ประโยคภาษาจีน ขอความช่วยเหลือ

รูปภาพจาก pixabay.com


ช่วยด้วย
Help!
救命!
Jiùmìng!ช่วยด้วย! ฉันออกไปไม่ได้!
Help I can't get out! 
救命!我出不去了!
Jiùmìng! Wǒ chū búqùle!มีคนตกน้ำ ช่วยด้วย ช่วยด้วย
Some people out the water, and life-saving ah, help! 
有人掉水里了,救命啊,救命!
Yǒurén diào shuǐ lǐle, jiùmìng a, jiùmìng!
ฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณ
I need your help.
我需要你的帮助。
Wǒ xūyào nǐ de bāngzhù.ฉันรู้ว่าคุณไม่รู้จักฉัน แต่ฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณ
I know you don't know anything or me, but I need your help. 
我知道您不认识我,但是我需要您的帮助。
Wǒ zhīdào nín bú rènshì wǒ, dànshì wǒ xūyào nín de bāngzhù.ไฟไหม้
Fire!
着火啦!
Zháohuǒ la!ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ให้กดกริ่งสัญญาณเตือน
In the event of fire, ring the alarm bell. 
如果着火,就按警铃。
Rúguǒ zháohuǒ, jiù àn jǐng líng.ฉันติดอยู่ในลิฟต์
I’m stuck in the elevator.
我被困在电梯里了。
Wǒ bèi kùn zài diàntī lǐle.ช่วยแจ้งตำรวจที
Please call the police.
请报警。
Qǐng bàojǐng.เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์  ช่วยรีบแจ้งตำรวจให้ที
There's been a car accident, please call the police. 
这发生了车祸, 请快报警。
Zhè fāshēngle chēhuò,qǐng kuài bàojǐng.ช่วยโทรหาตำรวจแทนฉันได้ไหม
Please call the police for me? 
请你替我打电话报警好吗?
Qǐng nǐ tì wǒ dǎ diànhuà bàojǐng hǎo ma?ช่วยเรียกรถพยาบาลที
Please call an ambulance.
请叫救护车。
Qǐng jiào jiùhù chē.เพื่อนของฉันถูกรถชน ช่วยเรียกรถพยาบาลที
My friend got hit by a car, please call an ambulance. 
我朋友被车撞了,请叫救护车。
Wǒ péngyǒu bèi chē zhuàngle, qǐng jiào jiùhù chē.ช่วยเรียกหมอที
Please call a doctor.
请叫医生来。
Qǐng jiào yīshēng lái.ทางออกฉุกเฉินอยู่ไหน 
Where’s the emergency exit?
紧急出口在哪里?
Jǐnjí chūkǒu zài nǎlǐ?มันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน
It’s an emergency.
这是紧急情况。
Zhè shì jǐnjí qíngkuàng.ช่วยทำอะไรสักอย่างหน่อยเถอะ
Please do something about it.
请做点什么。
Qǐng zuò diǎn shénme.ขอฉันใช้มือถือของคุณหน่อยได้ไหม
Can I use your mobile phone?
我可以用你的手机吗?
Wǒ kěyǐ yòng nǐ de shǒujī ma?ช่วยสอนฉันกรอกแบบฟอร์มนี้หน่อยได้ไหม
 Could you show me how to fill in this form?
你能告诉我怎么填这张表吗?
Nǐ néng gàosù wǒ zěnme tián zhè zhāng biǎo ma?


ฉันต้องการใครสักคนที่จะช่วยฉัน
I need someone to help me 
我需要有人帮忙。
Wǒ xūyào yǒurén bāngmáng.ถ้ามีใครสักคนสามารถช่วยฉันได้ก็ดีสิ
If only someone could help me!
有谁能帮助我就好了!
Yǒu shéi néng bāngzhù wǒ jiù hǎole!💦💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节