คำศัพท์ที่ใช้ทั่วไปในการเจรจาทางด้านธุรกิจ 关于谈判一般程序的常用词语 Part.5

 试销

Shì xiāo

สินค้าทดลองขาย

Place goods on trial sale优等品质

Yōu děng pǐn zhí

คุณภาพชั้นเยี่ยม

Fine quality标准品质

Biāo zhǔn pǐn zhí

คุณภาพมาตรฐาน

Standard quality促销产品

xiāo chǎn pǐn

สินค้าโปรโมชั่น , สินค้าส่งเสริมการขาย

Promote goods sales购买合同

Gòu mǎi hé tóng

สัญญาซื้อขาย

Purchase contract就该货报价

Jiù gāi huò bào jià

ข้อเสนอเกี่ยวกับสินค้าที่เสนอราคามาก่อนหน้านี้

Offer on the goods mentioned before信誉可靠

Xìn yù kě kào

มีชื่อเสียงที่เชื่อถือได้

Be trust worthy达成一致意见

chéng yī zhì yì jiàn

บรรลุข้อตกลง , ข้อตกลงเป็นเอกฉันท์

Reach an agreement购买确认书

Gòu mǎi què rèn shū

หนังสือยืนยันการสั่งซื้อ

Purchase confirmation险别

Xiǎn bié

ขอบเขตคุ้มครองในการประกันภัย

Coverage一切险

qiè xiǎn

เป็นประกันที่มีเงื่อนไขความคุ้มครองที่กว้างที่สุด คือให้ความคุ้มครองทั้งความเสียหายบางส่วน และสิ้นเชิงโดไม่จำกัดเปอร์เซ็นต์ความเสียหาย

All Risks平安险

Píng ān xiǎn

เป็นประกันตามเงื่อนไขที่ให้ความคุ้มครองน้อยที่สุด คือ บริษัทประกันภัยจะชดใช้สินไหมทดแทนเฉพาะเมื่อสินค้าเสียหายโดยสิ้นเชิง (Total Loss) เท่านั้น

FPA (Free From Particular Average)

 


水渍险

Shuǐ zì xiǎn

เป็นการประกันที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายโดยสิ้นเชิง และความเสียหายบางส่วนด้วย แต่ความเสียหายบางส่วนนี้ จะต้องไม่ต่ำกว่า 3% ของมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกัน

W.P.A. (With Particular Average)还盘

Hái pán

การต่อรองข้อเสนอพิเศษ (ซึ่งเกิดจากผู้ซื้อไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขต่างๆจึงได้ทำการเสนอเงื่อนไขใหม่หรือข้อจำกัดอย่างอื่นแก่ฝั่งผู้ขาย)

Counter-offer签署

Qiān shǔ

ลงนาม(ในการเอกสารสำคัญ)

Sign物美价廉

měi jià lián

ของดีราคาถูก

High-quality and inexpensive创出牌子

Chuàng chū pái zi

สร้างแบรนด์สินค้าคุณภาพชั้นเลิศ

Create fine-quality brand-name products行情

Háng qíng

สภาพราคาสินค้าปัจจุบัน , สภาพสินค้าในท้องตลาด

Market condition信用证

Xìn yòng zhèng

ตราสารเครดิต

Letter of Credit –L/C跟单信用证

Gēn dān xìnyòng zhèng

เอกสารตราสารเครดิต

Documentary credit不可撤销信用证

Bù kě chè xiāo xìn yòng zhèng

ตราสารเครดิตที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ หรือ L/C ที่ไม่สามารถเพิกถอนได้

Irrevocable Sight L/C

 💔💔💔

 


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节