ประโยคภาษาจีน คุยเรื่องส่วนตัว (สารทุกข์สุขดิบ)


ประโยคภาษาจีน 
คุยเรื่องส่วนตัว (สารทุกข์สุขดิบ)


 😉👇👇👇😉ช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง
How have you been lately? How’s it going these days?
你最近怎么样?
Nǐ zuìjìn zěnme yàng?ก็เรื่อยๆ
I’m getting by.
还过得去。
Hái guòdéqùตอนนี้ฉันสบายดี  และชีวิตของฉันก็พอไปได้(ไปได้เรื่อยๆ)
I'm fine now, and my life is OK.
我现在挺好的,生活也还过得去。
Wǒ xiànzài tǐng hǎo de, shēnghuó yě hái guòdéqù.ชีวิตของฉันก็พอไปได้นะแต่มันยังสามารถดีขึ้นกว่าเดิมได้อีก
I’m able to get by, but it could be better.
我的生活还过得去,不过还可以更好。
Wǒ de shēnghuó hái guòdéqù, bùguò hái kěyǐ gèng hǎo.คุณมีเรื่องอะไรใหม่ๆบ้างไหม
What’s new?
有什么新消息吗?
Yǒu shén me xīn xiāoxī ma?คุณมีอะไรใหม่ๆจะบอกฉันใหม่
You've got any news to tell me? 
你有什么新消息要告诉我吗?
Nǐ yǒu shén me xīn xiāoxī yào gàosù wǒ ma?


ในที่สุดเราก็ซื้อบ้าน
We finally bought a house.
我们终于买了一栋房子。
Wǒmen zhōngyú mǎile yī dòng fángzi.


ในที่สุดเราก็ได้ซื้อบ้านของเราเอง
We've finally bought a house of our own.
我们终于买了一套我们自己的房子。
Wǒmen zhōngyú mǎile yī tào wǒmen zìjǐ de fángzi.


ในที่สุดเราก็ซื้อรถ
We've finally bought a car.
我们终于买了一辆汽车。
Wǒmen zhōngyú mǎile yī liàng qìchē.


ฉันแต่งงานแล้ว แต่ก็แยกทางแล้ว
I'm married, but we're separated 
我结婚了,但我们已分居了。
Wǒ jiéhūnle, dàn wǒmen yǐ fēnjūle.


ลูกพี่ลูกน้องของฉันกำลังจะแต่งงาน
My cousin was about to wed.
我表弟要结婚了。
Wǒ biǎo dì yào jiéhūnle.


โอ้พระเจ้า ไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะอายุสี่สิบแล้ว
Oh, My God! I can’t believe that I’m pushing 40.
我的天啊!我真不敢相信我现在快40岁了。
Wǒ de tiān a! Wǒ zhēn bù gǎn xiāngxìn wǒ xiànzài kuài 40 suìle.


ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหมู่นี้ฉันถึงเหนื่อยง่ายนัก
No wonder I get tired easily recently.
怪不得我最近很容易疲倦。
Guàibùdé wǒ zuìjìn hěn róngyì píjuàn.


(สตรี) วัยทอง ;วัยหมดประจำเดือน
Menopause
( 妇女的 ) 更年期;绝经期 
(Fùnǚ de) GēngniánqīJuéjīng qī


ฉันใกล้จะถึงวัยทองแล้ว
I'm going through menopause.
我大概到更年期了。
Wǒ dàgài dào gēngniánqīle.


ฉันคิดว่าภรรยาของฉันเริ่มมีอาการของผู้หญิงวัยทอง ตอนนี้เธอหงุดหงิดโกรธง่ายน่าดู
I think my wife started to have various symptoms of the menopause. She was now easily angry.
我想我妻子开始有更年期症状。她现在很容易生气。
Wǒ xiǎng wǒ qīzi kāishǐ yǒu gēngniánqī zhèngzhuàng. Tā xiànzài hěn róngyì shēngqì.


ฉันเบื่องานที่ซ้ำซากจำเจแล้วหละ
I'm tired of boring work
我对枯燥的工作厌烦了。
Wǒ duì kūzào de gōngzuò yànfánle


ฉันเบื่อชีวิตประจำวันที่ซ้ำซากของตัวเองเต็มทน
I’m sick of my dull routine.
我厌倦了这样枯燥无味的生活。
Wǒ yànjuànle zhèyàng kūzàowúwèi de shēnghuó.


ฉันควรเริ่มต้นชีวิตใหม่
I should start a new phase in my life.
我应该开始了人生的一个新的阶段。
Wǒ yīnggāi kāishǐle rénshēng de yīgè xīn de jiēduàn.


ทุกคนมีความฝันของตัวเองซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าเป็นเป้าหมายในชีวิต
Everybody has his own dream, can also say to be a kind of life target. 
每个人都有他自己的梦想,也可以说是一种人生目标。
Měi gèrén dōu yǒu tā zìjǐ de mèngxiǎng, yě kěyǐ shuō shì yī zhǒng rénshēng mùbiāo.


ในที่สุดเธอก็เลือกเป้าหมายใหม่ในชีวิตของเธอ
She chose the new target of hers life finally now. 
她最终选择了新的人生目标。
Tā zuìzhōng xuǎnzéle xīn de rénshēng mùbiāo.


💦💦
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节