ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ได้ยินกันแล้วใช่ไหม 

You guys hear it?

都听到了?

Dōu tīng dào le?

 

อย่างน้อยฉันก็เข้าใจว่าครอบครัวต้องใช้เวลาอยู่ร่วมกัน  

At least I know that we need to spend more time with the family.

至少我懂得家人需要陪伴。

Zhì shǎo wǒ dǒng dé jiā rén xū yào péi bàn.

 

งานด้านข้อมูลไม่ใช่งานที่ฉันถนัด  

Data service is not in my field of expertise.

数据业务不是我的专业领域。

Shù jù yè wù bú shì wǒ de zhuān yè lǐng yù.

 


เสร็จหรือยัง ทำไม่เป็นก็บอกไม่เป็น อย่าทำให้เราต้องเสียงานน่า 

Are you doneJust tell me if you can’t do that. Don’t delay the working progress.

好了吗?不会就说不会。不要耽误我的进度。

Hǎo le ma? Bú huì jiù shuō bú huì. Bú yào dān wù wǒ de jìn dù.

 

ฉันบอกให้คุณหยุด 

I told you to stop.

我让你停下。

Wǒ ràng nǐ tíng xià.

 

อธิบายความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองมาหน่อย แล้วก็ขอบเขตในการทำงานด้วย 

Demonstrate your job responsibilities and work authority.

阐述一下自己的岗位职责还有工作权限。

Chǎn shù yí xià zì jǐ de gang wèi zhí zé hái yǒu gōng zuò quán xiàn.

 

ตกลงคุณเข้าใจว่าต้องสั่งสอนเด็กยังไงหรือเปล่า 

Do you know how to educate children?

你到底懂不懂怎么教小孩儿啊?

Nǐ dào dǐ dǒng bù dǒng zěn me jiāo xiǎo háir a?

 

อย่าเที่ยวโยนงานให้คนอื่น เรื่องของตัวเองก็ต้องทำเอง 

Don’t always shirk your responsibilities to someone else. Finish your work on your own.

不要动不动就把锅甩给别人。自己的事自己做。

Bú yào dòng bú dòng jiù bǎ guō shuǎi gěi bié rén. Zì jǐ de shì zì jǐ zuò.

 

เรื่องเล็กกระจิริด ไม่จำเป็นเลยด้วยซ้ำ 

A piece of cake. Totally unnecessary.

小事一桩。大可不必。

Xiǎo shì yì zhuāng. Dà kě bú bì.

 

ฉันขอย้ำอีกรอบ 

To reiterate.

我再重申一遍。

Wǒ zài chóng shēn yí biàn.

 

คุณบอกมาตามตรงเลยนะ 

Tell me the truth.

你说实话。

Nǐ shuō shí huà.

 

แต่ฉันกำลังช่วยคุณอยู่นะ คุณเองก็ไม่ไว้หน้าฉันเกินไปแล้ว 

But I was helping you. You left me embarrassed.

可是我在帮你呀。你也太不给我面子了。

Kě shì wǒ zài bāng nǐ ya. Nǐ yě tài bù gěi wǒ miàn zi le.💕💕💕💕💕

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节