ประโยคภาษาจีน ไปร้านอาหารกันเถอะ
เราต้องจองโต๊ะที่ร้านอาหารนี้ไหม
Do we need a reservation at this restaurant?
 我们需要在这家餐厅预订吗?
Wǒmen xūyào zài zhè jiā cāntīng yùdìng ma?


ฉันจะจองให้เอง
I’ll make a reservation.
我来预定吧。
Wǒ lái yùdìng ba.


เราต้องการจองหนึ่งโต๊ะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะ
We’d like to reserve a table for tomorrow.
我们想明天预订一张桌位。
Wǒmen xiǎng míngtiān yùdìng yì zhāng zhuō wèi.


ฉันต้องการจองโต๊ะค่ำนี้สำหรับสามคน
I'd like to reserve a table for three this evening.
我想订一个今晚的三人桌。
Wǒ xiǎng dìng yígè jīn wǎn de sān rén zhuō.


ฉันขอจองโต๊ะที่มีมุมที่เงียบสงบ
I prefer a table in the quiet corner.
我喜欢在安静的角落里订一张桌子。
Wǒ xǐhuān zài ānjìng de jiǎoluò lǐ dìng yì zhāng zhuōzi.


เราจะไปถึงตอนหนึ่งทุ่ม
We’d like to come at seven o’clock.
我们想晚上七点钟去。
Wǒmen xiǎng wǎnshàng qī diǎn zhōng qù.


เราจะไปถึงที่นั่นอย่างช้าที่สุดแปดโมงครึ่ง
We’ll manage to arrive at 8:30 at the latest.
我们最迟8:30 到达。
Wǒmen zuì chí 8:30 Dàodá.


เราจะไปกันทั้งหมดสี่คน
We’re a group of four.
我们是四人。
Wǒmen shì sì rén.


กรุณารอสักครู่นะคะ ฉันขอเช็คดูก่อนว่ามีโต๊ะว่างหรือเปล่า
Just a moment, please. Let me see if there is any availability.
请稍后,我查一查是否有空位。
Qǐng shāo hòu, wǒ chá yì chá shìfǒu yǒu kòngwèi.


มิฉะนั้นจะไม่มีการรับประกันว่าจะมีโต๊ะว่างไหม
Otherwise I can’t guarantee your table is available.
否则不能保证有空位。
Fǒuzé bùnéng bǎozhèng yǒu kòngwèi.ต้องอภัยด้วยค่ะ คืนนี้โต๊ะได้ถูกจองเต็มหมดแล้วค่ะ
I’m afraid we are fully booked for tonight.
对不起,今晚都已经订满了。
Duìbùqǐ, jīn wǎn dōu yǐjīng dìng mǎnle.จะมีโต๊ะว่างตอนกี่โมงคะ
What time will a table be available?
什么时候有空的桌位?
Shénme shíhòu yǒu kòng de zhuō wèi?คุณมีโต๊ะในเขตปลอดบุหรี่ไหมคะ
Do you have non-smoking tables?
你们有无烟桌吗?
Nǐmen yǒu wú yān zhuō ma?


มีค่ะ แต่ถ้าเป็นพรุ่งนี้เต็มแล้วนะคะ
We do, but they’ll be full tomorrow.
有的,但明天订满了。
Yǒu de, dàn míngtiān dìng mǎnle.


กรุณารอสักครู่ค่ะ  ขอฉันเช็คในแบบฟอร์มการจองก่อน  ฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะ โต๊ะถูกจองเต็มแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนเป็นเวลาอื่นได้ไหมคะ
Just a moment, sir. Let me check the reservation list. Sorry, I'm afraid we're fully booked tonight. Would you like to make a reservation some other time? 
请稍候,先生。我查看一下预订单。真对不起,已经订满了。您可以把预订改在其他时间吗? Qǐng shāo hòu, xiānshēng. Wǒ chákàn yíxià yùdìng dān. Zhēn duìbùqǐ, yǐjīng dìng mǎnle. Nín kěyǐ bǎ yùdìng gǎi zài qítā shíjiān ma?


ร้านของคุณมีกฎในการแต่งกายหรือเปล่าคะ
Do you have a dress code?
你们餐厅有着装要求吗?
Nǐmen cāntīng yǒu zhuózhuāng yāoqiú ma?


ใช่ค่ะ คุณจะต้องแต่งกายแบบ smart casual
Yes, you should wear smart casual.
是的,你应该穿休闲装。
Shì de, nǐ yīnggāi chuān xiūxián zhuāng.


ช่วยบอกทางไปที่นั่นให้หน่อยได้ไหมคะ
Could you tell me how to get there?
你能告诉我怎么去那吗?
Nǐ néng gàosù wǒ zěnme qù nà ma?


สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่ามากี่ท่านคะ
Hello,How many are there in your party?
您好,您几位?
Nín hǎo, nín jǐ wèi?


ฉันจองโต๊ะไว้แล้ว  ชื่อแมตต์ครับ
I have a reservation. My name is Matee.
我已经有预订了。我叫马特。
Wǒ yǐjīng yǒu yùdìngle.Wǒ jiào mǎ tè.


คุณได้จองไว้หรือเปล่าคะ
Have you a reservation? 
您预订过了吗?
Nín yùdìngguòle ma?


เราไม่ได้จองไว้
We don’t have a reservation.
我们没有预订。
Wǒmen méiyǒu yùdìng.


