ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันปากเหม็น 

My mouth stinks.

我嘴臭。

Wǒ zuǐ chòu.

 

คุณน่าจะรู้ว่าเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายนะ 

You should know that he didn’t mean to hurt you.

你应该知道他没有恶意。

Nǐ yīng gāi zhī dào tā méi yǒu è yì.

 

ฉันรู้ว่าเขาไม่ได้มีเจตนาร้าย แต่ถือว่าเขาทำร้ายฉันแล้ว 

I know he meant no harm, but he really hurt me.

我知道他没有恶意,但他真的伤害到我了。

Wǒ zhī dào tā méi yǒu è yì, dàn tā zhēn de shāng hài dào wǒ le.

 

ในใจที่เต็มไปด้วยความโกรธเคืองของคุณ มีความกังวลอยู่เล็กน้อย 

In your rage hides a trace of anxiety.

你的满腔的愤怒中带有一丝焦虑。

Nǐ de mǎn qiāng de fèn nù zhōng dài yǒu yì sī jiāo lǜ.

 

ในความกังวลมีความรู้สึกกระวนกระวายใจ 

In anxiety hides a trace of uneasiness.

焦虑中带有一丝不安。

Jiāo lǜ zhōng dài yǒu yì sī bù ān.

 

ในความกระวนกระวายใจมีความเสียใจอยู่เล็กน้อย 

In uneasiness hides a little bit doubt.

不安中有那么一点点疑惑

Bù ān zhōng yǒu nà me yì diǎn diǎn yí huò.

 

ในความเสียใจก็มีความหวั่นไหว 

In doubt hides a trace of love.

疑惑中有那么一丝的心动。

Yí huò zhōng yǒu nà me yì sī de xīn dòng.

 

คุณตกหลุมรักเขาเข้าไปแล้ว 

You like him.

你喜欢上他了。

Nǐ xǐ huān shàng tā le.

 

ฉันรู้จักเธอมานานขนาดนี้แล้ว ไม่เคยเห็นคุณอารมณ์แปรปรวนแบบนี้ต่อหน้าคนนอกมาก่อนเลย 

I’ve known you for such a long time, and I never saw you in such a big mood in front of outsider.

我认识你这么长时间,从来没有见你在外人面前这么大情绪波动过。

Wǒ rèn shi nǐ zhè me cháng shí jiān, cóng lái méi yǒu jiàn nǐ zài wài rén miàn qián zhè me dà qíng xù bō dòng guò.

 

กว่าจะได้เจอคนที่ชอบขนาดนี้ ยอมที่จะผิด แต่ก็อย่าพลาดรู้ไหม

It’s uneasy to meet someone you like so much. Have a try, or you would never know. You know?

难道遇到这么喜欢的人。宁愿错,也不要错过,知道吗?

Nán dào yù dào zhè me xǐ huān de rén. Nìng yuàn cuò, yě bú yào cuò guò, zhī dào ma?

 

ฉันพูดแล้วเหรอว่าจะโทรหาใครน่ะ 

Did I say who I will call?

我说给谁打了吗?

Wǒ shuō gěi shéi dǎle ma?

 

ที่โกรธก็เพราะสนใจ 

Anger signals concern.

生气是因为在乎。

Shēng qì shì yīn wèi zài hū.

 

ที่ผิดหวังก็เพราะคาดหวัง 

Disappointment arises from expectations.

失望是因为有期望。

Shī wàng shì yīn wèi yǒu qī wàng.🍉🍉🍉🍉

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节