ประโยคภาษาจีน

 


คุณต้องทำตามที่ฉันสั่ง 

Do what I tell you.

你要照我的吩咐做。

Nǐ yào zhào wǒ de fēn fù zuò.

吩咐

Fēn  

สั่ง 

กำชับ
เขาสั่งให้ฉันทำ 

I did it because he told me to. 

是他吩咐我才做的。

Shì tā fēn fù wǒ cái zuò de.

 
ฉันทำตามที่สั่งแล้ว 

I just did what I was told.

我就按照吩咐做了。

Wǒ jiù àn zhào fēn fù zuò le.

 ฉันต้องการคิดสักหน่อย พรุ่งนี้ฉันจะบอกคุณนะ 

I'll have a think and let you know tomorrow.

我要好好想一想,明天告诉你。

Wǒ yào hǎo hǎo xiǎng yì xiǎng, míng tiān gào sù nǐ.

 ขอฉันคิดก่อนนะ 

Let me think.

让我想一想。

Ràng wǒ xiǎng yì xiǎng. 

 เธอบอกว่าเธอต้องการเวลาคิดเรื่องนี้สักหน่อย  

She said she needs time to think it over.

她说,她需要时间好好想一想。

Tā shuō, tā xū yào shí jiān hǎo hǎo xiǎng yì xiǎng.

 


 

เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ 

He has something to do with the matter. 

他与此事有关。

Tā yǔ cǐ shì yǒu guān. 

 


 

คุณมีเหตุผลที่จะสามารถเชื่อได้ว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า 

You have reason to believe he was involved?

你有理由相信与他有关?

Nǐ yǒu lǐ yóu xiāng xìn yǔ tā yǒu guān? 

 เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณ 

It's none of your business.

这件事跟你无关。

Zhè jiàn shì gēn nǐ wú guān.

 


ที่นี่กำลังขาดคน 

We are shorthanded at the moment.

我们这里在缺人。

Wǒ men zhè lǐ zài quē rén.

 เขามีความรับผิดชอบต่องานมาก 

He is very responsible for his job.

他对工作很负责。

Tā duì gōng zuò hěn fù zé.

 


อย่าลืมสิ่งที่ฉันได้บอกคุณไปเมื่อกี้นะ 

Don't forget what I told you just now. 

别把刚才跟你说的事忘了。

Bié bǎ gang cái gēn nǐ shuō de shì wàng le.

 

💘💘💘💘


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节