คุณมีโต๊ะสำหรับสองที่ไหม
Do you have a table for two?
有两个人坐的空桌吗?
Yǒu liǎng gèrén zuò de kōng zhuō ma?


ฉันเกรงว่าตอนนี้จะไม่มีโต๊ะว่างสำหรับสองท่านค่ะ
I’m afraid I don’t have anything for two at the moment.
暂时恐怕没有2个人坐的空桌子。
Zhànshí kǒngpà méiyǒu 4 gèrén zuò de kōng zhuōzi.


มีค่ะ ไม่ทราบว่าคุณอยากนั่งตรงไหน
Yes,Sir. This way ,please .Where would you like to sit.
有的, 先生。请这边。您想在哪儿坐?
Yǒu de, xiānshēng. Qǐng zhè biān. Nín xiǎng zài nǎr zuò?


เราขอที่นั่งริมหน้าต่างได้ไหม
Could we have a table by the window?
能给我们一张靠窗的桌子吗?
Néng gěi wǒmen yì zhāng kào chuāng de zhuōzi ma?


เรานั่งข้างหน้าต่างได้ไหม
Can we sit by the window?
我们可以坐在一张靠窗户的桌子吗?
Wǒmen kěyǐ zuò zài yì zhāng kào chuānghù de zhuōzi ma?


ฉันอยากเห็นวิวถนน
I’d like to have a view of the street.
我想坐在可以看到街景的桌子。
Wǒ xiǎng zuò zài kěyǐ kàn dào jiējǐng de zhuōzi.


เราต้องการที่จะอยู่ใกล้กับฟลอร์เต้นรำ
 We hope to be near the dance floor.
我们希望能够离舞池近一些。
Wǒmen xīwàng nénggòu lí wǔchí jìn yìxiē.


นั่งโต๊ะนี้ได้ไหม
Will this table be all right?
这张桌子可以吗?
Zhè zhāng zhuō zǐ kěyǐ ma?


คุณมีโต๊ะว่างสำหรับแปดที่หรือเปล่าคะ
Do you have a table for eight available now?
你们有一张8个人的桌子吗?
Nǐmen yǒuyì zhāng 8 gèrén de zhuōzi ma?


ใช้เวลา 5 นาทีในการจัดที่นั่งให้คุณค่ะ
I’m afraid it’ll be five minutes before I can seat you.
估计要过5分钟才能为你安排座位。
Gūjì yàoguò 5 fēnzhōng cáinéng wéi nǐ ānpái zuòwèi.


ต้องรอนานแค่ไหน
How long is the wait?
要等多久?
Yào děng duōjiǔ?


เหลืออีกกี่กลุ่มกว่าจะถึงคิวเรา
How many groups are waiting before us?
还有多少组在等着?
Hái yǒu duōshǎo zǔ zài děngzhe?


ฉันไม่คิดว่าที่นี่จะมีคนเยอะขนาดนี้
I didn’t expect this place to be so busy.
没想到这地方会这么忙。
Méi xiǎngdào zhè dìfāng huì zhème máng.


โอโห้ รอคิวกันเต็มเลย
Wow, many people are waiting.
哇,很多人在等。
Wa, hěnduō rén zài děng.


ช่วงที่ผ่านมาร้านอาหารแบบนี้เป็นที่นิยมกันมาก
This type of restaurant is very popular lately.
这种餐馆最近很受欢迎。
Zhè zhǒng cānguǎn zuìjìn hěn shòu huānyíng.


เราไปที่อื่นกันไหม
Shall we go to another place?
我们去别的地方好吗?
Wǒmen qù bié de dìfāng hǎo ma?


ไปรอที่บาร์กันเถอะ
Let’s wait at the bar.
我们去酒吧等吧。
Wǒmen qù jiǔbā děng ba.


คุณสามารถไปนั่งและดื่มที่บาร์ได้ค่ะ  และเราจะเรียกคุณทันทีที่โต๊ะว่าง
You can sit and have a drink in the bar and we’ll call you the minute we have a table.
您可以在酒吧里坐一会,喝点什么。一有位置,我们就叫您。
Nín kěyǐ zài jiǔbā lǐ zuò yìhuǐ, hē diǎn shénme. Yī yǒu wèizhì, wǒmen jiù jiào nín.


โต๊ะของคุณพร้อมแล้วค่ะ
Your table’s ready.
您要的桌子已经准备好了。
Nín yào de zhuōzi yǐjīng zhǔnbèi hǎole.


ฉันหิวจริงๆแล้วนะ
I’m getting really hungry.
我真的饿了。
Wǒ zhēn de èle.


ฉันหิวมาก
I am terribly hungry. 
我饿坏了。
Wǒ è huàile.


เชิญนั่งค่ะ นี่เมนูค่ะ
Please take a seat.Here is the menu.
您坐这吧,这是菜单。
Nín zuò zhè ba, zhè shì càidān.


สั่งชามีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าคะ
Is there a charge for the tea?
茶收费吗?
Chá shōufèi ma?


ที่นี่มีอาหารจานพิเศษอะไรบ้างคะ
What specialties do you have here?
您这儿有什么特色菜?
Nín zhèr yǒu shén me tèsè cài?


เอากลับบ้านหรือทานที่นี่คะ
Eat in or take away?
带走还是在这吃?
Dài zǒu háishì zài zhè chī?


💦💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节