ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันไม่เคยขู่ใคร

I never bluff.

我从不唬人。

Wǒ cóng bù hǔ rén.

* 唬 

Hǔ 

เกทับ ;

บลัฟ ;

ขู่; 

ทำท่าทำทางขู่

 

เธอถูกขู่เข้าแล้ว

She was intimidated. 

她被唬住了。

Tā bèi hǔ zhù le.

 

เธอไม่ได้ขู่เขา 

She wasn't bluffing him. 

她并没有唬他。

Tā bìng méi yǒu hǔ tā.

 

ถ้าคุณจะก่อกวนก็เชิญเลย เวลาของฉันใช้ในการทำงานไม่ใช่เอามาใช้เพื่อตามใจคุณ 

If you want to make a scene, My time is for work. Not for you.

 你要闹就闹。我的时间是用来工作的,不是围着你转。

Nǐ yào nào jiù nào. Wǒ de shí jiān shì yòng lái gōng zuò de bú shì wéi zhe nǐ zhuàn.

 

พวกเธอสองคนรักกันไปจนแก่เฒ่าได้ยิ่งดี 

Wish the two of you get old together.

你们最好能白头偕老。

Nǐ men zuì hǎo néng bái tóu xié lǎo.

 

นี่มันจะเกินไปแล้วนะ 

That’s going too far.

 这也太过分了吧。

Zhè yě tài guò fèn le ba.


ยึดเอาคุณงามความดีและชื่อเสียงของคนอื่น หน้าไม่อายเลยจริงๆ 

Grabbing your credit and fame. He is so shameless.

强占功劳和名誉 ,简直不要脸。

Qiáng zhàn gōng láo hé míng yù, jiǎn zhí bú yào liǎn.

*强占 

Qiáng zhàn 

 ใช้กำลังเข้ายึดครอง ;

เข้ายึดครองด้วยอำนาจ ;

เข้ายึดครองโดยพละกำลัง

* 功劳 

Gōng láo  

คุณงามความดี 

 

ฉันยังมีธุระอีกหนึ่งอย่างที่ต้องจัดการ 

I have one more thing to do.

我还有一件事情要办。

Wǒ hái yǒu yí jiàn shì qíng yào bàn.

 

ไม่รับการโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น

And won’t take a rebuttal.

不接受反驳。

Bù jiē shòu fǎn bó.

*反驳 

Fǎn bó

 โต้แย้ง ;

โต้

 

พวกเราออกไปก่อนเถอะ 

Let’s get out for now.

我们先出去吧。

Wǒ men xiān chū qù ba.

 

อันนั้นจับไม่ได้นะ 

You can’t touch that.

那个是不能碰的。

Nà gè shì bù néng pèng de.

 

กันไว้ดีกว่าแก้ 

Be prepared against danger.

有备无患。

Yǒu bèi wú huàn.


💘💘💘💘โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节