ประโยคภาษาจีน ลืม ทำของหาย


รูปภาพจาก pixabay.comตกหายไป , ขาดหายไป
Lost
丢失 /
Diūshī / Diūฉันทำกุญแจหาย
I lost my keys 
我把钥匙丢了。
Wǒ bǎ yàoshi diūle.ธีสิสของฉันหาย
My paper got lost
我的论文丢了。
Wǒ de lùnwén diūle.กระเป๋าเงินของฉันหาย
I've lost my purse.
我的钱包丢了。
Wǒ de qiánbāo diūle.ฉันลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในร้านของคุณ
 I left my wallet in your store.
我把钱包落在你店里了。
Wǒ bǎ qiánbāo   zài nǐ diàn lǐle.ฉันคิดว่าฉันลืมไว้ที่เคาน์เตอร์จ่ายเงิน
 I think I left it at the cashier.
我想我忘在收银台了。
Wǒ xiǎng wǒ wàng zài shōuyín táile.ฉันลืมของไว้ในแท็กซี่
 I left something in the taxi.
我的东西忘在出租车上了。
Wǒ de dōngxī wàng zài chūzū chē shangle.แผนกต้อนรับของโรงแรมช่วยฉันเรียกแท็กซี่
It was the hotel front desk that helped me call a taxi.
是酒店前台帮我交出租车。
Shì jiǔdiàn qiántái bāng wǒ jiāo chūzū chē.แผนกรับแจ้งและคืนของหายอยู่ที่ไหน
 Where’s the lost and found?
失物招领处在哪里?
Shīwù zhāolǐng chù zài nǎlǐ?ช่วยตรวจดูให้ที
Please check.
请检查一下。
Qǐng jiǎnchá yíxià.ฉันจะไปรับคืนเดี๋ยวนี้
 I’ll come to pick it up right away.
我马上去拿。
Wǒ mǎshàng qù ná.ช่วยโทรบอกด้วยนะคะถ้าคุณเจอ
Please call me when you find it.
你找到了就给我打电话。
Nǐ zhǎodàole jiù gěi wǒ dǎ diànhuà.หากคุณพบมันแล้วโปรดโทรหาฉันด้วยนะคะ
If you find it, please call me.
如果你找到了,请给我打电话。
Rúguǒ nǐ zhǎodàole, qǐng gěi wǒ dǎ diànhuà.
ฉันทำเงินทั้งหมดที่ฉันมีและบัตรเครดิตหายในรถไฟ
I lost all the money and my credit card on the train. 
我在火车上把所有的钱和信用卡都丢了。
Wǒ zài huǒchē shàng bǎ suǒyǒu de qián hé xìnyòngkǎ dōu diūle.
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
I lost my credit card.
我的信用卡丢了。
Wǒ de xìnyòngkǎ diūle.
ฉันทำบัตรเครดิตหาย ฉันต้องไปธนาคารเพื่อยกเลิกบัตร
I've lost my credit card, so I have to go to the bank to cancel it. 
我的信用卡弄丢了,我得去银行申请作废。
Wǒ de xìnyòngkǎ nòng diūle, wǒ děi qù yínháng shēnqǐng zuòfèi.
ช่วยอายัดบัตรให้ด้วย
Please cancel the card.
请取消这张卡。
Qǐng qǔxiāo zhè zhāng kǎ.
หายก็หายไป คราวหลังก็ระวังให้มากกว่านี้
If it's lost, it's lost. Just be more careful from now on. 
丢了就丢了吧,以后小心点。
Diūle jiù diūle ba, yǐhòu xiǎoxīn diǎn.


💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节