คำศัพท์ที่ใช้ทั่วไปในการเจรจาทางด้านธุรกิจ 关于谈判一般程序的常用词语 Part.2

 成本

Chéng běn

ต้นทุน

Cost本钱

Běn qián

เงินทุน

Capital价格

Jià gé

ราคา

Price估价

Gū jià

ประเมินราคา

Appraisal; Valuation买卖

Mǎi mài

การซื้อขาย

Business dealings; Trade定价

Dìng jià

ตั้งราคา

Pricing; Fixed price卖价

Mài jià

ราคาขาย

Selling price价值

Jià zhí

มูลค่า

Value减价

Jiǎn jià

ลดราคา

Price reduction; Reduce the price; Mark down涨价

Zhǎng jià

ขึ้นราคา

Price increase; Increase in price; Mark up
讨价还价

Tǎo jià huán jià

ต่อรองราคา

Bargain促销

xiāo

โปรโมชั่น

Promotion打折

Dǎ zhé

ส่วนลดเปอร์เซ็นต์

Discount进口

Jìn kǒu

นำเข้า

Import出口

Chū kǒu

ส่งออก

Export股东

dōng

หุ้นส่วน

Partner; Stockholder版权

Bǎn quán

ลิขสิทธิ์

Copyright利润

Lì rùn

กำไร

Profit亏本

Kuī běn

ขาดทุน

At a loss保险

Bǎo xiǎn

ประกัน

Insurance运费

Yùnfèi

ค่าขนส่ง

Freight charges一流

Yī liú

ที่มีคุณภาพสูง ;ชั้นหนึ่ง ;ชั้นดี

First class供需

Gōng xū

อุปทานกับอุปสงค์

Supply and demand倒闭

Dǎo bì

ล้มละลาย

Collapse; Go bankrupt 

🔉🔉🔉🔊🔊🔊


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节