ประโยคภาษาจีน การสื่อสารในที่ทำงาน (เจรจาต่อรอง)เราต้องการทราบราคาค่ะ
We'd like to know the price.
我们想了解一下价格。
Wǒmen xiǎng liǎo jiè yīxià jiàgé.


เรามาพูดถึงปัญหาราคากัน
Let's talk about the price.
我们来讨论一下物价问题吧。
Wǒmen lái tǎolùn yīxià wùjià wèntí ba.


เราต้องการหารือเรื่องราคา
We’d like to discuss the price.
我们想讨论一下价格。
Wǒmen xiǎng tǎolùn yīxià jiàgé.


ราคากำลังเพิ่มขึ้น
The prices are going up.
物价上涨。
Wùjià shàngzhǎng.


ราคาได้ลดลง
Prices dropped.
物价下跌。
Wùjià xiàdié.คุณมีราคาในใจเท่าไหร่คะ
As for the price, what do you have in mind?
至于价格,你有什么想法?
Zhìyú jiàgé, nǐ yǒu shén me xiǎngfǎ?ช่วยเสนอราคาที่ดีที่สุดให้เรานะ
Please offer your best price.
请报出最优惠的价格。
Qǐng bào chū zuì yōuhuì de jiàgé.เราต้องการใบเสนอราคา
We’d like to have a quotation.
我们想要一份报价单。
Wǒmen xiǎng yào yī fèn bàojià dān.


ใบเสนอราคาของคุณคือเท่าไหร่
What's your quotation?
你的报价是多少?
Nǐ de bàojià shì duōshǎo?ใบเสนอราคาของเราพร้อมแล้วหรือยัง
 Have we got the quotation ready? 
我们的报价准备好了吗?
Wǒmen de bàojià zhǔnbèi hǎole ma?


ใบเสนอราคาที่คุณส่งมานั้นสูงเกินไป
The quotation submitted by you is too high. 
你提交的报价太高了。
Nǐ tíjiāo de bàojià tài gāole.แต่การประกันภัยควรรวมอยู่ในใบเสนอราคานะ
But the insurance should be included in the quotation. 
但是保险应该包含在报价里了。
Dànshì bǎoxiǎn yīnggāi bāohán zài bàojià lǐle.


ใบเสนอราคาของคุณคือ FOB ใช่ไหม (หมายถึงราคาสินค้าอย่างเดียว ผู้ซื้อต้องจ่ายค่าขนส่งและค่าประกันสินค้าเอง)
Is this your FOB quotation? 
你们的报价是离岸价吗?
Nǐmen de bàojià shì lí àn jià ma?
FOB =Free on board หมายถึงราคาสินค้าอย่างเดียว ผู้ซื้อต้องจ่ายค่าขนส่งและค่าประกันสินค้าเองฉันไม่สามารถให้ใบเสนอราคาของเรากับคุณได้ในตอนนี้
I cannot give you our quotation right now. 
现在我不能给你我们的报价。
Xiànzài wǒ bùnéng gěi nǐ wǒmen de bàojià.


ราคาตอนนี้อยู่ที่อันละเท่าไหร่
What's the unit price now?
现在单价是多少?
Xiànzài dānjià shì duōshǎo?ฉันเกรงว่าเราคงรับราคานั้นไม่ได้
I’m afraid we can’t accept that price.
恐怕我们不能接受这个价格。
Kǒngpà wǒmen bùnéng jiēshòu zhège jiàgé.


เราหวังว่าคุณจะลดราคาให้เรา10%
We hope you can offer a 10% discount.
我们希望你可以提供10%的折扣。
Wǒmen xīwàng nǐ kěyǐ tígōng 10%de zhékòu.


เราหวังว่าจะได้ส่วนลดมากกว่านี้
We’re hoping for a higher discount rate.
我们希望有更高的折扣率。
Wǒmen xīwàng yǒu gèng gāo de zhékòu lǜ.


เราลดให้ได้ 5% ถ้าคุณสั่ง 10 ชิ้นขึ้นไป
We can give you a 5% discount if you order 10 units or more.
订单为10件或更多,我们会给你5%的折扣。
Dìngdān wèi 10 jiàn huò gèng duō, wǒmen huì gěi nǐ 5%de zhékòu.เราขอเงื่อนไขเดิมเหมือนการสั่งสินค้าครั้งก่อน
We’d like the same conditions as our last order.
 我们想要和上次订货一样的条件。
Wǒmen xiǎng yào hé shàng cì dìnghuò yīyàng de tiáojiàn.ใครเป็นคนรับผิดชอบค่าขนส่ง
Who is responsible for delivery cost?
谁负责交货成本?
Shéi fùzé jiāo huò chéngběn?


คุณจะส่งได้เมื่อไหร่
When could we expect delivery?
你什么时候能交货?
Nǐ shénme shíhòu néng jiāo huò?คุณใช้เวลาส่งสินค้านานแค่ไหน
How long will it take you to deliver them?
 需要多长时间才能送到?
Xūyào duō cháng shíjiān cáinéng sòng dào?ถ้าคุณตกลงตามเงื่อนไข เราจะสั่งสินค้าทันที
If you accept these conditions, we’ll place an order immediately.
如果你们接受这些条件,我们会立即订货。
Rúguǒ nǐmen jiēshòu zhèxiē tiáojiàn, wǒmen huì lìjí dìnghuò.


สินค้ารับประกันหนึ่งปีหลังจากวันส่ง
The warranty will be for one year after delivery.
质保期是交付后一年。
Zhíbǎo qī shì jiāofù hòu yī nián.คุณมีบริการหลังการขายอะไรบ้าง
What after-sales service do you provide?
你们提供什么售后服务?
Nǐmen tígōng shénme shòuhòu fúwù?


💦💦💦💦
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节