà jiā yí xiào ér yǐ


ขอโทษนะ ฉันไม่ได้ตั้งใจ 
I didn’t mean it.
对不起,我不是故意的。
Duì bù qǐ, wǒ bú shì gù yì de.


ขอโทษนะ ความผิดของฉันไม่เพียงแต่ทำให้ฉันเจ็บปวด แต่ยังเป็นคุณด้วย 
Sorry, my mistake hurt not only me, but also you.
对不起,我的错误不仅仅伤害了我,还有你。
Duì bù qǐ, wǒ de cuò wù bù jǐn jǐn shāng hài le wǒ, hái yǒu nǐ.

👇👇👇👇👇


ขอโทษ ;ขออภัย 
Sorry
抱歉
Bào qiàn
(เป็นคำขอโทษที่เป็นทางการขึ้นมาอีกนิด ซึ่งถือว่าเป็นความผิดที่ยังไม่ได้รุนแรงและไม่ได้ซีเรียสเท่ากับคำว่า  对不起  เช่นอาจจะเผลอไปทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ก็สามารถใช้คำว่า 抱歉)

ฉันขอโทษมากๆ  
I’m very sorry.
很抱歉!
Hěn bào qiàn!


ฉันขอโทษมากๆ  
I’m very sorry.
 非常抱歉
Fēi cháng bào qiàn


ขอโทษ ขออภัยมากๆ  
I'm very sorry
十分抱歉
Shí fēn bào qiàn


ฉันขอโทษที่นำปัญหามากมายเหล่านี้มาให้คุณ 
I am sorry to give you all this trouble.
我很抱歉给你带来这么多麻烦。
Wǒ hěn bào qiàn gěi nǐ dài lái zhè me duō má fán.


ฉันขอโทษสำหรับความผิดพลาดของฉัน 
I am sorry for my mistake .
我为我的错误而抱歉。
Wǒ wèi wǒ de cuò wù ér bào qiàn.


ที่รัก คนที่ควรจะพูดคำว่าขอโทษคือฉัน ไม่ใช่คุณ 
Sweetie, sorry should be said by me instead of you.
宝贝,应该说抱歉的是我而不是你。
Bǎo bèi, yīng gāi shuō bào qiàn de shì wǒ ér bú shì nǐ


ยากที่จะบอกว่าฉันขอโทษ 
Hard to say I’m sorry
难说抱歉!
Nán shuō bào qiàn!


ขอโทษนะ ที่ฉันมาสาย เพราะว่าฉันนอนเพลินไปหน่อย 
I’m sorry, I am late because I overslept!
抱歉!我迟到了,因为我睡过头了!
Bào qiàn! Wǒ chí dào le, yīn wèi wǒ shuì guò tóu le!


ฉันรู้สึกขอโทษจริงๆ 
I really feel sorry.
我真的感到抱歉。
Wǒ zhēn de gǎn dào bào qiàn.


ขอโทษสำหรับเรื่องนั้นด้วย 
I’m sorry about that.
对此我很抱歉。
Duì cǐ wǒ hěn bào qiàn.


เพราะความผิดพลาดนี้ ฉันรู้สึกขอโทษมากๆ 
I am very sorry for this mistake.
因为这个错误,我感到很抱歉。
Yīn wèi zhè ge cuò wù, wǒ gǎn dào hěn bào qiàn.


ขอโทษที่ทำให้คุณรอนาน 
I’m sorry to keep you waiting.
很抱歉,让您久等了!
Hěn bào qiàn, ràng nín jiǔ děng le!

👇👇👇👇👇

ยกโทษให้ฉัน! 
Forgive me
原谅我!
Yuán liàng wǒ!


โปรดยกโทษให้ฉัน 
I beg your pardon
请你原谅!
Qǐng nǐ yuán liàng!


ฉันขอให้คุณอภัยให้ฉัน  
I beg your pardon
我请求你的原谅。
Wǒ qǐng qiú nǐ de yuán liàng.


ฉันหวังว่าคุณจะยกโทษให้ฉัน 
I hope you forgive me.
我希望你原谅我。
Wǒ xī wàng nǐ yuán liàng wǒ.

👇👇👇👇👇

ขอโทษ; ขออภัย 
Apologize
道歉
Dào qiàn


ฉันควรจะขอโทษเธอ 
I should apologize to her.
我应该向她道歉。
Wǒ yīng gāi xiàng tā dào qiàn.


คุณต้องขอโทษเธอในเรื่องนั้น 
You must apologize to her for that.
你必须为那件事向她道歉。
Nǐ bì xū wèi nà jiàn shì xiàng tā dào qiàn.


ฉันควรขอโทษคุณสำหรับทุกสิ่งที่ฉันได้ทำลงไป 
I should apologize to you for what I did.
我应该对我所做的向你道歉。
Wǒ yīng gāi duì wǒ suǒ zuò de xiàng nǐ dào qiàn.


ฉันขอโทษสำหรับสิ่งนี้ 
I apologize for this.
我为此向你道歉。
Wǒ wèi cǐ xiàng nǐ dào qiàn.


ฉันขอโทษสำหรับความผิดพลาดของฉัน 
I apologized to you for my mistake.
对于我的错误我向你道歉。
Duì yú wǒ de cuò wù wǒ xiàng nǐ dào qiàn.

👇👇👇👇👇

ขอโทษ (ในความหมายทั่วๆไป ไม่ได้เน้นมาก)
Sorry
不好意思
Bù hǎo si


ฉันขอโทษที่ทำให้เกิดปัญหากับคุณ 
I’m sorry to trouble you.
为你造成麻烦真不好意思。
Wèi nǐ zào chéng má fan zhēn bù hǎo yì si.

👇👇👇👇👇


ฉันแค่รู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้
I just feel bad about it.
我只是为此感到不安。
Wǒ zhǐ shì wèi cǐ gǎn dào bù ān.


ฉันรู้สึกผิดจริงๆ 
I really feel bad about it.
我真的感觉很内疚
Wǒ zhēn de gǎn jué hěn nèi jiù

*内疚 
Nèi jiù 
เกิดสำนึกบาปในใจ ;
เกิดสำนึกในบาป ;
เกิดความรู้สึกบาปทางใจ


💦💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节