ประโยคภาษาจีน ใจคับแคบ จิตใจคับแคบ

 ใจคับแคบ จิตใจคับแคบ  

Narrow-minded ; Petty

小心眼儿;心胸狭窄;小气

Xiǎo xīn yǎnr ; Xīn xiōng xiá zhǎi ; Xiǎo qì

 

ตัวอย่างประโยคอย่ามาพูดไร้สาระอยู่เลย เขาไม่ใช่คนที่จะมีจิตใจคับแคบ 

Don't be ridiculous, he's not that kind of petty person. 

别瞎说了,他根本不是那种小心眼儿的人。

Bié xiā shuō le, tā gēn běn bù shì nà zhǒng xiǎo xīn yǎnr de rén.คุณนี่ก็ช่างจิตใจคับแคบเสียจริง กับอีแค่เรื่องเล็กๆแบบนี้ก็ยังจะโกรธอีก 

You are a bit too touchy to get angry about such a small thing.

你也太小心眼儿了,为这点儿事还生气。

Nǐ yě tài xiǎo xīn yǎnr le, wèi zhè diǎnr shì hái shēng qì.แต่เขาไม่ควรที่จะมีจิตใจที่คับแคบเหมือนพ่อของเธอ 

But he could never be as narrow-minded as your father. 

但是他不应该是和你爸爸一样小心眼。

Dàn shì tā bù yīng gāi shì hé nǐ bà ba yí yàng xiǎo xīn yǎn.เขาเป็นคนใจแคบ ไม่ผ่อนปรนให้ใครหรอก 

He is narrow-minded and intolerant. 

他心胸狭窄,容不下人。

Tā xīn xiōng xiá zhǎi, róng bú xià rén.ฉันไม่ใช่คนใจแคบแบบนั้น 

I'm not that kind of narrow-minded person. 

我不是那种心胸狭窄的人。

Wǒ bú shì nà zhǒng xīn xiōng xiá zhǎi de rén.ทำไมคุณถึงใจแคบได้ถึงขนาดนี้เนี่ย 

How could you be so petty?

你怎么能这么小气呢?

Nǐ zěn me néng zhè me xiǎo qì ne?🌸🌸🌸🌸🌸🌸
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节