ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


พวกเขารักเธอมากจริงๆ 

They really love you.

他们是真的很爱你。

Tā men shì zhēn de hěn ài nǐ.

 

เธอก็น่าจะรักพวกเขาเหมือนกันแน่นอน 

You must love them, too.

你也一定很爱他们。

Nǐ yě yí dìng hěn ài tā men.

 

ให้กำลังใจอะไรกัน  

Cheer for me?

加什么油?

Jiā shén me yóu?

 

คุณนี่รู้จักสอนจริงๆเลยนะ 

You are very good at teaching.

你倒是很会教啊你。

Nǐ dǎo shì hěn huì jiāo a nǐ.

 

แต่ฉันหวังว่าคุณจะไม่นึกถึงเธออีกตลอดไป 

But I hope you’ll never think of her.

但是我希望你永远都不要想起她来。

Dàn shì wǒ xī wàng nǐ yǒng yuǎn dōu bú  yào xiǎng qǐ tā lái.

 

ฉันขอให้คุณคิดซะว่าเธอเป็นแค่คนในฝันตลอดไป 

I hope you will always regard her as a person appearing in your dream.

我希望你永远把她当做梦里的人而已。

Wǒ xī wàng nǐ yǒng yuǎn bǎ tā dāng zuò mèng lǐ de rén ér yǐ.

 

ไม่สบายหรือเปล่า ถ้าไม่ไหวเราค่อยนัดกันวันหลังก็ได้ 

Are you not feeling well? If so, we can do it another day.

是不是身体不舒服? 我们不行就改天再约。

Shì bú shì shēn tǐ bù shū fú? Wǒ men bù xíng  jiù gǎi tiān zài yuē.

 

ที่ควรพูดฉันก็พูดไปหมดแล้ว 

I’ve already said what I would say.

该说的我已经说过了。

Gāi shuō de wǒ yǐ jīng shuō guò le.

 

คุณวางใจได้ ฉันจะไปจากเขาตามความต้องการของคุณแน่นอน 

Don’t worry. I’ll leave him as you told me.

你放心。我会按照你的意思离开他的。

Nǐ fàng xīn. Wǒ huì àn zhào nǐ de yì si lí kāi tā de.

 

ดูเหมือนผลลัพธ์จะไม่เป็นที่น่าพอใจสินะ 

It seems that the result is not satisfactory.

看来结果不尽如人意。

Kàn lái jié guǒ bù jìn rú rén yì.

 

อย่าท้อนะ 

Don’t be discouraged.

别灰心。

Bié huī xīn.

 

ครั้งหน้าก็ฝึกให้เยอะๆ จะต้องทำได้อย่างแน่นอน 

Practice more, and you will make it.

下次多练练,一定可以的。

Xià cì duō liàn liàn, yí dìng kě yǐ de.

 

ก็ยังถือว่าคุณมีความกตัญญู 

You have filial piety.

还算你有孝心。

Hái suàn nǐ yǒu xiào xīn.💘💘💘💘💘
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节