คำศัพท์บอกขนาดและปริมาณ ภาษาจีน 尺寸与数量


尺寸       
Chǐ cùn                    
ขนาด


数量       
Shù liàng                 
ปริมาณ💦💦💦💦💦

           
Dà                           
ใหญ่巨大的工程 
Jù dà de gōng chéng  
โครงการก่อสร้างที่ใหญ่มหึมา像豆粒一般大 
Xiàng dòu lì yì bān dà 
ใหญ่เหมือนเมล็ดถั่ว一间很大的房间 
Yì jiān hěn dà de fáng jiān  
ห้องที่ใหญ่ๆห้องหนึ่ง
🌸🌸           
Xiǎo                        
เล็ก这双鞋子小了一号  
Zhè shuāng xié zi xiǎo le yī hào 
รองเท้าคู่นี้เล็กไปเบอร์หนึ่ง🌸🌸


           
Duǎn                    
สั้น


这上衣的袖子嫌短了 
Zhè shàng yī de xiù zi xián duǎn le 
แขนเสื้อโค้ตตัวนี้ออกจะสั้นไปหน่อย🌸🌸


           
Cháng                   
ยาว

大桥全长6公里
Dà qiáo quán zhǎng 6 gōng lǐ
สะพานมีความยาวทั้งหมด 6 กิโลเมตร


🌸🌸

           
kuān                      
กว้าง


马路很宽
Mǎ lù hěn kuān
ถนนกว้างมาก🌸🌸

           
Hòu                            
หนา

一本厚书  
Yì běn hòu shū
หนังสือที่หนาเล่มหนึ่ง🌸🌸

           
Báo                        
บาง

你这衣服太薄了吧
Nǐ zhè yī fú tài báo le ba 
เสื้อผ้าของคุณบางเกินไป


🌸🌸


           
Zhòng                   
หนัก

这行李超重了
Zhè xíng lǐ chāo zhòng le 
กระเป๋าเดินทางน้ำหนักเกิน


🌸🌸


          
Qīng                       
เบา


身轻如燕
Shēn qīng rú yàn
ตัวเบาหวิว


🌸🌸           
Shēn                      
ลึก


测量河水的深处
Cè liáng hé shuǐ de shēn chù 
วัดความลึกของแม่น้ำ


🌸🌸

           
Qiǎn                      
ตื้น

这条河很浅 
Zhè tiáo hé hěn qiǎn
แม่น้ำสายนี้ตื้นมาก


🌸🌸


           
Duō                        
มาก

剩下的水不多了
Shèng xià de shuǐ bù duō le 
น้ำเหลือไม่มาก🌸🌸

           
Shǎo                      
น้อย


我们想少量订购些新产品
Wǒ men xiǎng shǎo liàng ding gòu xiē xīn chǎn pǐn 
เราต้องการสั่งซื้อสินค้าใหม่จำนวนเล็กน้อย


🌸🌸

           
Dī                           
ต่ำ

水位降低了
Shuǐ wèi jiàng dī le 
ระดับน้ำลดต่ำลงแล้ว


🌸🌸


          
Gāo                        
สูง


你女儿几乎和你一样高了
Nǐ nǚ ér jī hū hé nǐ yí yàng gāo le 
ลูกสาวของคุณเกือบจะสูงพอๆกับคุณแล้ว


🌸🌸

           
Zhǎi                       
แคบ


坡路很窄
Pō lù hěn zhǎi
ทางเนินนี้แคบมาก


💦💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节