ศัพท์วันตรุษจีน 春节

รูปภาพจาก pixabay.com春节
Chūn jié  
ตรุษจีน หรือ วันปีใหม่จีน  
Spring Festival农历
Nóng lì 
ปฏิทินจีน หรือ ปฏิทินระบบจันทรคติ 
Traditional Chinese calendar / 
Lunar Calendar新年
Xīn nián 
ปีใหม่ 
New Year岁首
Suì shǒu 
ต้นปี 
The beginning of a year过年
Guò nián  
เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน 
Celebrate the Spring Festival除旧布新
Chú jiù xīn  
นำสิ่งเก่าออกไปนำสิ่งใหม่เข้ามา
Get rid of the old to make way for the new拜神祭祖
Bài shén jì zǔ 
กราบไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
Ancestor worship剪纸
Jiǎn zhǐ 
ศิลปะการตัดกระดาษแบบจีน 
Paper - cuts买年货
Mǎi nián huò 
ซื้อของไหว้ 
Special purchases for the Spring Festival /
Do spring Festival shopping拜年
Bài nián 
เยี่ยมเพื่อคารวะสวัสดีปีใหม่ 
Pay a New Year Call
对联  /  春联  /   春贴
Duì lián/ Chūn lián/ Chūn tiē 
กลอนตุ้ยเหลียน หรือ กลอนคู่ 8 (ที่เป็นกระดาษสีแดงที่เขียนบทกลอนหรือคำอวยพรปีใหม่โดยจะมีเป็นคู่ๆ) 
The Spring Festival couplets贴年红  /  贴春联
Tiē nián hóng  /  Tiē chūn lián 
ติดกลอนตุ้ยเหลียน  หรือ กลอนคู่ 8 (ที่เป็นกระดาษสีแดงที่เขียนบทกลอนหรือคำอวยพรปีใหม่โดยจะมีเป็นคู่ๆ)
Paste the New Year coupletsFú 
ความสุข 
Happiness

**(การที่คนจีนเอาคำว่า  福  ติดกลับหัว ก็เพราะว่าการกลับหัวของคำว่า  คือ 福倒了 Fú dào le ซึ่ง  Dào  ตัวนี้จะแปลว่า กลับหัวกลับหาง; ด้านกลับ; กลับกัน  จะออกเสียงคล้ายกับคำว่า 到 Dào ที่แปลว่า มาถึง ดังนั้น 福倒了Fú dào le = 福到了Fú dào le  ที่แปลว่า ความสุขได้มาถึงแล้ว) 


吃团圆饭
Chī tuán yuán fàn  
กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัว 
For reunion meal 饺子 
Jiǎo zi 
เกี๊ยว  
Dumpling吃饺子
Chī jiǎo zi 
กินเกี๊ยว 
Eat dumpings年夜饭
Nián yè fàn 
อาหารค่ำส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   
Take / Have New Year's Eve family dinner守岁
Shǒu suì 
การโต้รุ่งในคืนสิ้นปีจีน 
Staying-up红包
Hóng bāo  
อั่งเปา; ซองแดง  
Red packets发红包
Fā hóng bāo 
แจกอั่งเปา ;แจกซองแดง 
Hand out red envelopes恭喜发财 、红包拿来!
Gōng xǐ fā cái, hóng bāo ná lái!  
ขออวยพรให้ร่ำรวย  หยิบอั่งเปามาได้เลย(อวยพรเสร็จแล้วก็ให้คนที่เราอวยพรหยิบซองอั่งเปาให้เราได้เลย)
Wish you a fortune! Give me a red packet!灯笼
Dēng lóng 
โคมไฟ 
Lantern爆竹  /   鞭炮
Bào zhú  / Biān pào
ประทัด 
Firecrackers点爆竹    /    放鞭炮
Diǎn bào zhú  /  Fàng biān pào 
จุดประทัด 
Set off firecrackers烟花
Yān huā 
พลุไฟ ;ดอกไม้ไฟ 
Fireworks舞狮
Wǔ shī  
การเชิดสิงโต 
Lion dance舞龙
Wǔ lóng 
การเชิดมังกร 
Dragon  dance 龙灯舞
Lóng dēng wǔ 
การเชิดมังกรไฟ 
Dragon lantern dance 除夕
Chú xī 
วันส่งท้ายปีเก่าจีน 
Chinese New Year's Eve除夜
Chú yè 
คืนวันส่งท้ายปีเก่าจีน 
Chinese  New Year's Eve春晚  /  春节联欢晚会
Chūn wǎn  /  Chūn jié lián huān wǎn huì 
รายการทีวีของช่อง CCTV ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เรียกสั้นๆว่า ชุนหว่าน
CCTV Spring Festival Gala show看春节晚会
Kàn chūn jié wǎn huì  
ดูรายการทีวีชุนหว่าน  
Watch Spring Festival Gala on TV辞旧岁,迎新年
Cí jiù suì, yíng xīn nián
ลาปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
Goodbye Old Year, Hello New Year
💦💦💦💦学中文 每天50句中文

  Love me, love my dog. 爱屋及鸟。 à i wū jí niǎo. Knowledge is power.  知识就是力量。 zhīshì jiùshì lìliàng. A man is never too old to learn.  活到老,...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม