ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


นี่คือรูปถ่ายของหมู่บ้านของเรา

This is a photograph of our village.

这是我们村庄的一张照片。

Zhè shì wǒ men cūn zhuāng de yì zhāng zhào piàn.

 


ชายคนนี้กำลังยืนอยู่ระหว่างนายตำรวจสองนาย 

The man I s standing between two policemen.

这个男人正站在两名警察之间。

Zhè gè nán rén zhèng zhàn zài liǎng míng jǐng chá zhī jiān.

 


แมวกำลังวิ่งไปตามกำแพง 

The cants are running along the wall.

猫正沿着墙跑。

Māo zhèng yán zhe qiáng pǎo.

 


เด็ก ๆ กำลังกระโดดลงจากกิ่งไม้ 

The children are jumping off the branch.

孩子们正从树枝上跳下来。

Hái zi men zhèng cóng shù zhī shàng tiào xià lái.

 


เด็ก ๆ กำลังนั่งอยู่บนพื้นหญ้า 

The children are sitting on the grass.

孩子们正坐在草地上。

Hái zi men zhèng zuò zài cǎo dì shàng.

 


พวกเขากำลังพยายามถ่วงเวลาเพื่อจะให้ไม่ให้ข่าวร้ายถูกพูดออกไป 

They are trying to sit on the bad news as long as possible.

他们正试图尽可能拖延时间不把这个坏消息讲出去。

Tāmen zhèng shì tú jǐn kě néng tuō yán shí jiān bù bǎ zhè gè huài xiāo xī jiǎng chū qù.

 


เริ่มมืดแล้ว พวกเราต้องไปแล้ว 

It’s getting dark, we must run along.

天黑了,我们得走了。

Tiān hēi le, wǒ men děi zǒu le.

 


คุณต้องไปถึงที่นั่นตามเวลา 

You have to get there on time.

你必须要按时到达那里。

Nǐ bì xū yào àn shí dào dá nà lǐ.

 


ฉันเคยบอกเขาไปแล้วว่าต้องทำอะไรบ้าง 

I told him what to do.

我告诉过他应该做什么。

Wǒ gào guò tā yīng gāi zuò shén me.

 


อาจจะเกิดเรื่องขึ้นก็ได้ มิฉะนั้นเขาจะต้องมาแล้ว 

It is possible that something has happened, otherwise he has already arrived.

很可能发生了什么事,否则他已经来了。

Hěn kě néng fā shēng le shén me shì, fǒu zé tā yǐ jīng lái le.

 

เขากำลังเดินเข้าไปในร้านค้า  

He is going into a shop.

他正走进一家商店。

Tā zhèng zǒu jìn yì jiā shāng diàn.

 

พวกเขากำลังเข้าสู่โลกธุรกิจ  

They’re going into the business world.

他们正步入商界。

men zhèng bù rù shāng jiè.

 

 

 

💗💗💗💗


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节